Universell IKT: Nyhetsbrev nr. 3

Dato: 03.03.2008

Nyhetsbrevet er redigert av: Morten Tollefsen

http://www.universellikt.no/

I dette nyhetsbrevet er noen avsnitt på engelsk.

Tilgjengelighet er ikke bare politisk riktig, det er også god business

"The Customer Respect Group" har gjennomført en interessant studie som viser at det kan lønne seg å satse på tilgjengelighet:
http://www.customerrespect.com/default.asp?hdnFilename=bwaccQ108.htm

Indikatorer på universell utforming og tilgjengelighet

Det foregår utviklingsarbeid på indikatorer på universell utforming og tilgjengelighet i en rekke fagmiljøer, og nå skal arbeidet koordineres. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har gitt Deltasenteret i oppdrag å etablere et nettverk for indikatorarbeidet. Statssekretærutvalget for den samlede politikken for personer med nedsatt funksjonsevne har gitt sin tilslutning til koordineringsarbeidet.
http://www.shdir.no/deltasenteret/indikatorer_p__universell_utforming_og_tilgjengelighet_108684

Open office XML

Som mange kanskje har fått med seg ble det sist uke gjennomført et BRM møte for å behandle DIS 29500 mer kjent som Open Office XML, ECMA sitt forslag for å standardisere Microsoft sine Office formater. Siden nesten alle tekstbehandlere som OpenOffice(Windows, Linux, MacOsX), iWork (MacOsX),  Microsoft Office (Windows, MacOsX) og håndholdte enheter som iPhone, iPod Touch, Palm mm.  støtter ECMA 376 som er forløperen til dette standardiseringsforslaget er ikke diskusjonen så mye om hvilket verktøy en skal bruke, men krav til funksjonalitet i filformat og hvor tilgjengelig dette er. Under møtet i Geneve ble det vedtatt mange forslag til forbedringer av OOXML formatet for å sikre lettere tilgang til informasjonen for brukere med spesielle behov.

Mange av disse forslagene er basert i mangler og problemer som er identifisert i OOXML. Endringer som ble vedtatt omhandler bl.a. Muligheten for å angi tab sekvenser, navn på rader, kolonner og celler i regneark, beskrivelse for tabeller, bruke imagemaps for å informere om hva som finnes på et bilde.

Samtidig ser vi at det foregår en utvikling av ODF formatet for å gjøre dette enda mer tilgjengelig. For oss som arbeider med tilgjengelighet og universell utforming er det gledelig å se at tilgjengelighet til filformatet for kontorapplikasjoner er satt på dagsorden.

Når avstemningen av OOXML er gjort vil jeg komme tilbake med en mer grundig gjennomgang av tilgjengelighetsmulighetene i OOXML og ODF.

Erlend Øverby
Hypatia


Rudolph Brynn (Nasjonalt dokumentasjonssenter)

Gratis posttjenester for blinde og svaksynte i EU

EUs direktiv om posttjenester er under revisjon og på et møte i Europaparlamentet i juli gikk Parlamentet inn for at Direktivet skal kreve i Artikkel 1, punkt 14A at "Medlemslandene skal sikre gratis posttjenester for blinde og svaksynte personer". Det europeiske blindeforbundet EBU har drevet en sterk lobbykampanje for å sikre dette og vil fortsette arbeidet helt frem til det reviderte Postdirektivet skal vedtas i Ministerrådet.

Ny delplan for funksjonshemmede 2008-2009

Delplanen er en del av EUs handlingsplan for funksjonshemmede 2003- 2010. EU viderefører sin politikk med å la sektoransvarsprinsippet være førende for politikken overfor funksjonshemmede. Dette innebærer at hver sektor, f.eks. transport, har ansvaret for å inkludere tilgjengelighet og andre tiltak på eget område. Situasjonen i Europa i dag er at mange mennesker med nedsatt funksjonsevne er ekskludert fra arbeidsmarkedet, spesielt utviklingshemmede og personer med lærevansker. Dette krever først og fremst tiltak for økt tilgjengelighet. EU har notert seg at krav om tilgjengelighet til produkter, bl.a. gjennom offentlige anskaffelser og særlig innen IKT, har ledet til en innovasjonsbølge i USA og Japan. Man ønsker en tilsvarende utvikling i Europa. Forrige delplan 2006-2007 har etter EUs oppfatning ført til flere konkrete resultater, bl.a. en felles holdning fra medlemslandenes side i arbeidet for FN konvensjonen om menneskerettigheter for funksjonshemmede, mer fokus på økonomisk aktivitet, bedre tjenester og tilgjengelighet til varer og tjenester og styrking av EUs analyse- og dokumentasjonsapparat. Det er også jobbet med gjennomføring av direktivet mot diskriminering i arbeidslivet i medlemslandene og den første rapporten om dette kommer i 2008. Det er også innført nye regler om unntak fra reglene om statsstøtte for tiltak som skal få flere funksjonshemmede ut i arbeidslivet.

For perioden 2008-2009 legger EU vekt på koplingen mellom alder og funksjonsnedsettelse og setter tilgjengelighet som et hovedvirkemiddel for inkludering og rettigheter for funksjonshemmede i fokus. Dette omfatter varer, tjenester og infrastrukturer som er viktige for deltakelse for eldre og funksjonshemmede og fjerne barrierer. I en spørreundersøkelse i Eurobarometer 2007 svarte 91 % at det er viktig å fjerne de fysiske barrierene i samfunnet mot deltakelse for funksjonshemmede. Videre vil EU arbeide for å øke andel sysselsatte med nedsatt funksjonsevne gjennom fleksible tiltak, støtteordninger, aktiv inkludering og tiltak for å styrke dagens EU- lovgivning mot diskriminering. Kommisjonen vil legge til rette for et samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidsformidlingsorganene for å få flere funksjonshemmede i arbeidsmarkedet. Utveksling av eksempler på god praksis mellom medlemslandene blir også et viktig virkemiddel. EU satser videre 100 millioner Euro på forskning og spredning av tilgjengelig IKT og vil i 2008 ta et initiativ for lovgivning for et tilgjengelig informasjonssamfunn og sikre like rettigheter. Denne lovgivningen vil også gjelde i Norge gjennom EØS-avtalen, når den er vedtatt.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

EU anser inkludering av alle borgere i informasjonssamfunnet som et nøkkelmål for å oppnå målsettingene om en konkurransedyktig økonomi i henhold til Lisboastrategien. EU vil ta initiativ i 2008 for ny lovgivning som skal sikre tilgjengelighet til IKT og til informasjonssamfunnet. Det skal avholdes en offentlig høring i løpet av våren 2008 som grunnlag for å legge frem et lovforslag høsten 2008. Det er foreslått et nytt tiltak for elektronisk inkludering som består av:

  • a) eInkluderingskampanjen "E-Inclusion, be part of it!" som skal bidra til bevisstgjøring om disse problemene i løpet av 2008, og kampanjen avsluttes med en ministerkonferanse; og
  • b) et strategisk rammeverk for gjennomføring av prinsippene fra Riga-erklæringen.

Målene er:

  • Redusere med 50 % gapet mellom gjennomsnittsbefolkningen i EU og eldre, funksjonshemmede, kvinner og personer med lav utdanning/arbeidsløse.
  • Oppnå 90 % bredbåndsdekning for EUs befolkning.
  • Redusere med 50 % gapet i IKT kompetanse mellom gjennomsnittsbefolkningen og de som står i fare med å bli ekskludert.

Tiltakene skal bestå av:

  • Tiltak for å gjøre informasjonssamfunnet tilgjengelig for alle gjennom spredning av bredbåndsteknologi, tilgjengelighet og kompetansebygging
  • Økt deltakelse for alle som i dag er ekskludert fra informasjonssamfunnet
  • Integrere tiltak innen elektronisk inkludering

Mer om dette på http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/policy/i2010_initiative/index_en.htm.

Det har også vært gjennomført en studie av graden av fremgang i EU landene når det gjelder tilgjengelighet til IKT. Denne viser klart at markedet i dag ikke leverer tilgjengelige løsninger og styrker tanken om at det er tid for at EU kommer med lovgivning som sikrer tilgjengelighet. Rapporten viser at bare 5 % av de 27 EU medlemslandenes offentlige hjemmesider oppfyller basiskravene til tilgjengelighet, og at det er store forskjeller i graden av teksting av programmer (fra 2,5 % til 95 %). Det er mindre tilgang til tegnspråktolkede programmer enn til tekstede, fra 0,5 % til 5 %. Det er også store forskjeller i tilgang på bredbånd mellom by og land, mens kun 57 % av innbyggerne har en viss grad av kompetanse innen bruk av IKT og Internett. De med minst ferdigheter er de som har lavest grad av utdannelse, eldre og "økonomisk inaktive". Denne rapporten finnes på http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/library/studies/meac_study/index_en.htm.

Standarder for universell utforming ved offentlige anskaffelser av IKT

Det er for tiden i gang et arbeid ledet av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN for å skaffe oversikt over eksisterende standarder og foreslå nye, som kan benyttes av offentlige myndigheter ved anskaffelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Nylig ble det holdt et møte en egen eTilgjengelighetsgruppe i Brussel der representanter for USA, europeisk industri og de europeiske standardiseringsorganisasjonene var til stede. Standard Norge var representert ved Rudolph Brynn fra Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne. Gruppen skal i samarbeid med andre europeiske standardiseringsorganer gjennomføre EUs mandat til dem, på området tilgjengelighet til IKT gjennom en statusrapport om metoder for testing og bekreftelse av konformitet av IKT produkter i henhold til standarder. Det deltar amerikanske representanter i gruppen for å utveksle erfaringer fra amerikansk gjennomføring av standardisering knyttet til den amerikanske antidiskrimineringslovgivningen.

Det vil i juni 2008 bli gjennomført et åpent møte der rapportene blir lagt frem og man kan forberede fase to i arbeidet som vil være å opprette en europeisk teknisk komité for å innføre nødvendige standarder for tilgjengelighet. Dette vil være et sentralt verktøy for offentlige myndigheter som er ansvarlige for innkjøp av IKT produkter og tjenester. I Norge har det vært lovfestet siden 1.januar 2007 at ansvarlige for offentlige anskaffelser skal ta hensyn til krav om universell utforming i planleggingen og spesifikasjon ved utlysninger. Så vel etterspørsels- som tilbydersiden vil ha stor nytte av å kunne henvise til felles europeiske standarder for hva som utgjør tilgjengelighet til IKT produkter, i Norge som i andre europeiske land.

RSS som lyd

Voice_feedcaster - podcasting av rss-feeds

VoiceASP AS har lansert podcasting av rss-feeds med syntetisk tale.

Med den interesse vi ser for tradisjonell podcasting samt utbredelsen av MP3-spillere av ulike typer, tror vi at dette blir en ny viktig kanal for nyhetsformidlere og offentlige institusjoner, sier daglig leder i VoiceASP, Stein Stølen.
Brukergruppen er i første rekke den ´mobile´ forretningsmann som vil lytte på sitt utvalg av nyheter i bilen, eller på bussen, men også lesesvake grupper vil sikkert benytte seg av tilbudet. Dersom blinde og sterkt svaksynte får initiell hjelp til å sette opp automatisk nedlasting, kan de ha ferske nyheter ’på øret’ når de vil.

Hole kommune er første offentlige instans som tar i bruk Voice_feedcaster. Se: http://izaxon.net/podcast/HoleKommune/podcast.xml

Nytt kurs i UU

A new course (Coming Spring 2008)  is being developed at the College of Design this fall to be introduced in the spring semester of 2008. Called, Universal by Design (course #D-492), it will be an advanced undergraduate and graduate level course on universal design.
http://www.design.ncsu.edu/cud/general_g/guniversalbydesigncourse.html

Tilgjengelighet til mobile tjenester

Ritta Helmann (Karde AS) har fått godkjent en artikkel om mobile tjenester og tilgjengelighet.

Konferanse:
IADIS International, Conference e-Society 2008, Algarve, Portugal, 9-12 April 2008
http://www.esociety-conf.org/ <http://www.esociety-conf.org/

ABSTRACT: European governments are taking quantum leaps towards the implementation of electronic self-services (eServices). Currently, most eServices are implemented as web-based solutions on PC-platform. The use of mobile technologies for eServices is lurking just behind the corner. The usability and accessibility of mobile eServices can be improved by the application of appropriate accessibility guidelines on the interaction design of mobile devices. This, in turn may have a great impact on the inclusion of large user groups in the information society, for example elderly and cognitively disabled people. In this paper, we show how to operationalize common accessibility guidelines for eServices on mobile phones, and thus how increase accessibility of mobile eServices. We present a synopsis of accessibility guidelines for eServices on mobile devices, and illustrate the application of these in the context of a data capture application within public eServices (the Mobile Tax Demonstrator).

Konferanser

Du finner en oppdatert konferanseliste på: http://www.medialt.no/?pageId=240

10-15.03.2008 CSUN: Technology & Persons with Disabilities Conference
http://www.csun.edu/cod/conf/index.html

13-16.04.2008 CWUAAT 08
http://rehab-www.eng.cam.ac.uk/cwuaat/cwuaat08.htm

5-6.05.2008 European Business Conference on Inclusive Design 2008
http://www.norskdesign.no/conference-on-inclusive-design/european-business-conference-on-inclusive-design-2008-article2780-235.html

9-11.06.2008 Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø
http://www.universell.no/articleview.aspx?articleID=206

01.09.2008 2nd International Workshop on Web Usability and Accessibility (IWWUA 2008)
http://gplsi.dlsi.ua.es/congresos/iwwua08