Artikkel I. Sammendrag Spørreundersøkelse Orion Webbox

Prosjekt:Lydtekst
Prosjektnummer:2005/3/0248
Skrevet av:Bjørn Gulbrandsen og Magne Lunde, MediaLT
Sist endret:28.04.2008

I Lydtekst-prosjektet[1] har en testgruppe på 20 personer anvendt Orion webbox[2] i en periode på seks måneder for å få tilgang til lydteksting. MediaLT har gjennomført en spørreundersøkelse blant testerne. Målet med undersøkelsen var å samle testernes erfaringer med bruk av webboxen generelt og lydteksting spesielt.

Lydteksting vil enkelt forklart si at tekstingen på TV avspilles via kunstig tale. I testperioden har kun NRK1 blitt lydtekstet.

Spørreundersøkelsen besto av i alt 17 spørsmål, og ble gjennomført ved hjelp av telefonintervjuer. En person døde i løpet av testperioden og en annen hadde problemer med å få webboxen til å fungere i sitt trådløse nettverk (til tross for at vi gjorde gjentatte forsøk på å hjelpe han via telefon). 18 av 20 personer svarte derfor på undersøkelsen. I tillegg var det enkelte av testerne som ikke svarte på alle spørsmålene, pga at de kun hadde brukt et begrenset utvalg av tjenestene på webboxen. Testerne var i aldersgruppen fra ca 20 til 80 år og besto av sju kvinner og 13 menn. I utvalget av deltakere ble det lagt vekt på å få satt sammen en gruppe med variert IKT-kompetanse, og spredningen på dette området var således god.

Nesten alle synes det var lett å betjene webboksen. Kun to mente dette var litt vanskelig. De fleste (ca halvparten) brukte webboxen et par ganger i uka. Resten anvendte den mellom 3 og 9 ganger i uka. Lydteksting og radio- og musikkanaler var de mest populære tjenestene.

Inndeling 1.01 Lydteksting

Lydtekstingen produseres ved hjelp av talesyntesen Talsmann. Dette er en gratis talesyntese. Flertallet av testerne mente at denne kunstige talen var forståelig, mens fire synes den var for dårlig. Videre var de fleste fornøyd med hastigheten på talen.

Vi antok at det også var ønskelig å kunne lytte til lyden av NRK1 uten lydteksting (særlig ved teksting av norsk tale), og av denne grunn la vi ut lyden av NRK1 både med og uten lydteksting. På spørsmål om hvilket av alternativene testerne hadde brukt mest, svarte ca to tredeler at de hadde anvendt NRK1 med lydteksting mest.

Når det gjelder lydnivået på lydtekstingen i forhold til tv-lyden, anså de fleste at denne balansen var god. Testerne delte seg på midten i oppfatningen av om tv-lyden bør dempes eller ikke når lydtekstingen kommer inn. I dag er løsningen satt opp slik at tv-lyden dempes.

Nesten alle testerne har kabel-tv tilknytning (kun tre var tilknyttet enten via parabol eller antenne). Alle testerne synes forsinkelsen på lydtekstingen i forhold til tv-lyden var for stor. Gjennomsnittlig oppga deltakerne at forsinkelsen var på mellom 15 til 20 sekunder. En av testerne hadde funnet fram til en løsning. Ved å koble til en harddisk recorder ble forskjellen mellom den originale TV-lyden og lydtekstingen redusert i så stor grad at vedkommende mente at forsinkelsen var til å leve med.

Inndeling 1.02 Lydkvalitet

Webboxen kan kobles til et stereoanlegg, men kun fem av testerne har benyttet denne muligheten. Resten mente at lydkvaliteten var bra nok. Videre ønsket mange å beholde fordelen med å kunne flytte webboxen med seg ulike steder i huset. Lyden i webboxen dempes ikke når den kobles til et stereoanlegg, og en av testerne synes dette var forstyrrende og koblet derfor ikke webboxen til.

Inndeling 1.03 Innhold

Hele 12 av 18 vurderte innholdet på webboxen som bra eller veldig bra, mens kun en anså at det er for dårlig. Mange ønsket et mer variert innhold på webboxen. Høyest på ønskelisten står lydbøker, flere tv-kanaler med lydteksting, magasiner og et større tilbud av nærradiostasjoner og aviser (særlig lokalaviser). Videre trakk flere fram at det var ønskelig med en utvidet mulighet for å hoppe mellom artiklene i avisene. En person foreslo at synstolking også inkluderes i tjenesten.

Inndeling 1.04 Kvaliteten på tjenesten

Et flertall av testerne opplevde kvaliteten på tjenesten som varierende. Følgende problemer beskrives:

  • Stasjoner falt ut
  • Valg i menyen var utilgjengelige
  • Boksen hoppet over menyvalg (særlig gjelder dette radiostasjoner)
  • Problemer med at bokmerkefunksjonen ikke fungerte.

En av testerne rapporterte også om at boksen krasjer og slår seg av selv.

Inndeling 1.05 Menyen

Halvparten synes menyvalgene var veldig enkle å forstå. Kun en person opplevde de som vanskelige. Underveis i prosjektet foretok Solution radio i Nederland programvareoppdateringer uten å informere oss(en rutinesvikt vi har tatt opp med dem og som nå er endret). Dette skapte forvirring hos flere av testerne. Spesielt forvirrende var en ny funksjon, som gikk videre til det neste menyvalget, dersom det ønskede valget var utilgjengelig.

Flere av testerne ønsket seg en mer effektiv bruk av menyen, f. eks at det var enklere å gå direkte til ønskede valg. Dette er langt på vei imøtekommet i den seneste programvareoppdateringen, der funksjonen favoritter er lagt til.

Inndeling 1.06 Nyheter fra Aftenposten

Kun 50 prosent hadde hørt på nyhetene fra Aftenposten. Over halvparten av disse vurderte kvaliteten på talesyntesen (Kari) som middels god, og nesten alle synes at hastigheten var passe. To oppga at de opplever talesyntesen som slitsom, fordi den virket aggressiv.

Det var enighet blant testerne om at opplesingen av nyhetene opplevdes som rotete, og at denne tjenesten derfor burde videreutvikles. Spesielt ble det pekt på at lenker og lignende ble lest opp, og at dette forstyrret så mye at det var vanskelig å få med seg innholdet i artiklene.

Inndeling 1.07 Oppsummering

De fleste i testgruppen mente at tjenesten har et stort potensial, og at den har stor nytteverdi for synshemmede. Spesielt trekkes det fram at lydteksting gir synshemmede og mennesker med lese og skrivevansker muligheter for å få med seg nyheter, filmer, dokumentarer , serier osv på andre språk. Videre at Orion webbox gir en rask og enkel tilgang til bøker, magasiner, aviser og mindre utbredte radiokanaler.

Det var enighet i testgruppen om at stabiliteten på webboxen var for dårlig og at det er nødvendig å rette på dette. Videre mente testerne at forsinkelsen på lydtekstingen var for stor i forhold til tv-lyden. Webboxen oppfattes som lett å betjene av testerne, og som enkel å få til å fungere. Kun en person hadde problemer med å få den til å virke, men dette skyldes sannsynligvis problemer med det trådløse nettverket hjemme hos vedkommende.

Inndeling 1.08 Referanser

[1] http://www.medialt.no/?pageId=9

[2] http://www.medialt.no/?pageId=255