Sammendrag (Lydtekst)

Det er en utbredt oppfatning at synshemmede ser lite på TV. Nederlandsk og amerikansk forskning viser imidlertid at fjernsyn er synshemmedes viktigste nyhets- og underholdningsmedium, men synshemmede får ikke samme glede av sendingene, fordi bildene ikke tolkes og fordi tekstingen ikke lydsettes.  Videre viser forskningen at synshemmede ser nesten like mye TV og video som befolkningen ellers, og at blinde og svaksynte liker de samme programmene som resten av befolkningen.

Mangelen på lydteksting og bildetolking forringer synshemmedes utbytte av TV-sendingene, og dermed også blinde og svaksyntes livskvalitet. TV-sendingene er med på å sette dagsorden og er en viktig del av den hverdagslige praten blant folk. Lydteksting og bildetolking vil således øke synshemmedes muligheter til å delta i samfunnet på lik linje med ikke-synshemmede.

På vegne av Norges Blindeforbund og med støtte fra stiftelsen Helse & Rehabilitering gjennomfører MediaLT i perioden 01.01.2005 – 31.12.2005 forprosjektet Lydtekst (prosjektnummer: 2004/0277). I forprosjektet er det gjort et omfattende arbeid mht. å kartlegge internasjonale erfaringer på området. Kontakt er opprettet med Sverige, Nederland og england. I Sverige og Nederland er lydteksting etablert som en tjeneste, og i England bildetolker hver av de ti hovedkanalene ti timer hver. I hovedprosjektet vil det internasjonale samarbeidet bli videreført og videreutviklet, og de internasjonale erfaringene vil bli brukt aktivt for å realisere en best mulig tjeneste i Norge. Den internasjonale kartleggingen viser at det verken finnes vesentlige tekniske eller økonomiske hindringer for å få realisert lydteksting.

I SVEIP-prosjektet (1998/2/0085) utviklet vi en elektronisk videobok for synshemmede (Fritt fram for Asgeir) i samarbeid med NRK. Dette prosjektet viste at bildetolking ga synshemmede et langt større utbytte av å se film og TV. Vi ønsker å bygge videre på de internasjonale erfaringene og den kontakten som er etablert med TV-bransjen i forprosjektet, for å få etablert lydteksting som en tjeneste i Norge. Videre er målsetningen å få til prøvesendinger med bildetolkning, for å få testet ut en slik tjeneste.

Primærmålgruppen er synshemmede. Statistisk Sentralbyrås seneste undersøkelse viser at ca. 130.000 mennesker er synshemmet i Norge. Internasjonale erfaringer viser imidlertid at dyslektikere, eldre, personer med afasi og analfabeter i en eller annen form har nytte av lydtekstede sendinger, og vi vil derfor inkludere disse gruppene i en utvidet målgruppe.