Referat prosjektgruppemøte 13.09.2007

Dato: 13.09.2007

Til stede:

Rudolph Brynn, Andre Liem, Magne Lunde, Morten Tollefsen, Håkon Aspelund, Bernt Nilsen

1. Kartlegge og avgrense innholdet i kurset

Orientering om kurs ved NTNU, Andre Liem:

 • Prisen for kurset er satt til 17000 i 2007.
 • IKT delen av kurset ved NTNU i høst (universell utforming) vil trolig bli avlyst.
 • 7 dagers kurs med 2 dager felles for de fire områdene.
 • 4 deltakere var med på IKT og produkter delen av kurset 2006/2007.
 • Myndighetene er/har vært mer opptatt av uteområder, samferdsel etc. IKT regnes i større grad som privat sektor.
 • Muligens har NTNU gjort feil ved å legge "universell utforming" på høyeste nivå?
 • Kursenes fremtid avhenger blant annet av instituttenes interesse.

Definisjon av begrepet:

 • Begrepet "tilgjengelighet", er brukt om kurset, dvs. ikke universell utforming.
 • Rudolph sender dokument som oppsumerer "universell utforming! og "tilgjengelighet".
 • Bakgrunn (bevisstgjøring), Hjelpemiddelteknologi (standarder), Teknologi og ulike anvendelser (fri programvare).
 • Alle går gjennom temalisten og sender tilbakemeldinger.

2. Kartlegge nasjonale og internasjonale erfaringer

 • Håkon aspelund skriver om status når det gjelder det nasjonale og internasjonale kartleggingsarbeidet i forhold til utdanning.
 • Bernt Nilsen har sendt tilbakemeldingene fra ECDL. Svarene omhandler i hovedsak hvordan ECDL kan tas av funksjonshemmede. Bernt følger opp OCG. MediaLT følger opp Denise Leahy.
 • Rudolph Brynn har hørt med EDF-nettverket og han lager et notat ang. dette: awareness raising, sentrale/foretaksspesifikke metoder, ...

3. Litteratur

 • Pris for en egen bok vil være ca. 250000 (et foreløpig estimat basert på erfaring med utvikling av teknisk læremateriell).
 • En løsning kan være å lage en egnet oppgavesamling.
 • Alle skal gå gjennom ressurssamlingen og komme med forslag til tillegg.

4. Kursgjennomføring og sertifisering

 • Jfr. tidligere referater.

5. Hovedprosjekt

 • Ingen spesifikke søknadsfrister for hovedprosjektet
 • Det er helt vesentlig å definere målgruppen for kurset.
 • Innhold: Fagplan, litteratur, Sertifisering/tester
 • Tenke internasjonalt marked.

6. Eventuelt

Ingen saker.

Referent: Morten Tollefsen