Invitasjon til workshop om brukerundersøkelser

I tilknytning til konferansen Unitech2010 arrangerer norsk Regnesentral fredag den 21. mai en workshop om brukerundersøkelser i forhold til universell utforming.

Skrevet av: Magne Lunde - 29.03.2010

Temaet for workshopen er brukerundersøkelser benyttet i utforming og utvikling av inkluderende IKT-produkter og tjenester. Fokuset er med andre ord på tilgjengelighet, universell utforming og brukbarhet. I lys av nytt lovverk i form av Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som fra 2011 krever universell utforming av visse typer IKT rettet mot offentligheten, samt generelt økende interesse for utforming av inkluderende IKT-løsninger er dette et veldig aktuelt tema.

Metode, verktøy og praksis

Foredragsholderne kommer både fra privat og offentlig sektor, utviklings- og forskningsmiljøer og fra brukerorganisasjoner. Programmet er delt inn i bolkene Metode, Verktøy og Praksis.

Spre kunnskap

Hensikten med workshopen er å spre kunnskap om brukerundersøkelsesmetodikk, samt fremme den viktige rollen brukerundersøkelser har som et verktøy til å lage tilgjengelige og inkluderende IKT. Videre ønsker Norsk Regnsentral å skape en arena hvor interesserte aktører kan møtes. Målgruppen er utviklere og andre rolleinnehavere fra offentlig og privat sektor, forskere og utdanningspersonale, bruker- og interesseorganisasjoner, studenter og alle som er interessert i temaet universell utforming av IKT.

Satellittarrangement

Workshopen avholdes fredag 21. mai 2010 kl. 9.00-15.15 i Norsk Regnsentrals lokaler i Gaustadalléen 23 (Informatikkbygningen, UiO), Oslo. Den er et satellittarrangement til konferansen Unitech 2010. Du kan melde deg på og lese mer om workshopen på Norsk Regnsentrals nettsider.

Nyhetsarkiv