Diskusjon av status

Det er ingen tvil om at ABM-sektoren har en jobb å gjøre når det gjelder tilgjengelige nettsider. Noen institusjoner har nokså gode sider, men ikke et eneste av de 162 nettstedene var i nærheten av å få full pott.

De dårligste nettstedene får faktisk poeng i stor grad fordi de ikke bruker den funksjonaliteten som testes, f.eks. kan de ikke trekkes for dårlige rammenavn når rammer ikke brukes eller for mangelfull merking av grafikk hvis nettstedet ikke har noen bilder. Små grep kan imidlertid gjøre store utslag. Selv de minst tilgjengelige nettstedene kan bli mye, mye bedre - uten store ressurser.

I dette kapitlet gjennomgås de viktigste funnene (inkludert en del eksempler). Hvis testene ikke viser noen betydelige problemer eller forskjeller mellom nettstedene, f.eks. på språkbruk er ikke dette beskrevet nedenfor.

Det gjennomsnitlige nettstedet

I testen er gjennomsnittet 20 poeng. Det skiller lite mellom de ulike sektorene, men bibliotekene er best.

Sektor Poeng
Arkiv 19,3
Bibliotek 20,7
Museum 18,5

WCAG og validering av HTML/XHTML

For å teste wcag benyttet vi en validator, dvs. at dette ikke ble testet av mennesker. 46 nettsteder klarte wcag a testen og 3 besto AA. Går man  dypere inn i disse tallene viser det seg imidlertid en del rare ting, f.eks. at grafikk har Alt-tag, men at den alternative bildeteksten er ubrukelig. Et eksempel fant vi på Tjøme kommune - Bibliotek som har følgende alternative tekst: alt="Topplogo_folkebilbliotek_ver2(4).jpg".

9 nettsteder besto wcag A, men mangler fornuftig merking av grafikk:

antall wcag a uten brukbar merking av grafikk
Nettsted URL
Norsk Jazzarkiv http://www.jazzarkivet.no/
Munch museet http://www.munch.museum.no
Hardanger folkemuseum http://www.hardanger.museum.no/
Polarmuseet http://www.polarmuseum.no/
Preus museum http://www.preusmuseum.no/
BIBSYS http://www.bibsys.no/wps/wcm/connect/BIBSYS+Nettsted
Kunsthøgskolen i Oslo http://www.khio.no/Norsk/Bibliotek/
Kunsthøgskolen i Bergen. bibliotek http://www.khib.no/index.php/khib/ressurser/bibliotek
Høgskolen i Gjøvik http://www.hig.no/eway/default0.asp?pid=227&oid=0&trg=Main_5982&Main_5982=6456:0::0:0:0:5982;5494;::0:0:0

Dette viser tydelig at wcag ikke er en garanti for god tilgjengelighet.

I vår testing fant vi ikke eksempler på at nettsider som ikke validerte mht. kode (HTML/XHTML) førte til spesielle tilgjengelighetsproblemer. Det er likevel helt nødvendig å sjekke dette, siden mange hjelpemidler jobber rett mot HTML/xHTML) eller DOM. Vi fant nettsteder som "sier at de er valide" vha. wcag-logo, men som ikke består testen når man velger logoen (se f.eks. Fylkesarkivet i Oppland.

Merking av grafikk

Det å gi bilder en tekstbeskrivelse har blitt et av de mest kjente tilgjengelighetskravene. På tilsvarende måte bør lydopptak gis en tekst for de som ikke hører lyden (dette var lite aktuelt på de nettstedene som ble testet). Hele 66 av nettstedene manglet merking av grafikk fullstendig. Noen har imidlertid klart å få slik merking skikkelig på plass og 31 av nettstedene fikk topp-karakter.

Se f.eks. hvordan skjermleseren Jaws viser siden Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Grafikk uten Alt-tag vises kun som filnavn, og da blir det vanskelig å bruke siden.


Stiklestad Nasjonale Kultursenter

hoved frame
Praktisk info

Hva skjer?

Hotellet

Olsokdagene

Spelet om heilag Olav

Stiklastadir

Lær historie

Museum

Kurs/konf

Området

basimg/logo_top

search/articles
pg/pg10
index2 
Du er her:
Hovedside 
EDIT 
DELETE

Slaget på Stiklestad

Her falt Olav Haraldsson 29. juli 1030. Han ble Olav den hellige - Nordens viktigste helgen og Norges evige konge. 
Slaget på Stiklestad representerer et vendepunkt i norsk historie - overgangen fra det norrøne høvdingsamfunnet til en tid da kongedømme og kristendom
formet det som ble Norge.

På minnestedet finner du i dag mangfoldig aktivitet året rundt, der slaget og helgenkongen danner det historiske bakteppet. 

Gjennom ”Spelet om Heilag Olav”, folkemuseet, utstillinger, konserter, vandreteater og andre tilbud viser vi fram et pulserende kulturliv som gir deg mange
og gode opplevelser på Stiklestad.

Stiklestad - møteplass i snart to tusen år; 
og om kun 2 måneder åpner vi 
Stiklestad hotell! 

Siste nytt
Ny markedssjef ved SNK-------------------------------------------------------------------------------- 

Gunnar Stålsett årets Olsokprofil-------------------------------------------------------------------------------- 

Bjørn Skagestad til Spelet-------------------------------------------------------------------------------- 

Kommende arrangement
Fotoutstilling: Afrika er en kvinne 
--------------------------------------------------------------------------------

Kaffetår i Molåna 
--------------------------------------------------------------------------------

Nilsen Aalberg show 
--------------------------------------------------------------------------------

- Se også:
 Hva skjer

Billetter
Billetter bestilles her

Åpningstider

Restaurant

Hverdager: 0900-1800

Helge-/helligdager: 1100-1800

Informasjon og butikk

Hverdager: 0800-1600

Helge-/helligdager: 1100-1600

EDIT 
DELETE 

basimg/spr_tysk
basimg/spr_engelsk 

images/leidangen_02
images/leidangen_04
images/leidangen_05
images/leidangen_07
images/leidangen_09 

table with 2 columns and 4 rows
Stiklestad Nasjonale Kultursenter
7650  VERDAL  

Telefon: 
74 04 42 00  
E-post: 

stiklestad@snk.no  

Faks:  
74 04 42 10 
table end

EDIT 
DELETE 
--------------------------------------------------------------------------------

Søk i SNK

 
Søk! 

web: 
Reklamehuset Stjørdal AS
 i samarbeid med 
Canvas Media

hoved frame end

Hovedregelen er at også bilder som ikke er lenker skal få en alternativ tekst. Dette er likevel ikke like kritisk, siden manglende Alt-attributt ikke vil ødelegge for navigeringen. Grafikk som brukes til "ren pynt" kan med fordel ha tomme bildebeskrivelser. På Asker bibliotek blir mange av Alt-tag'ene kun plagsomme: Pil, Prikk (før hvert menyvalg). Det samme biblioteket bruker f.eks. også bildeteksten "Toppbilde", igjen en nokså unødvendig beskrivelse. Men, og dette er viktig, på Asker bibliotek bruker de i alle fall beskrivelser - og noen for mye er bedre enn mange for lite!

Objektstørrelse

Valgbare (klikkbare) objekter, f.eks. ikoner og symboler bør ikke gjøres for små. En del bevegelseshemmede vil da få problemer med å treffe objektene med muspekeren (spastikere, mennesker med Parkinson, ...). På 114 av nettstedene var objektstørrelsen helt OK, mens på resten fant vi minst et objekt som er for lite (som med fordel kan gjøres større).

Lenkenavn og interne hopp

Ofte brukes grafiske lenker, og dermed kan lenkenavn og merking av grafikk med alternativ tekst være to punkter som henger tett sammen. Benyttes grafiske lenker uten Alt-tag vil nettstedet derfor få trekk på begge punktene. Dette mener vi er riktig, siden nettsteder med grafiske lenker faktisk kan bli helt ubrukelig for de som ikke viser grafikk.

Også vanlige tekstlenker kan ha dårlige navn, f.eks.: mer, her, klikk til venstre, ... Blinde bruker ofte en liste med lenkene for å kunne navigere raskt. Viser brukeren lenkelisten og det står "Les mer" 20 ganger er ikke listen mye verdt.

Kun 7 av nettstedene fikk 0 poeng på lenkenavn, og dette er et positivt resultat. Det som er langt mer negativt er at kun 31 av nettstedene får topp-karakter, dvs. 3 poeng. 124 av nettstedene (dvs. 76,5 %) har et forbedringspotensiale. Desverre er det grunn til å tro at en dybdetest ville vist at enda flere av nettstedene kunne forbedret lenkenavnene sine.

Interne hopp kan brukes for å flytte fokus fra et sted på siden til et annet, f.eks. for å flytte fokus til første nyhetslenke. Slike hopp har ofte blitt foreslått som nyttig funksjonalitet for blinde, og mange tror derfor de er veldig lure dersom de gjør lenkene usynlige på siden. Tastatur-brukere og sterkt bevegelseshemmede kan imidlertid ha vell så stor nytte av interne hopp, men er hoppene usynlige hjelper det lite for disse brukerne. På en side med mange lenker tar det lang tid å trykke Tab fra lenke til lenke. Er det lagt inn interne hopp kan navigeringen i mange tilfeller gjøres mye mer effektiv. Ingen av nettstedene oppnådde topp-karakteren 3, 5 nettsteder fikk 2 poeng, 9 fikk 1 poeng og hele 148 (91,4 %) nettsteder fikk 0 poeng. Med andre ord: et betydelig forbedringspotensiale her!

Maskinvareuavhengighet

Mange nettsider bruker teknologi som begrenser seg til f.eks kun bruk av mus. Dette ser vi også i ABM-sektoren, hvor spesielt bruk av dynamiske menyer og dårlige skjemaer er utbredt blant de som ikke har fått godkjent på dette punktet. 30 nettsider har brukt teknologi som stenger ute en rekke brukere fordi man ikke får tilgang til viktige menyer, skjemaer eller informasjon via maskinvaren man bruker.

Rammenavn

Rammer har "gått litt av moten". Brukes rammer skal imidlertid rammer navngis på en fornuftig måte, dvs. at navnet skal beskrive innholdet i rammen. Navn som "topp", "venstre" eller "83321_frm" er dårlige! "Nyheter", "Hovedmeny", og "Kontaktinformasjon" er fine navn, og brukes slike beskrivende navn er normalt ikke rammesider noe tilgjengelighetsproblem. Vi fant dårlige rammenavn på 28 av nettstedene, og dette er så godt som hos alle de som bruker rammer. Det var litt vanskelig å teste/bedømme dette siden noen nettsteder brukte rammer bare på noen av sidene. Det kan derfor også hende det finnes rammer på nettsteder som vi ikke har oppdaget.

Overskrifter

Overskrifter er viktige, både for å formidle struktur på en god måte og for at synshemmede skal kunne navigere effektivt. Jaws har f.eks. en rekke funksjoner for å hoppe fra overskrift til overskrift (neste eller på et valgt nivå), vise liste med overskrifter mm. Bruk av ordentlige overskrifter er dessuten god kodeskikk (vil f.eks. gjøre at nettsteder vises bedre i søkemotorer). Bruk alltid ordentlig tag'ing (<h1>, <h2>, ...), ikke formater overskrifter kun med større skrift, farger e. l. Visuell presentasjon skal gjøres med stilark.

100 % av nettstedene kan bruke overskrifter bedre. Enkelte overskrifter kan gjøres usynlige hvis man ikke ønsker å vise dem (f.eks. for å gi navigeringshjelp til blinde). Typiske eksempler på dette kan være "Meny", "Undermeny", "Kontaktinformasjon", ... Desverre var det så mye som 93 av nettstedene som ikke brukte ordentlige overskrifter i det hele tatt!

Fargekoding, kontrast og visning av sider uten bruk av stilark

Siden det finnes mennesker med ulike grader av fargeblindhet bør ikke farger være den eneste indikatoren som brukes for å angi informasjon. Dette kan f.eks. være valgt dato i en kalender. Bruk i tillegg en stjerne (*) eller liknende for å markere datoen. Kun 5 av nettstedene brukte farger som eneste koding (dvs. på de sidene vi klarte å lete opp).

Kontrasten på de sidene vi testet var jevnt over brukbar, men med muligheter for forbedringer. Sidene ble testet av svaksynte, dvs. ordentlig brukertesting - ikke med verktøy-programmer. Bare 4 nettsteder fikk 0 poeng under dette punktet og hele 104 av nettstedene oppnådde maksimale 3 poeng. Det ble også testet med vanlige fargefiltre, som brukes av svaksynte for å få spesielle for/bakgrunnsfarger.

Skal brukeren selv kunne bestemme skrifttyper, størrelse, farger mm. bør siden vises på en forståelig måte også dersom stilark er skrudd av. 141 av nettstedene fikk topp-karakter her! Et eksempel på en side vist med og uten stilark:

Siden vist med stilark

[Bilde: Fylkesarkivet i oppland, vist med stilark]

Siden vist uten stilark

[Bilde: Fylkesarkivet i oppland, vist uten stilark]

Elementrekkefølge

Talende nettsider, hjelpemidler for blinde og mye annet utstyr bruker ikke stilark direkte til visuell presentasjon. Sidene omformateres for å få en mer hensiktsmessig taktil og eller auditiv presentasjon. For å få til denne omformateringen brukes først og fremst rekkefølgen i HTML-koden. Med Jaws beveger brukeren seg rundt i siden, nesten som om det skulle vært et tekstbehandlingsdokument. I tillegg til det som er limt inn vises lenker vha. punkt 7 og 8 (kan sammenliknes med en understreking i vanlig skrift).

Hvordan ulike elementer (overskrifter, lister, avsnitt osv) plasseres i HTML koden kan ha lite med den visuelle presentasjonen å gjøre, og noen sider vil derfor bli veldig rotete når skjermlesere etc. omformaterer dem. Bare 21 av nettstedene oppnådde topp-karakteren 3 poeng, men hele 131 av nettstedene fikk 2 eller bedre. For å vise et eksempel til på hvordan en side kan bli formatert med Jaws har vi også tatt med "Høgskolen i Vestfold. Biblioteket":

Siden vist med en vanlig nettleser

[Bilde: Høgskolen i Vestfold. Biblioteket vist i Internet Explorer]

Siden vist med Jaws

 


Høgskolen i Vestfold - Biblioteket
Illustrasjonsbanner - velkommen til Biblioteket ved Høgskolen i Vestfold
Nyheter, aktuelt og tips

-
Biblioteket
Høgskolen i Vestfold (HVE) -
  
Nettsider Bibliotek 
Søk  

-
-
HVE 
> Velkommen til Biblioteket
Bibsys/HVE - 
Mitt Bibsys - 
Forskdok - 
Bibsys emneportalen - 

table with 2 columns and 4 rows

table with 4 columns and 3 rows nesting level 1
Utvid menyen 
Nullstill 
Menykart 
Søk 

Bibliotekets hovedside
1pixel/dot_clea

images/menu_plus
Finn informasjon 

images/menu_item
Tidsskrifter og artikler 

images/menu_plus
Veiledninger 

images/menu_item
Spør en bibliotekar 

images/menu_plus
Elektroniske tekster 

images/menu_plus
Skriftserien 

images/menu_plus
FoU-siden 

images/menu_item
Library Information 

images/menu_plus
Utstillinger 

images/menu_item
Læringssenter 2009 

images/menu_plus
Om biblioteket 

images/menu_help2
Hjelp 
 
 
Vis denne siden i utskriftsvennlig format Utskriftsformat
 
 
. 
Selvbetjening i Bibsys

Biblioteket - Borre: 
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: 
bib.borre@hive.no
   Telefon: 33 03 11 45 

-

Biblioteket - Eik: 
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: 
bib.eik@hive.no
   Telefon: 33 03 13 30

-

Kopisenteret: 
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: 
kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 
-

Sist oppdatert:
   9. mars 2007
   
nettbibl@hive.no
    
 
. 

Søk i HVE-bibliotekets base i Bibsys Ask:
Enkelt søk: 
  
Søk nå 
[Avansert søk
] [
Søkekilder
] [
Hjelp]
[Samlingene]

.

Aktuelt fra Biblioteket:  
.

Rønnaug Sørensen

.
 Vellykket 8. mars-arrangement i biblioteket

40 ansatte og studenter kom til biblioteket på Borres lunsjforedrag på kvinnedagen. 
Les mer >> 

[Oppdatert 9.3.2007]

Ordnett.no

.
 Ordnett.no mest populært

Statistikken viser at ordnett.no er mest brukt blant våre oppslagsverk og fullteksttjenester. 
Les hvorfor >> 

[5.3.2007]

Nytt på hyllene

.
 Nytt på hyllene - februar 

Redusert bokbudsjett vil dessverre gi færre nye titler i år, men noen godbiter bør det være mulig å finne. Hold deg oppdatert - se f.eks. nye titler innen

helse/medisin, 
samfunnsfag
 eller 
pedagogikk
. Du kan også bla bakover i tid. 
Her finner du alle listene >> 

[1.3.2007]

Odin er død - regjeringen.no overtar

.
 Ny nettportal for regjeringen

Odin ble denne uken erstattet med regjeringens nye nettportal (
se pressemelding
). Gå til 
regjeringen.no >> 

[15.2.2007]

Nytt utskriftssystem fra 29. januar 2007

.
 Nytt utskriftssystem

Utskrifter på biblioteket kommer også inn under det nye systemet som trer i kraft mandag 29. januar. IT-gruppen har lagt ut 
viktig informasjon til alle studenter >> 

[25.1.2007] 

.
 25.01.07: 
Søking i hele HVE-web'en .
 10.10.06: 
Spør en bibliotekar!
.
 04.08.06: 
Nye funksjoner i ISI .
 14.06.06: 
Wikipedia

. 
Flere aktuelle saker fra Biblioteket >>     
 
.  
-

HVE-nytt: 
Klart for forhåndsstemming
Bibliotek og data er topp
Kandidatene er klare
Kick-off torsdag
Møt kandidatene neste uke
   
- 
- 
- 
- 
table end nesting level 1

Forny lånene dine selv i Bibsys. Brukernavn er det samme som låntakernummer (se bak på studentbeviset)

table with 2 columns and 4 rows nesting level 1
Forny lånene dine selv:   
Brukernavn  
   
Passord 
    
Logg på 
i BIBSYS [hjelp] 

table end nesting level 1

  
Spør en bibliotekar! Få hjelp til å finne informasjon .
Spør en bibliotekar!
info/index
Biblioteket hjelper deg

Snarveier:

Emneportalen
Bibsys emneportalen 
Forskdok
 
Aviser
ATEKST avis-/tekstarkiv  Kun for HVE 

Academic Search Premier fulltekst  Kun for HVE 
ScienceDirect fulltekst  Kun for HVE 
Synergy fulltekst  Kun for HVE 
ProQuest fulltekst  Kun for HVE 
Idunn fulltekst (norsk)  Kun for HVE 

NORART artikkelsøk 
ISI artikkelsøk  Kun for HVE 

Encyclopedia Britannica  Kun for HVE 
Caplex leksikon
Oxford Reference  Kun for HVE 
Ordnett.no  Kun for HVE 
  
Norges lover: Lovdata
Regjeringen.no (tidl. Odin)
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Telefonkatalogene 

Vestfoldbibliotekene - samsøk:
 
  
Søk     

Høgskoler og universitet i Norge
Utdanning.no
 
ABC startsiden
Google
Kvasir
Live Search
 (MSN Search)
Yahoo
 
Scirus
Google Scholar
 
 
Se «
Finn informasjon
» i hovedmenyen for flere pekere.

Kun for HVE
 = kun for HVE (se 
informasjon om innlogging hjemmefra)
-

HVE snarveier: 
Gå 

-    
- 
-  
Høgskolen i Vestfold   -   
Biblioteket   -   
Toppen av siden    
- 
- 
table end

  
Teller 

Norges musikkhøgskole. Biblioteket finner vi et annet eksempel på forvirrende plassering. Velges en lenke i menyen vil "undermenyen" dukke opp langt nede på siden når Jaws brukes. på Universitetet i Stavanger - Universitetsbiblioteket finner vi et annet eksempel: menyer satt sammen av massevis av lister, noe som gjør at presentasjon med skjermleser blir rotete (husk at brukeren i prinsippet må pile seg gjennom siden fra toppen til bunnen):


list of 1 items
Universitetsstyret 
list end
list of 1 items
Universitetsleiinga 
list end
list of 1 items
Humanistisk fakultet 
list end
list of 1 items
Samfunnsvitskapleg fakultet 
list end
list of 1 items
Teknisk-naturvitskapleg fakultet 
list end
list of 1 items
Universitetsbiblioteket 
list of 1 items nesting level 1
> Avd. Ullandhaug 
list end nesting level 1
list of 1 items nesting level 1
> Avd. Bjergsted 
list end nesting level 1
...

Noen av nettstedene har også så ekstremt lange førstesider at dette i seg selv gjør det vanskelig å holde oversit! Det er vanligvis OK med artikler/publikasjoner som er lange med løpende tekst, men begrens informasjonsmengden på førstesiden! Dette kan være ekstra slitsomt på arkiv, bibliotek og museer som er integrert i kommunale rammeverk, universiteter og/eller høyskolers rammeverk osv. Da må ofte brukeren forbi massevis av generelle lenker før han kommer til de som er relevante.

Som vist over omformateres sidene med Jaws (og andre hjelpemidler). Da blir beskrivelser som  (bruk peikarane i menyen til venstre) nokså meningsløse (Ivar Aasen-tunet)

Nyhetsbrev og spesielle tilgjengelighetsfunksjoner

Mange funksjonshemmede:

Nyhetsbrev og/eller RSS gjør det mye lettere for mange å følge med på hva som skjer på et nettsted, og i den kvantitative testen har vi gitt et ekstra poeng til de nettstedene som tilbyr en slik funksjon. 18 nettsteder hadde et nyhetsbrev og/eller en RSS-feed. Dette er funksjoner mange vil ha glede av enten de har en funksjonshemning eller ikke!

11 nettsteder hadde en eller annen tilgjengelighetsfunksjon på siden. Det vanligste var endring av skriftstørrelse. Annen funksjonalitet som kan inngå i dette punktet er innebygget tale, endring av farger, valg av skrifttype/skriftstørrelse mm.


Forrige | Innhold | Neste | ABM-prosjektet