Slik skal pisken svinges: DIFIs tilsynsstrategi 2014 og 2015

Forskriften for nettsider gjelder, og det er spennende å se hva vi kan forvente oss av web-politiet i nærmeste framtid?

Skrevet av: Morten Tollefsen, 13.8.13

MTB: Dette er min personlige blogg, og artiklene er mer løse i stilen enn på f. eks medialt.no.

DIFIs tilsynsstrategi 2014 og 2015

«Jeg synes dokumenter av denne typen er bare tåkeprat», sa en kollega til meg om IKT-strategien vi skulle lage da jeg jobbet i Oslo kommune. Han hadde litt rett, for da stretegiperioden var over fulgte ingen opp om mål var nådd eller tiltak var gjennomført. Det tror jeg imidlertid DIFI vil gjøre, og jeg synes det står mye fornuftig i tilsynsstrategien for 2014 og 2015. Men, selvsagt, er mange tiltak og mål såpass rundt formulert at de neppe selv vil få smake pisken for å ha gjort en dårlig jobb, hehe!

Av alle Guds skapninger er det bare én som ikke kan gjøres til slave under pisken. Det er katten. Hvis man kunne krysse menneske med katt, ville det forbedre mennesket, men forringe katten. Mark Twain

Kanskje fint for universell utforming at mennesker har lite katteblod i seg. Da er det jo håp om at nettsider blir utformet etter regelverket. Tilsynsstrategien bærer preg av at uu må selges inn og at det trengs kompetanseheving. Selv i en strategi av denne typen føler derfor DIFI behov for å å legitimere uu: «I følgje tal frå Statistisk Sentralbyrå har ein av fem personar ei varig eller mellombels funksjonsnedsetting», ... osv. ... osv. ... Det å skrelle vekk litt snikksnakk hadde gjort dokumentet enda mer forståelig og universelt utformet, faktisk. Likevel må jeg si at dette slettes ikke er så ille, altså! Dessuten må jeg jo innrømme at det er mye snikksnakk i dette blogginnlegget også!

I praksis skal DIFIs tilsyn sjekke at nettsider følger WCAG 2.0 (nivå AA) med vedtatte unntak. Holder meg til nettsider her, men som mange vet finnes det også krav til automater. Tilsynets kjerneverdier er:

 • Uavhengig
 • Faglig sterke
 • Lyttende
 • Framtidsrettet

OK, bra verdier det der. Likevel er det enda mer spennende og viktig for oss som jobber med nettsider og se på hva vi kan forvente oss i nær framtid. Forresten kan det jo være greit å ta med tilsynets oppdrag som er å:

 • fremme likeverdig digital deltakelse i samfunnet
 • bygge ned og hindre nye digitale barrierer
 • bidra til å hindre diskriminering

Hjertesukk: synd video er en så viktig del av digital deltakelse i samfunnet, utgjør så betydelige barrierer og bidrar til så mye diskriminering. Video kan du lage uten å bry deg noe særlig om uu: det slår den aktuelle forskriften fast. Med andre ord er DIFI etter min mening dømt til å mislykkes med målet, og da gjelder det å bruke de oppsatte kjerneverdiene: vær framtidsrettet og jobb som bare fy for å få bedre krav til multimediainnhold!

Satsingsområder 2014-2015

Noen tjenester er helt åpenbart viktigere enn andre, og DIFI vil prioritere disse:

 • tjenester som er viktige for å sikra lik samfunnsdeltakelse
 • stort bruksvolum for IKT-løsninger
 • få eller ingen ikke-digitale alternativ
 • informasjon innhenta gjennom områdeovervåking
 • innspill fra brukerorganisasjoner

For nettløsninger vil tilsynet prioritere:

 • Offentlig tjenesteytinger
 • Bank- og finanstjenester
 • Transport og reiser

Prioriteringer må nødvendigvis gjøres, og for meg høres dette fornuftig ut. For meg som blind er det likevel ikke disse områdene som utgjør hovedutfordringen for digital deltakelse i samfunnet. Banken funker, jeg bruker Ruter daglig, og det er ikke all verdens offentlige tjenester jeg trenger sånn stort sett. Men, disse områdene kan jo utgjøre hovedproblemet for andre – og det er sikkert resultatet av grundige vurderinger. Hovedutfordringene med reiser for min del er ikke-digitale: finne veien, hindre at bussen fyker forbi holdeplassen fordi jeg ikke får gitt stopp-tegn, ...

Tiltak for å oppnå tilsynet sine mål for perioden 2014 – 2015

Tilsyn er naturlig nok et viktig tiltak for tilsynet, og de skal:

 • Områdeovervåking
 • Prøvetilsyn – intern IKT-løsning i DIFI
 • Prøvetilsyn – IKT-løsning i statlig etat
 • Gjennomføre inspeksjon i enkeltvirksomheter
 • Publisere endelige tilsynsrapporter på nettstedet til tilsynet
 • Om nødvendig følge opp avvik i enkeltvirksomheter med reaksjoner

Tiltakene sier ikke så mye om omfang. 11 mennesker med div. ekstra midler bør jo kunne få til ganske mye i løpet av 2 år synes jeg. Og, hva er pisken hvis de finner feil? Skal DIFI for eksempel gi seg selv dagbøter hvis internkontrollen avdekker feil. Det hadde forsåvidt vært ganske kult.

Risikobasert tilsyn innebærer at tilsynsaktiviteten blir retta mot:

 • Områder der bruk av IKT-løsninger er vesentlig for likeverdig samfunnsdeltakelse
 • IKT-løsninger som har mange brukere
 • område med lav etterlevelse av regelverket

Områdeovervåkingen i 2014 og 2015 inkluderer:

 • Intervjuundersøkelse for å kartlegge kjennskap til regelverket, standarder og tilsynet
 • Måling/testing av et større volum IKT-løsninger med etterfølgende analyse av resultatene
 • Analyse av datamaterialet fra Kvalitet på nett/Kvalitet i digitale tjenester
 • Markedsundersøkelse for automatområdet

Informasjon og veiledning er et annet viktig område. Og i tillegg skal DIFI jobbe med regelverksutvikling:

 • Gjennomføre en konsekvensutredning av å gjøre plikta til universell utforming av IKT-løsninger gjeldene for opplærings- og utdanningssektoren
  - Juridisk utredning av forskriftens nåværende virkeområde opp mot denne sektoren
  - Samfunnsøkonomisk analyse av kostnadene ved å utvide virkeområdet for forskriften til også å omfatte dette området
 • Følge med på utviklingen i EU
 • Ha møter med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
 • Ha møter med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Deltasenteret
 • Følge med på fagutviklingen på områdene IKT og universell utforming

Lykke til med jobben, DIFI, men ikke glem multimedia! Det er pri en for videreutvikling av regelverket: nødvendig for hørselshemmede, dyslektikere, synshemmede, ... Et annet forslag til videreutvikling: krav til dokumenter.