Universell IKT: Nyhetsbrev nr. 5

Dato: 18.09.2008

Nyhetsbrevet er redigert av: Morten Tollefsen

Nei til krav om redegjørelse for Universell Utforming

Norges Forskningsråd sier nei til forslaget Ressursnettverk for universell utforming og IKT fremmet om å kreve at det i søknader om forskningsmidler redegjøres for universell utforming.

I dag er det et krav til redegjørelse for etiske problemstillinger knyttet til personvern, kjønnsperspektiver og miljøkonsekvenser (Forskningsetisk sjekkliste), når det søkes om forskningsmidler fra Norges Forskningsråd. Ressursnettverk for universell utforming og IKT ønsket at et punkt om universell utforming også skulle inkluderes i denne sjekklisten. Redegjørelse for universell utforming ville i så fall blitt et generelt kriterium for alle prosjekter innen IKT som i framtiden mottar forskningsmidler fra Norges Forskningsråd.

Dette forslaget har Norges Forskningsråd nå sagt nei til: " Det medgår store ressurser til å skrive og vurdere søknader. Forskningsrådet tilstreber derfor å legge til rette for at dette arbeidet kan gjøres så målrettet og effektivt som mulig. Av denne grunn er vi svært restriktive mht å utvide kravene til prosjektsøknadene i form av for eksempel nye vurderingskriterier. Det er også slik at svært mange prosjektsØknader blir avslått. På denne bakgrunn vurderer vi det ikke som hensiktsmessig å innføre et generelt krav til alle IKT -prosjekter."

Norges Forskningsråd anser at ressursbehovet til vurdering av redegjørelse for universell utforming vil være for stort. De har således vurdert forslaget som uhensiktsmessig ut fra et effektiviseringsperspektiv, og presiserer at de av nettopp denne grunn er restriktive med å ta inn nye vurderingskriterier i prosjektsøknadene.

Ressursnettverket har forståelse for behovet for en effektiv saksbehandling av prosjektsøknader. Likevel er krav om universell utforming innen IKT prosjekter svært sentralt for å fremme kunnskap og bevissthet om universell utforming, og å tvinge produsenter av IKT-løsninger til å ta universell utforming til etterretning.

Hensynet til universell utforming vurderes i utvalgte IKT-prosjekter. Vi mener at dersom Regjeringens mål om et inkluderende digitalt samfunn skal nås, må hensynet til universell utforming inn i de fleste IKT-prosjekter, og refleksjon og redegjørelse omkring universell utforming må inn i alle IKT-prosjekter. Norges Forskningsråds fokus er på en effektiv behandling av søknader, og de legger til grunn for avslaget at   " . relevante programmer i Forskningsrådet ser til at nødvendige hensyn til universell utforming ivaretas i prosjekter som adresserer produkter og tjenester hvor dette er relevant."

Dette er Ressursnettverket svært skeptiske til. Ressursnettverket mener det er uhensiktsmessig å skulle begrense hensynet til universell utforming til utvalgte programmer. Hensynet til funksjonshemmede brukergrupper ivaretas per i dag i for liten grad og er langt mer relevant for samfunnet enn Norges Forskningsråd her legger til grunn. Etter vår vurdering er hensynet til universell utforming minst like relevant som de andre sjekkpunktene: kjønn, etikk og miljø. Dette er også kjernen i ressursnettverkets forslag om et generelt krav til universell utforming. Vi viser også til at EUs Strukturfond nylig la inn et generelt krav om universell utforming for alle prosjekter som støttes av fondet.

Det er fremdeles et nasjonalt mål at produkter og tjenester som utvikles kan brukes av hele befolkningen, inkludert mennesker med ulike funksjonshemminger. Dette målet slutter ressursnettverket seg til og vil derfor arbeide videre med å få inn kriteriumet om universell utforming i forskningsprosjekter. Bevissthet om universell utforming må da fremmes generelt innen IKT. Dersom man virkelig ønsker et inkluderende digitalt samfunn, er det få løsninger der det å tilrettelegge for funksjonshemmede ikke blir relevant. Ressursnettverket mener fortsatt at forslaget bør tas til etterretning, og at det er nødvendig at universell utforming blir redegjort for i IKT prosjekter på generell basis:

  • at et slikt krav effektivt vil skape et fokus på universell utforming,
  • at det vil sikre at universell utforming blir ivaretatt i forskningsprosjekter innen IKT - ikke bare der hvor universell utforming eller tilgjengelighet for alle er et uttrykt tema.

Ressursnettverket anser derfor at kravet ville være hensiktsmessig for å oppfylle Regjeringens ambisjoner om universell utforming, og vil jobbe videre for aksept for en bredere vurdering av hensynet til universell utforming innen IKT.

Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov

Regjeringen la den 4.april fram forslag til ny antidiskrimineringslov: Ot.prp. nr. 44 (2007–2008) "Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)". Loven skal gjelde på alle samfunnsområder og innfører et diskrimineringsvern knytta til manglende tilgjengelighet. Loven medfører at all virksomhet som er retta mot allmennheten skal utformes etter prinsipper for universell utforming. Loven omfatter også IKT, og er derfor viktig for ressursnettverkets arbeid med universell utforming og IKT:

  • Fra 1. juli 2011 skal all ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) retta mot allmennheten være universelt utformet.
  • For eksisterende løsninger skyves den endelige fristen fram til 1. januar 2021.

Pressemelding: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/pressesenter/pressemeldinger/2008/vern-mot-diskriminering-av-personer-med-.html?id=506690

Rudolph Brynn har skrevet en artikkel om viktigheten av loven: http://www.dok.no/index.php?id=4478484

IT - Individualized Adaptability and Accessibility in e- Learning,  Education and Training

For en stund siden kom det en ny ISO standard: ISO/IEC 24751:2008 (IT  - Individualized Adaptability and Accessibility in e- Learning, Education and Training), også kjent som Access for All (AfA) - Tilgjengelighet for alle. Målet med denne standarden er å sikre at alle får tilgang til digitale læringsressurser. Siden den ble ferdig har den allerede demonstrert sin nytte utover læringsteknologi.

Deler av denne standarden er allerede innarbeidet i W3C/WAI/WCAG2.0 kravene. Vi som har utviklet standarden får stadig inn tilbakemeldinger om nye anvendelsesområder.

Det som er nytt med denne standarden er at vi endrer perspektivet for hvordan vi gjør informasjon tilgjengelig. Frem til i dag har vi hatt et avsender perspektiv - den som publiserer informasjon, legger inn syntaktisk informasjon i koden som sendes til en nettleser. Med håp om at den som skal bruke informasjonen har utstyr som kan tolke kodene og gjøre informasjonen mer tilgjengelig. AfA endrer dette perspektivet, til ett brukerperspektiv, hvor brukeren har en standardisert måte å  fortelle systemene hvordan informasjonen best skal presenteres for å sikre at denne er tilgjengelig for denne brukeren. Det er et skifte bort fra "one size fits all" til en individuell tilpasning av informasjon.

AfA er en standard delt i flere deler hvor en del beskriver hvordan systemer skal koble en brukers behov, med de muligheter en ressurs har for å møte og tilfredstille disse behovene. Hvor det for hvert brukerbehov finnes en tilsvarende mulighet på nettstedet. Et krav kan f.eks. være at jeg som bruker ønsker hjelp til å lese teksten, enten ved at den oppleses, eller at jeg får hjelp av en lesemarkør. Nettstedet tilpasser seg da til mine behov, ved at teksten blir lest opp, og/eller at teksten fremheves. Hastighet og stemmeleie mm. kan også settes for bedre å styre presentasjonen.

Foreløpig har standarden følgende deler:

  •  Part-1: Framework and  Reference Model
  •  Part-2: “Access for All” Personal Needs and Preferences for  Digital Delivery
  •  Part-3: Access for All Digital Resource Description

Flere deler er under utvikling.

For mer informasjon om standarden ta kontakt med: erlend.overby@hypatia.no

Telenor Open Mind: Nå også i Malaysia og Sverige

Telenor har siden 1996 hatt et kurs- og arbeidstreningsprogram for fysisk funksjonshindrede, samt hørsels- og synshindrede: Telenor Open Mind. (Programmet het tidligere Telenors Handicapprogram (HCP), men endra navn til Telenor Open Mind den 6. juni 2007). Programmet, som består av en kvalifiseringsperiode på 3 måneder og 21 måneders arbeidstrening, har gitt deltakerne muligheter til å bli inkludert i det regulære arbeidslivet gjennom relevant arbeidstrening og erfaring. I 10-års-perioden programmet har eksistert har 75 % av deltagerne kommet ut i det regulære arbeidsmarkedet etter avsluttet program.

En ekstern evaluering (Sintef 2006) har beregnet at Telenor Open Mind har ført til samfunnsøkonomiske besparelser på minimum 100 millioner kroner i perioden 1996–2006. I 2007 ble det iverksatt liknende aktiviteter i DiGi (Malaysia) og i Telenor AB (Sverige).

Linker til mer informasjon:

Konferanser

Du finner en oppdatert konferanseliste på: http://www.medialt.no/?pageId=240

Tid

Konferanse

URL

22-24.9.08 Accessible Design in the Digital World http://www.addw08.org
10.10.08 Universell utforming og statsforvaltningen http://www.partnerforum.uio.no/
13-15.10.08 ASSETS 2008 http://www.sigaccess.org/assets08/
21.11.08 "Funksjonshemmedes utfordringer og muligheter ved bruk av fri programvare", Fagseminar i regi av Ressursnettverket for Universell IKT  
25-26.11.08 NAT-C (Nordic Assistive Technology Conference www.nuh.fi
16-21.3.90 CSUN 2009 http://www.csunconference.org
6-8.4.09 Include 09 http://include09.kinetixevents.co.uk/