kreative løsninger på uu-utfordringer i utdanningssektoren

Et foto i fugleperspektiv av en iPad med ulike skolesaker rundt
Bildet av Olivia Danilevich fra Pexels

Problemstillingene knyttet til universell utforming av digitale læringsressurser er mange og store, og det er derfor et stort behov for å finne gode løsninger.

I prosjektet Kreativ universell utforming skal vi kartlegge, teste og gi løsningsforslag på sentrale uu-problemstillinger innen læremiddel- og læringsteknologibransjen, og delta i bransjens utvikling av en dynamisk veileder på fagområdet. Prosjektet støttes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet via tilskuddsordningen «Tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming».

kjenner best på kroppen

Utdanningssektoren i Norge har i de seinere årene hatt et søkelys rettet mot seg for manglende universell utforming. Problemene er dokumentert i en rekke forskningsprosjekter og i uu-tilsynets sektortilsyn med utdanningssektoren i 2023. Dette søkelyset har gjort at læremiddel- og læringsteknologibransjen på mange måter er den sektoren i Norge som kjenner best på kroppen hva universell utforming i praksis vil si, og det har også ført til at læremiddel- og læringsteknologibransjen har gått sammen for å ta tak i utfordringene. I dette prosjektet understøtter vi dette samarbeidet ved å avdekke de sentrale uu-problemstillingene i sektoren og ved å støtte bransjens utvikling av en dynamisk veileder på fagområdet.

hovedaktiviteter

Følgende hovedaktiviteter inngår i prosjektet:

  • Kartlegge, belyse og konkretisere sentrale uu-problemstillinger
  • Analysere/teste og gi løsningsforslag på uu-problemstillingene
  • Delta i bransjens utvikling av en dynamisk veileder på fagområdet

ta kontakt

ar du innspill eller spørsmål til prosjektet, kan du ta kontakt med prosjektleder Magne Lunde på e-post magne@medialt.no eller på telefon 91 79 00 78.

Prosjektet vil pågå ut året.