Sammendrag (MIKT)

I prosjektet Tilrettelegging av Datakortet for blinde og svaksynte kom behovet for og ideen om en modul i IKT og tilgjengelighet opp, og Datakortet a.s stilte seg positive til en slik ide.

Den økte bevisstheten og oppmerksomheten omkring viktigheten av universelt utformede løsninger på IKT-området (se bl. a Stortingsmelding nr. 17) har ytterligere forsterket behovet for et sertifiserende kurs på dette fagfeltet. på denne bakgrunn er dette forprosjektets hovedmål å kartlegge og legge grunnlaget for utviklingen av et sertifiserende kurs i temaet IT og tilgjengelighet.

Det skal utredes hvilke løsninger for kursgjennomføring og sertifisering som er mest hensiktsmessige, hvilket innhold kurset bør ha og hvilken faglitteratur som bør inngå i et slik kurs. Med basis i denne kartleggingen vil innholdet i et hovedprosjekt bli definert og aktuelle finansieringskilder utpekt.

Aktualiseringen av fagområdet gjennom den kommende antidiskrimineringsloven og det faktum at den nye loven om offentlige anskaffelser bygger på prinsippet om universell utforming, gjør at vi tror at det i framtiden vil være et kommersielt grunnlag for et kurs av denne typen. Fagområdet mangler imidlertid et definert innhold, og dette fører til at mange famler når de forsøker å ivareta hensynet om universelt utformede IKT-løsninger. En sertifiserende modul i IKT og tilgjengelighet vil gi fagområdet et definert innhold, samt både heve kompetansen på og statusen til fagfeltet.