Fagplan versjon 1.0

Sist oppdatert: 28.01.2009

Copyright: MediaLT og Norsk Test

Nedenfor gjennomgås pensum i modulen Universell teknologi. Pensumet er basisen for testen i denne modulen.

Mål

Modulen Universell teknologi krever at kandidaten skal kunne demonstrere teoretisk og praktisk kunnskap om tilgjengelighet for funksjonshemmede på området Informasjons- og KommunikasjonsTeknologi (IKT); herunder også universell utforming av teknologi. Kandidaten skal ha kunnskap om universell utforming, ulike grupper av funksjonshemmede, politikk, lovverk, standarder og retningslinjer på fagområdet. Videre skal kandidaten ha en praktisk forståelse og kunnskap om bruk av hjelpemiddelteknologi, samt hvordan maskin- og programvare  kan tilrettelegges for bruk av funksjonshemmede. Kandidaten skal også vite hvordan elektronisk informasjon skal utformes for å sikre at så mange som mulig har tilgang til den.

Teknologi blir en stadig viktigere del av folks hverdag, og bruk av teknologi er blitt en forutsetning for aktiv samfunnsdeltakelse. I lys av dette er det maktpåliggende å sikre at teknologien er universelt utformet. Det vil si at den er utformet på en slik måte at den i så stor utstrekning som mulig kan brukes av flest mulig.

Oppmerksomheten om behovet for universelt utformede IKT-løsninger er økende både nasjonalt og internasjonalt. Norske myndigheter har formulert universell utforming som et overordnet prinsipp for samfunnsutviklingen, og en ny lov (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) er vedtatt av Stortinget (trådte i kraft 1. januar 2009) for å sikre universell utforming. I forhold til IKT har dette fagområdet manglet et definert innhold. Modulen i Universell teknologi skal dekke dette behovet, og i tillegg dekke behovet for en sertifisering av fagkompetansen.

Tilgjengelighet er et stikkord for alle emner og derfor brukes ikke begrepet gjennomgående nedenfor.

1. Bakgrunn

 

1.1 Universell utforming

 • 1.1.1 Kjenne til historikken bak Universell utforming: internasjonalt og i Norge.
 • 1.1.2 Kjenne til vanlige definisjoner av begrepet "universell utforming".
 • 1.1.3 Vite hvordan Universell utforming kan brukes innen IKT.

1.2 Nytteverdien av tilgjengelige løsninger

 • 1.2.1 Ha en overordnet forståelse av hva det vil si å være funksjonshemmet.
 • 1.2.2 Kjenne til antallet mennesker med ulike funksjonshemninger.
 • 1.2.3 Ha en overordnet forståelse av hva det vil si å være bevegelseshemmet og bruke IKT.
 • 1.2.4 Ha en overordnet forståelse av hva det vil si å være hørselshemmet og bruke IKT.
 • 1.2.5 Ha en overordnet forståelse av hva det vil si å være synshemmet og bruke IKT.
 • 1.2.6 Ha en overordnet forståelse av hva det vil si å ha nedsatt kognitiv funksjonsevne og bruke IKT.
 • 1.2.7 Ha en overordnet forståelse av hva det vil si å ha lese- og skrivevansker og bruke IKT.

1.3 Politikk og handlingsplaner

 • 1.3.1 Kjenne til hovedinnholdet i NOU 2001: 22 "Fra bruker til borger".
 • 1.3.2 Kjenne til hovedinnholdet i "NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet".
 • 1.3.3 Kjenne til hovedinnholdet i "Stortingsmelding nr. 17 (2006-2007): Eit informasjonssamfunn for alle".
 • 1.3.4 Kjenne til hovedinnholdet i "Handlingsplan for tilgjengelighet".
 • 1.3.5 Ha en overordnet forståelse av Internasjonal politikk og handlingsplaner for IKT og funksjonshemmede.

1.4 Lovverk

 • 1.4.1 Kjenne hovedinnholdet i "DTL (Diskriminerings og tilgjengelighetsloven)".
 • 1.4.2 Kjenne hovedinnholdet i "Lov om offentlige anskaffelser".
 • 1.4.3 Kjenne hovedinnholdet i Arbeidsmiljølovens bestemmelser om IKT.
 • 1.4.4 Ha en overordnet forståelse av internasjonal lovgivning vedrørende IKT og funksjonshemmede.

1.5 Retningslinjer og standarder for tilgjengelighet

 • 1.5.1 Kjenne til hovedinnholdet i "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)"
 • 1.5.2 Kjenne til innholdet i "Deltasenterets veiledere om web og tilgjengelighet".
 • 1.5.3 Ha oversikt over andre relevante retningslinjer og standarder slik som: ARIA, ATAG, UAAG, ISO9241/20.

1.6 Prosess og brukermedvirkning i utviklingsprosjekter

 • 1.6.1 Vite hva som ligger i begrepet brukermedvirkning.
 • 1.6.2 Forstå fordeler og ulemper med brukermedvirkning.

2. Hjelpemiddelteknologi

 

2.1 Hjelpemidler for bevegelseshemmede

 • 2.1.1 Kjenne til alternativt pekeutstyr.
 • 2.1.2 Kjenne til ulike typer tastaturer og alternative løsninger.
 • 2.1.3 Vite hva "skanning" og "brytersystemer" er.
 • 2.1.4 Kjenne til hva "omgivelseskontroll" er.

2.2 Hjelpemidler for hørselshemmede

 • 2.2.1 Ha en overordnet forståelse av hva tegnspråk er.
 • 2.2.2 Vite om alternativer til akustisk informasjon.
 • 2.2.3 Ha overordnet kunnskap om teleslynger og FM-utstyr.

2.3 Hjelpemidler for synshemmede

 • 2.3.1 Kjenne til hva en skjermforstørrer er og vite hva som er de vanligste produktene i Norge.
 • 2.3.2 Kjenne til hva skjermlesere og leselister er og hva som er de vanligste produktene i Norge.
 • 2.3.3 Ha overordnet kunnskap om "tekst til tale", samt norske talesynteser.
 • 2.3.4 Vite hva tegngjenkjenning (OCR) er.
 • 2.3.5 Vite hva DAISY er og kjenne til ulike avspillingsalternativer.

2.4 Hjelpemidler for mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne

 

 • 2.4.1 Kjenne begrepet "pedagogisk programvare", samt noen av de norske produktene på området.
 • 2.4.2 Ha overordnet kunnskap om bliss og andre symbolspråk.
 • 2.4.3 Kjenne til ulike kommunikasjonshjelpemidler.

2.5 Hjelpemidler for mennesker med lese og skrivevansker

 • 2.5.1 Ha overordnet kunnskap om "tekst til tale", samt norske talesynteser.
 • 2.5.2 Kjenne til ulike verktøy for skrivestøtte.
 • 2.5.3 Vite hva DAISY er og kjenne til ulike avspillingsalternativer.

3. Teknologi og ulike anvendelser

 

3.1 Operativsystemer

 • 3.1.1 Ha kjennskap til tilpasningsmuligheter for funksjonshemmede i Microsoft Windows.
 • 3.1.2 Ha kjennskap til tilpasningsmuligheter for funksjonshemmede i Mac OS.
 • 3.1.3 Ha kjennskap til tilpasningsmuligheter for funksjonshemmede i Linux.

3.2 Server-miljøer

 • 3.2.1 Vite hva "tynne klienter" er og forstå hva bruk av slik teknologi innebærer mht. datatekniske hjelpemidler.
 • 3.2.2 Forstå hvilke utfordringer "sikkerhetspolicy" kan skape i forhold til teknologi for funksjonshemmede.
 • 3.2.3 Forstå hvilke utfordringer Automatiske oppdateringer kan skape i forhold til hjelpemidler for funksjonshemmede.

3.3 Brukerprogrammer

 • 3.3.1 Ha kunnskap om vanlige tilpasninger og hvordan disse kan identifiseres.
 • 3.3.2 Skjønne viktigheten av muligheter for alternative fremgangsmåter: verktøylinjer, menyer, hurtigmeny, hurtigtaster, oppgaveruter osv.

3.4 Dataspill og underholdning

 • 3.4.1 Ha kunnskap om vanlige tilpasninger og hvordan disse kan identifiseres.
 • 3.4.2 kjenne til hjelpemidler for funksjonshemmede som brukes med standard spill-konsoller.
 • 3.4.3 Kjenne noen underholdningsProdukter laget spesielt for funksjonshemmede.
 • 3.4.4 Ha overordnet kunnskap om "Retningslinjer for utvikling av underholdene programvare".

3.5 Mobilt utstyr

 • 3.5.1 Ha kunnskap om vanlige tilpasninger og hvordan disse kan identifiseres.
 • 3.5.2 Kjenne til ulike mobile produkter for funksjonshemmede og hjelpemidler som kan brukes for å gjøre standardprodukter tilgjengelige.

3.6 Fri programvare

 • 3.6.1 Ha kjennskap til de viktigste mulighetene, når det gjelder funksjonshemmedes bruk av fri programvare.
 • 3.6.2 Ha kjennskap til de viktigste utfordringene, når det gjelder funksjonshemmedes bruk av fri programvare.

3.7 Andre relevante IKT-områder

 • 3.7.1 Skjønne hva "selvbetjeningsteknologi" er og hva slik teknologi innebærer for funksjonshemmede.
 • 3.7.2 Ha overordnet kunnskap om funksjonshemmede og tekologi brukt i Bygg og uteområder.
 • 3.7.3 Ha overordnet kunnskap om funksjonshemmede og bruk av teknologi i transportsektoren.
 • 3.7.4 Ha overordnet kunnskap om tilrettelegging av TV og film for funksjonshemmede.

4. Elektronisk informasjon

 

4.1 Strukturerte dokumenter

 • 4.1.1 Vite hva PDF er, skjønne utfordringer funksjonshemmede har med dette filformatet og kunne produsere oppmerkede PDF-dokumenter.
 • 4.1.2 Ha overordnet kunnskap om tilgjengelighet i OOXML og ODF.
 • 4.1.3 Ha overordnet kunnskap om hvordan presentasjoner bør utformes og holdes for at også funksjonshemmede skal ha utbytte av dem.

4.2 Web

 • 4.2.1 Ha kunnskap om tilgjengelighet på enkle nettsider.
 • 4.2.2 Skjønne utfordringene for funksjonshemmede knyttet til Rike applikasjoner.

4.3 Andre internett tjenester

 • 4.3.1 Ha kunnskap om hvilke muligheter og utfordringer skriving og bruk av epost skaper for funksjonshemmede.
 • 4.3.2 Ha kunnskap om hvilke muligheter og utfordringer skriving og bruk av lynmeldinger skaper for funksjonshemmede.