Invitasjon til kurs i interessemedvirknning

Tilbakemeldingene på kurset vi hadde i februar i år var så gode at vi har valgt å sette opp et nyttt kurs. Behovet er fortsatt stort for å øke bevisstheten i forhold til hvordan man får til god interessemedvirkning.

Skrevet av: Magne Lunde - 04.11.2005

MediaLT har gleden av å invitere interessenter (brukerrepresentanter) prosjektledere og prosjektansvarlige (ledere av organisasjonene/firmaene som eier prosjektene) til et kurs i interessemedvirkning (brukermedvirkning) i IT-relaterte forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter). Kurset vil finne sted i MediaLTs lokaler i Tevlingveien 15 i Oslo onsdag den 8. februar 2006 kl. 09.00 – 16.00. Skulle interessen bli stor, vil vi sette opp flere kurs.

MediaLT kjenner interessemedvirkning fra begge sider av bordet. De to grunnleggerne av MediaLT Morten Tollefsen og Magne Lunde har ved flere anledninger og for ulike organisasjoner hatt verv som interessenter, og MediaLT har de senere årene ledet og deltatt i en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter. Dette har gitt oss en unik kompetanse om fagfeltet.

Vinteren 2004-2005 gjennomførte MediaLT med støtte fra Norges forskningsråd et prosjekt som utviklet det første kurset av denne typen i Norge. I sluttrapporten fra prosjektet heter det blant annet:
”Både den umiddelbare tilbakemeldingen og svarene fra spørreskjemaene var gjennomgående positive. Alle med unntak av en deltaker som svarte ”vet ikke”, ga uttrykk for at de hadde hatt utbytte av kurset, og at kurset hadde gjort dem til mer bevisste interessenter.”

Norske myndigheter har som mål at det skal være aktiv interessemedvirkning i planleggings- og beslutningsprosesser. Gjennom deltakelse i utvalg, råd, høringer o.l. skal berørte grupper sikres innflytelse over tjenester, produkter m.m. som angår dem. Men mange stiller spørsmål om slik interessemedvirkning gir reell innflytelse, eller om den bidrar til å legitimere prosessen også når den fører til et resultat som interesseorganisasjonene ikke ønsker. Vår erfaring er at bevisste og aktive interessenter er en nøkkelfaktor for at medvirkningen skal bli effektiv og fungere etter intensjonen, dvs gi innflytelse.

I forbindelse med byggeprosjekter, utforming av tjenester, høringer om nye lover og regler osv., blir interesseorganisasjonene stadig mer bevisst sin egen rolle, og har klare tanker om hvilke mål de vil jobbe for og hvordan målene kan nås. Samme bevissthet synes ikke å være til stede i forhold til representasjon i FoU-prosjekter. Det kan være flere årsaker til dette:

 • Interesserepresentasjon på området forskning og utvikling er forholdsvis nytt.
 • Deltakelse i FoU-prosjekter blir i liten grad definert som interessepolitikk.
 • Interesseorganisasjonene mangler kompetanse om forskning og utvikling.

Behovet for opplæring av interessenter i forbindelse med FoU-prosjekter synes derfor å være større enn i forhold til mer tradisjonell interessemedvirkning. Videre er det viktig at prosjektledere og prosjektansvarlige tar del i slike bevisstgjørings- og opplæringsprosesser, både fordi kompetansen om interessemedvirkning generelt sett er liten i begge grupper, og fordi bevisstgjøringen og rolleavklaringen må skje i samhandling mellom partene. Stikkord for en vellykket samhandling er bevisstgjøring, rolleavklaring, forankring og kommunikasjon. På kurset vil vi gå inn i disse problemstillingene, og bidra til at prosjektgruppene i fellesskap kan starte en bevisstgjøringsprosess knyttet til det å få til en interessemedvirkning som alle parter er fornøyd med. Felles deltakelse på kurset er det beste utgangspunktet for denne bevisstgjøringsprosessen.

På denne bakgrunn vil vi sterkt oppfordre til at hele prosjektgrupper deltar på kurset. Tidligere erfaring viser at det er nødvendig at prosjektgruppene setter av tid til å drøfte hvordan de skal få til en effektiv og vellykket interessemedvirkning. Dette vil sette gruppen bedre i stand til å nå prosjektmålene, og samtidig forebygge problemer i samhandlingen mellom interessentene og prosjektledelsen.

Kursprogrammet er satt opp nedenfor. Kursavgift pr. deltaker er 1500,- kroner, som inkluderer lunsj. Videre er kursmateriell inkludert i prisen, og vil bli utdelt på kurset. Påmeldingsfrist er 20. januar 2005. Påmelding eller spørsmål kan rettes til:

Telefon: 21 53 80 10
E-post: info@medialt.no
Web: http://www.medialt.no/prosjekt/interesse/index.htm
Påmeldingsskjema: http://www.medialt.no/skjema/interesse.htm

 

Program kurs i interessemedvirkning i FOU-prosjekter

Tid Tema Foredragsholder
08.30 – 09.00  Frammøte, registrering av deltakere, kaffe og frukt  
09.00 – 09.10 Velkommen, kursinformasjon  Magne Lunde (MediaLT)
09.10 – 09.20  Kort presentasjonsrunde blant deltakerne  
09.20 – 10.05  Hva er Forskning og utvikling (FoU)?
 • Hva må en forsker tenke på?
 • Hva kjennetegner en FoU-prosess?
 • Forskningsprinsipper
 • Forskningsmetoder
Bjørn Hestnes (Telenor FOU)
10.05 – 10.20 Pause  
10.20 – 10.40 Norges forskningsråd og IT Funk
 • Norges forskningsråds krav til prosjekter
 • Konsortieavtaler
 • Oppdelingen i programmer
 • Hva er IT Funk?
 • Forholdet mellom IT Funk og Norgesforskningsråd
 Eirik Normann
(Avdelingsdirektør Norges forskningsråd)
10.40 – 11.00 Budsjett, finansieringsplan, regnskap og rapportering Randi Basmadjian (Norges forskningsråd)
11.00 – 11.15 Pause  
11.15 – 11.45 Hva er interessemedvirkning?
 • Noen historiske linjer
 • Tankegodset bak interessemedvirkning
 • Utfordringene i interessemedvirkning
Tone Alm Andreassen
(arbeidsforskningsinstituttet)
11.45 – 12.00 Hvem representerer jeg?

Øivind Skotland
(Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)

12.00 – 13.00 Lunsj  
13.00 – 13.45 Hvordan få til effektiv og god interessemedvirkning? Magne Lunde og Morten Tollefsen (MediaLT)
13.45 – 14.00 Pause  
14.00 – 14.10 Innledning til gruppearbeid   Magne Lunde (MediaLT)
 
14.10 – 15.05 Gruppearbeid vedr. intern rolleavklaring Gruppene deles inn etter prosjekter  
15.05 – 15.15 Pause  
15.15 – 15.30 Oppsummering i plenum  
15.30 – 15.40 Likemannsnettverk Øivind Skotland
(Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)
15.40 – 15.55 Evaluering  
15.55 – 16.00 Oppsummering Magne Lunde (MediaLT)

Nyhetsarkiv