Innledning

Det er økende bevissthet rundt viktigheten av universelt utformede nettsider, og fra offentlige myndigheter vektlegges universell utforming stadig mer.

I 2004 utarbeidet regjeringen en ”handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder”. En av målsetningene i handlingsplanen er å øke tilgjengeligheten til offentlige nettsteder. Temaet er også mye fokusert i stortingsmelding nr. 17 2006/2007 (IKT-meldingen), og det står blant annet:

Universell utforming av IKT-løysingar er ein føresetnad for at alle skal kunne delta. Det er eit klart mål for regjeringa at all teknologisk utvikling med IKT innan offentleg sektor skal byggje på universelt utforma løysingar, det gjeld automatar så vel som PC-løysingar. Privat sektor blir oppfordra til å gjere det same.

MediaLT er svært positive til at ABM utvikling nå har tatt initiativ til en gjennomgang av nettsteder i denne sektoren. Vi har forsøkt å kartlegge status for tilgjengelighet, og denne rapporten oppsummerer arbeidet med kvantitative tester.

De fleste som har noe å formidle ønsker at budskapet skal nå så mange som mulig! Nettopp enkel tilgang er en grunn til å legge ut informasjon på internett. Elektronisk informasjon har et helt spesielt potensiale: mottakeren kan velge ulik presentasjon! Nettsider kan leses på en stor dataskjerm, med mobiltelefon, vha. syntetisk tale, med leselist osv. Gode nettsider egner seg for ulik presentasjon, og gode nettsider tillater alternative input-enheter!

Mål

Prosjektets hovedmål er:

Å teste i hvilken grad nettbaserte ressurser i arkiv, bibliotek og museer er universelt utformet.

Delmål

  1. Kartlegge tilgjengeligheten til nettbaserte ressurser i arkiv, bibliotek og museer ved hjelp av både representative kvantitative tester og kvalitative dybdetester.
  2. Dokumentere og formidle resultatene fra kartleggingen.
  3. Komme med forslag til tiltak for videre oppfølging.

Metode

I prosjektet skal det gjennomføres to hovedtyper av kartlegging/tester:

  1. Kvantitativ testing
  2. Kvalitativ testing

Kvantitative tester er utviklet for å kunne produsere hensiktsmessig statistikk. Kvalitativ testing går mer i dybden, dvs. i retning av brukertesting.

Retningslinjer og standarder

Den viktigste standarden mht. web og tilgjengelighet er Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). WCAG er så vidt vi kjenner til utgangspunktet for de fleste nasjonale standarder (der slike finnes) og for offentlige anbud i Norge. I norge.no sin evaluering av offentlige nettsteder testes også noen av sjekkpunktene i WCAG. God tilgjengelighet er videre et spørsmål om bruk av andre standarder: HTML, XHTML, CSS, ... Det er viktig at disse standardene brukes på riktig måte. Med "riktig" mener vi i denne sammenheng at standardenes anbefalinger om implementering benyttes. Et stilark kan f.eks. validere, men en nettside som bruker stilarket kan "se forferdelig ut". På samme måte kan en nettside validere i forhold til WCAG, men faktisk være mangelfull mht. tilgjengelighet.

WCAG 1.0 ble vedtatt i 1999. For at resultatet av evalueringen skal være reelt nyttig, har vi derfor valgt å se spesielt på de punktene som er mest relevante i 2006. Videre har vi spesifisert enkelte tilleggspunkter. For de kvantitative testene vil WCAG 1.0 og relevante prioritet 1 krav sjekkes, men krav med annen prioritet (som har blitt viktigere etter at standarden ble vedtatt) skal løftes opp og telle på lik linje med prioritet 1 krav. Noen prioritet 1 krav er videre uaktuelle, eller i det minste lite viktige (jfr Om testingen og testkriteriene).

Besøk gjerne:


Innhold | Neste | ABM-prosjektet