Sammendrag (KIM)

Aktiv interessemedvirkning er i dag en prioritert målsetning fra myndighetenes side. Gjennom utvalg, råd, høringer o.l. er tanken at interessenter skal sikres innflytelse over tjenester, produkter m.m. som angår dem. Spørsmålet stadig flere reiser er imidlertid om interessemedvirkning gir innflytelse. I stedet kan interessemedvirkning være med på å legitimere en prosess som fører fram til et resultat interessenten ikke ønsker; noe som kan betegnes som et gisseldemokrati. Aktiv interessemedvirkning balanserer således på en knivegg mellom reell innflytelse og et gisseldemokrati. Bevisste representanter er etter vår oppfatning en nøkkelfaktor for at interessemedvirkning skal bli effektiv og fungere etter intensjonen, dvs gi innflytelse.

I forbindelse med byggeprosjekter, tjenesteutforming, høringer osv. er det vår erfaring at interesseorganisasjoner har blitt stadig mer bevisst sin egen rolle, dvs at de har klare tanker om mål og hvordan disse målene kan oppnåes. Samme bevissthet synes ikke å være til stede i forhold til interesserepresentasjon i FOU-prosjekter. Det kan være flere årsaker til dette:

  • Interesserepresentasjon på dette området er forholdsvis nytt.
  • Deltakelse i FOU-prosjekter blir i liten grad definert som interessepolitikk.
  • Manglende kompetanse om forskning og utvikling.

Behovet for opplæring av representanter i forbindelse med FOU-prosjekter synes derfor å være enda større enn i forhold til mer tradisjonell interessemedvirkning. Det er på denne bakgrunn at vi søker støtte til å utvikle og etablere et kurs for interesserepresentanter som er med i eller på vei inn i FOU-prosjekter.

Prosjektets hovedmål er:

Heve kvaliteten på FOU-prosjekter, ved å øke bevissthetsgraden hos interessenter i FOU-prosjekter.

Dette hovedmålet ønsker vi å oppnå gjennom å utvikle og etablere et kurs for interessenter. På denne bakgrunn har hovedmålet følgende delmål:

  • Utarbeide et kursopplegg
  • Gjennomføre et kurs
  • Evaluere kurset
  • Etablere kurset
  • Legge til rette for oppbyggingen av et likemannsnettverk