Sammendrag (Nettborger)

Prosjektnummer (NFR): 205919/i40

Mange virksomheter benytter sosiale medier som kommunikasjonsstrategi. I Nettborger-prosjektet fokuserer vi på hvordan denne typen teknologi kan utformes på en universell måte. Hovedmålet i prosjektet er å: "Utvikle en løsning som demonstrerer hvordan sosiale medier kan brukes for å fremme samfunnsdeltakelse for alle". Fire milepæler er satt opp i prosjektet, og tre av disse sammenfatter i stor grad FoU-utfordringene:

  1. Identifisere sentrale tilgjengelighetsutfordringer med brukergrensesnitt i sosiale medier: Vi vet at utfordringene er betydelige blant annet knyttet til bruk av datatekniske hjelpemidler i forhold til sosiale medier og andre rike applikasjoner. Hvilke utfordringer som eksisterer og hvordan disse skal løses finnes det begrenset med kunnskap om. Brukerkontakt, standardiseringsarbeid, brukersentrert design mm. vil være virkemidler for å identifisere problemer, men også for å finne innovative løsninger.
  2. Utvikle metoder for å sikre universell utforming i sosiale medier: Kunnskapen om universell utforming og teknologiutvikling har begrensninger. I prosjektet skal eksisterende metodikk vurderes, og det skal utvikles metoder som i større grad sikrer universell utforming som prosess.
  3. Utvikle, brukerteste og evaluere en demonstrator: Demonstratoren skal fungere som en pilot for både brukergrensesnitt og metodeutvikling. FoU-utfordringene vil her både være å ta høyde for menneskers ulike forutsetninger og behov, støtte for standarder i eksisterende teknologi og gjennomføring av distribuerte tester/feedback fra funksjonshemmede.

Prosjektet vil være med på å utvikle ny kompetanse på et fagfelt hvor det er lite systematisert kunnskap i Norge og i verden forøvrig. Målet er at prosjektresultatene kan benyttes av virksomheter for å utnytte sosiale medier som kommunikasjonsstrategi også når de ønsker å nå alle mennesker. Dette vil kunne ha stor samfunnsmessig betydning både mht menneskers demokratiske rettigheter, muligheter for å delta i sosiale nettverk  osv.