Prosjektbeskrivelse (KIM)

1. Bakgrunn

Aktiv brukermedvirkning er i dag en prioritert målsetning fra myndighetenes side. Gjennom utvalg, råd, høringer o.l. er tanken at brukere skal sikres innflytelse over tjenester, produkter m.m. som angår dem. Spørsmålet stadig flere reiser er imidlertid om brukermedvirkning gir brukerinnflytelse. I stedet kan brukermedvirkning være med på å legitimere en prosess som fører fram til et resultat brukeren ikke ønsker; noe som kan betegnes som et gisseldemokrati. Aktiv brukermedvirkning balanserer således på en knivegg mellom reell innflytelse og et gisseldemokrati. Bevisste brukerrepresentanter er etter vår oppfatning en nøkkelfaktor for at brukermedvirkning skal bli effektiv og fungere etter intensjonen, dvs gi brukerinnflytelse.

I forbindelse med byggeprosjekter, tjenesteutforming, høringer osv. er det vår erfaring at interesseorganisasjoner har blitt stadig mer bevisst sin egen rolle, dvs at de har klare tanker om mål og hvordan disse målene kan oppnåes. Samme bevissthet synes ikke å være til stede i forhold til brukerrepresentasjon i FOU-prosjekter. Det kan være flere årsaker til dette:

 • Brukerrepresentasjon på dette området er forholdsvis nytt.
 • Deltakelse i FOU-prosjekter blir i liten grad definert som interessepolitikk.
 • Manglende kompetanse om forskning og utvikling.

Behovet for opplæring av brukerrepresentanter i forbindelse med FOU-prosjekter synes derfor å være enda større enn i forhold til mer tradisjonell brukermedvirkning. Det er på denne bakgrunn at vi søker støtte til å utvikle og etablere et kurs for brukerrepresentanter som er med i eller på vei inn i FOU-prosjekter. Før vi kommer nærmere inn på prosjektets mål, finner vi grunn til å problematisere begrepet brukermedvirkning.

1.1 Begreper

Den mest fremtredende rapporten om funksjonshemmede i Norge de seinere årene NOU 24 bærer navnet: Fra bruker til borger. I tråd med tankegodset i denne offentlige utredningen mener vi at begrepet bruker gir gale signaler, fordi det implisitt setter funksjonshemmede i rollen som forbrukere og passive mottakere. Aktiv brukermedvirkning blir således på mange måter en selvmotsigelse. Enkelte har derfor tatt til orde for begrepet borgermedvirkning, men dette begrepet blir etter vår oppfatning for generelt og allment. Funksjonshemmedes organisasjoner bruker selv begrepet interessepolitikk om den aktiviteten de utfører for å påvirke samfunnet rundt seg. I forlengelsen av dette mener vi begrepene brukermedvirkning og brukerrepresentant bør erstattes med interessemedvirkning og interessenter, og i fortsettelsen vil vi derfor anvende disse begrepene. Begrepet interessemedvirkning gir assosiasjoner om aktive og deltakende personer som er ute etter å påvirke forhold som er av spesiell interesse for dem.

2. Prosjektets mål

Prosjektets hovedmål er:

 • Heve kvaliteten på FOU-prosjekter, ved å øke bevissthetsgraden hos interessenter i FOU-prosjekter.
 • Dette hovedmålet ønsker vi å oppnå gjennom å utvikle og etablere et kurs for interessenter. På denne bakgrunn har hovedmålet følgende delmål:
  • Utarbeide et kursopplegg
  • Gjennomføre et kurs
  • Evaluere kurset
  • Etablere kurset
  • Legge til rette for oppbyggingen av et likemannsnettverk

3. Prosjektaktiviteter

3.1 Kursprogram

Kurset skal ikke bare være et tilbud til interessenter, men også til prosjektledere og prosjektansvarlige. Vi mener det er behov for et felles kurs, der prosjektledere og prosjektansvarlige på den ene siden og interessenter på den andre siden kan få en felles forståelse av hva interessemedvirkning er og foreta en felles avklarering av roller. Dessuten tror vi det ligger en betydelig gevinst for det senere prosjektsamarbeidet i at partene jobber i fellesskap om dette.

Foreløpig ser vi for oss at kurset skal bestå av tre hoveddeler, men dette vil være en av oppgavene å utrede i prosjektet:

 1. FOU-prosjekter
 2. Interessemedvirking
 3. Intern rolleavklarering

3.1.1 FOU-prosjekter

Meningen er å gi interessentene en grunnleggende innføring i hva et FOU-prosjekt er, dvs hva som særpreger et slikt prosjekt, organiseringen av det, budsjett/regnskap osv. Dette er trolig kjent stoff for prosjektledere og prosjektansvarlige, men det kan være en styrke at disse også deltar på denne delen, fordi de kan komme med innspill og utfyllende kommentarer. Alternativt kan det arrangeres et eget opplegg, der prosjektledere og prosjektansvarlige gis en innføring i feltet interesseorganisasjoner. Hva som er mest formålstjenelig, vil bli en av oppgavene til prosjektet å avklare.

3.1.2 Interessemedvirkning

Dette vil utgjøre hoveddelen av kurset. Vi ser for oss at det vil være hensiktsmessig å starte med å sette kursdeltakerne inn i tankegodset bak interessemedvirkning, for deretter å bevisstgjøre dem i forhold til sin egen rolle som interessenter og sikre forankring i egen organisasjon. Aktuelle spørsmål vil være:

 • Bør vi delta, og i så fall hvorfor?
 • Representantens forankring i organisasjonene?

3.1.3 Intern rolleavklarering

Tanken er her å dele kurset inn i grupper; en gruppe for hvert av de prosjektene som er representert på kurset. Med utgangspunkt i det som er gjennomgått tidligere i kurset, skal interessentene og prosjektleder og prosjektansvarlig jobbe sammen for å avklare roller og felles målsetninger for hva de ønsker å få ut av interessemedvirkningen.

3.2 Kursgjennomføring

Siden detaljplanleggingen først vil bli gjort etter at prosjektet har startet opp, er vi noe usikre på varigheten av kurset, men i utgangspunktet tror vi det er tilstrekkelig med et dagskurs. Vi planlegger å sende ut en invitasjon til alle brukerstyrte FOU-prosjekter som ble startet etter 1. januar 2004.

3.3 Evaluering

Mot slutten av kurset vil det bli satt av et kvarter til umiddelbar feedback på kurset. Videre vil det bli utarbeidet et spørreskjema, som vil bli utlevert ved kursavslutning. Kursdeltakerne vil få en uke på å besvare skjemaet. På grunnlag av tilbakemeldingene fra kursdeltakerne vil eventuelle endringer av kurset bli foretatt og et revidert kursprogram utarbeidet.

3.4 Etablere kurset

I prosjektet vil vi vurdere ulike alternativer for varig drift av kurset. I utgangspunktet planlegger vi at MediaLT skal være kursleverandør, men andre løsninger vil også bli vurdert, og i løpet av prosjektet vil det bli avklart hvem som vil få ansvaret med å drive kurset videre.

Fra og med høsten 2004 mener vi at det bør bli obligatorisk for alle brukerstyrte FOU-prosjekter å delta på kurset i interessemedvirkning. Det bør oppfordres til at søkere legger inn kostnader til deltakelse på kurset inn i budsjettet. I løpet av prosjektet bør det også vurderes om det er mulig å tilpasse kurset, slik at det kan tilbys alle som driver med interessemedvirkning. Dette vil utvide markedsgrunnlaget mye, og bidra til å sikre en inntjening som gjør det mulig å opprettholde kurstilbudet på sikt.

3.5 Likemannsnettverk

Under gjennomføringen av kurset vil det bli tatt et initiativ for å få opprettet et likemannsnettverk av interessenter. Prosjektledelsen vil sammenkalle de interessentene som er til stede på kurset med sikte på å få de til å danne en styringsgruppe for nettverket. Prosjektledelsen vil yte praktisk bistand og legge til rette for at nettverket kan dannes. I utgangspunktet vil det være opp til styringsgruppen selv å finne den samarbeidsformen som er mest tjenelig, men prosjektledelsen vil ha en rådgivende funksjon. Videre vil prosjektgruppen i samarbeid med styringsgruppen for nettverket forsøke å finne fram til løsninger for en varig drift av nettverket. Vi ser for oss at SAFO og FFO vil ha ansvaret for å koordinere og vedlikeholde dette nettverket.

4. Prosjektgruppe

I sammensetningen av prosjektgruppen er det lagt vekt på samle de miljøene som er vesentlige for gjennomføringen av prosjektet. Siden både MediaLT og Funksjonshemmedes Studieforbund har erfaring fra prosjektledelse, er ikke prosjektgruppen utvidet med representanter fra dette fagfeltet. Abelia har blitt forespurt om å delta i prosjektgruppen, men på grunn av høyt arbeidspress takket de nei til forespørselen. De har imidlertid svart ja til å kunne kontaktes ved behov, f. eks knyttet til drift av kursvirksomheten og mer næringsmessige spørsmål.

Navn 

Organisasjon 

Arbeidsoppgave

Magne Lunde (prosjektleder) MediaLT Prosjektledelse, kursprogram, kursgjennomføring, varig drift
Morten Tollefsen MediaLT  Kursprogram, kursgjennomføring, evaluering
Jon Eide Funksjonshemmedes Studieforbund  Kursprogram, evaluering, varig drift
Sverre Fuglerud  Norges Blindeforbund  Interessemedvirkning, likemannsnettverk
Øyvind Skotland Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Kursprogram
Hallgeir Holte Senter for Telemedisin Kursprogram, interessemedvirkning