Kreativ universell utforming

Vi skal kartlegge, teste og gi løsningsforslag på sentrale uu-problemstillinger innen læremiddel- og læringsteknologibransjen, og delta i bransjens utvikling av en dynamisk veileder på fagområdet.

Prosjektet støttes av: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet via tilskuddsordningen «Tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming» (UnIKT).

Utdanningssektoren i Norge har i de seinere årene hatt et søkelys rettet mot seg for manglende universell utforming. Problemene er dokumentert i en rekke forskningsprosjekter og i uu-tilsynets sektortilsyn med utdanningssektoren i 2023. Dette søkelyset har gjort at læremiddel- og læringsteknologibransjen på mange måter er den sektoren i Norge som kjenner best på kroppen hva universell utforming i praksis vil si, og det har også ført til at læremiddel- og læringsteknologibransjen har gått sammen for å ta tak i utfordringene. I dette prosjektet skal vi samarbeide med bransjen om å finne løsninger på disse uu-utfordringene.

Prosjektgruppe

  • Vegard Østhagen, Gyldendal undervisning
  • Yngvar Nordberg, TV2 skole
  • Marte Partel, Aschehoug utdanning
  • Rolf Arne Mellem, MediaLT
  • Suzanne Sannes, MediaLT
  • Dennis Thomassen, MediaLT
  • Magnar Kvalvik, MediaLT
  • Magne Lunde, MediaLT

Resultater