Fagplan Datakortet modul 5: Database

Fagplan versjon 4.0

Følgende er pensum for modul 5, Database , som er basis for Datakorttesten for denne modulen.

Mål

Modul 5 Database, krever at kandidaten skal forstå de grunnleggende prinsippene ved databaser og vise evne til å bruke en database på en datamaskin. Kandidaten skal kunne lage og endre tabeller, spørringer, skjema og rapporter. Kandidaten skal også kunne opprette relasjoner mellom tabeller og finne informasjon i en eksisterende database ved å bruke spørringer, tilgjengelige utvelgings- og sorteringsverktøy i databasen.

5.1 Bruk av programmet

5.1.1 Databaseteori

 • 5.1.1.1 Forstå hva en database er.
 • 5.1.1.2 Forstå hvordan en database er oppbygd: Tabeller, poster, felter, datatyper og feltegenskaper.
 • 5.1.1.3 Forstå hva en primærnøkkel er.
 • 5.1.1.4 Forstå hva en indeks er.
 • 5.1.1.5 Forstå hvorfor man benytter relasjoner mellom tabeller.
 • 5.1.1.6 Forstå hvorfor det er viktig å definere valideringsregler mellom relaterte tabeller.

5.1.2 Komme i gang med databaser

 • 5.1.2.1 Åpne (lukke) databaseprogrammet.
 • 5.1.2.2 Åpne, logge inn i en eksisterende database.
 • 5.1.2.3 Opprette en ny database.
 • 5.1.2.4 Lagre en database på et lagringsmedium.
 • 5.1.2.5 Bruke hjelpefunksjonen.
 • 5.1.2.6 Lukke en database.

5.1.3 Justere innstillinger

 • 5.1.3.1 Veksle mellom visninger i tabell, skjema og rapport.
 • 5.1.3.2 Vise/skjule verktøylinjer.

5.2 Tabeller

5.2.1 Basis-operasjoner

 • 5.2.1.1 Opprette og lagre en tabell og spesifisere felter med tilhørende datatyper.
 • 5.2.1.2 Legge til, slette poster i en tabell.
 • 5.2.1.3 Legge til felter i en eksisterende tabell.
 • 5.2.1.4 Legge til og endre data i en post.
 • 5.2.1.5 Slette data i en post.
 • 5.2.1.6 Bruke angrefunksjonen.
 • 5.2.1.7 Navigere i tabellen: Neste post, forrige post, første post, siste post, en bestemt post.
 • 5.2.1.8 Slette en tabell.
 • 5.2.1.9 Lagre og lukke en tabell.

5.2.2 Definere nøkler.

 • 5.2.2.1 Definere en primærnøkkel.
 • 5.2.2.2 Definere en indeks med eller uten dubletter tillatt.

5.2.3 Tabell-utforming

 • 5.2.3.1 Endre feltegenskaper: Feltstørrelse, datatyper, feltformat (tall, dato).
 • 5.2.3.2 Forstå konsekvensene av å endre feltstørrelse i en tabell.
 • 5.2.3.3 Lage enkle valideringsregler for tall, tekst, dato/tid, valuta.
 • 5.2.3.4 Endre kolonnebredde i en tabell.
 • 5.2.3.5 Flytte kolonner i en tabell.

5.2.4 Relasjoner

 • 5.2.4.1 Opprette en en-til-en, en-til-mange relasjon mellom tabeller.
 • 5.2.4.2 Slette relasjoner mellom tabeller.
 • 5.2.4.3 Lage regler i relasjonen slik at nøkkelfelt ikke slettes så lenge det er en relasjon til en annen tabell.

5.3 Skjema

5.3.1 Arbeide med skjema

 • 5.3.1.1 Åpne et skjema.
 • 5.3.1.2 Opprette og lagre et skjema.
 • 5.3.1.3 Bruke et skjema for å legge til, endre og slette poster.
 • 5.3.1.4 Bruke skjema for å gå til neste post, forrige post, første post, siste post, en bestemt post.
 • 5.3.1.5 Legge til og endre topp- og bunntekst i et skjema.
 • 5.3.1.6 Slette et skjema.
 • 5.3.1.7 Lagre og lukke et skjema.

5.4 Informasjons-innhenting

5.4.1 Basisoperasjoner

 • 5.4.1.1 Bruke søkekommandoen for et bestemt ord, tall eller dato i et felt.
 • 5.4.1.2 Bruke filter i en tabell, skjema.
 • 5.4.1.3 Fjerne filter fra en tabell, skjema.

5.4.2 Spørringer

 • 5.4.2.1 Opprette og lagre en spørring med en eller to tabeller med bruk av søkekriterier.
 • 5.4.2.2 Legge til et søkekriterie som inneholder en av følgende operatorer: <, <=, >, >=, =, <>, And, Or.
 • 5.4.2.3 Redigere en spørring ved å legge til eller fjerne søkekriterier.
 • 5.4.2.4 Redigere en spørring: Legge til, flytte, fjerne, skjule, vise felter.
 • 5.4.2.5 Kjøre en spørring.
 • 5.4.2.6 Slette en spørring.
 • 5.4.2.7 Lagre og lukke en spørring.

5.4.3 Sortere poster

 • 5.4.3.1 Sortere data i en tabell, skjema, spørring. Stigende, synkende, numerisk, alfabetisk.

5.5 Rapport

5.5.1 Arbeide med rapporter

 • 5.5.1.1 Opprette en rapport basert på en tabell, spørring.
 • 5.5.1.2 Endre plassering og utseende på felter, overskrifter i en rapport.
 • 5.5.1.3 Gruppere og sortere data i en rapport.
 • 5.5.1.4 Presentere oppsummeringsverdier i en gruppert rapport. Sum, gjennomsnitt, minimum, maksimum, antall.
 • 5.5.1.5 Legge til, endre topp- og bunntekst i en rapport.
 • 5.5.1.6 Slette en rapport.
 • 5.5.1.7 Lagre og lukke en rapport.

5.6 Utskrifts-behandling

5.6.1 Utskriftsforberedelser

 • 5.6.1.1 Forhåndsvise en tabell, skjema, rapport.
 • 5.6.1.2 Endre papirretning (stående, liggende) og papirstørrelse.

5.6.2 Utskriftsalternativer

 • 5.6.2.1 Skrive ut en side, merkede poster, hele tabellen.
 • 5.6.2.2 Skrive ut alle poster, bestemte poster ved bruk av skjema.
 • 5.6.2.3 Skrive ut resultatet av en spørring.
 • 5.6.2.4 Skrive ut hele eller deler av en rapport.

Copyright © 2002 The European Computer Driving Licence Foundation Ldt

Dette dokumentet er en norsk oversettelse av den europeiske fagplan (Syllabus) 4.0. I forbindelse med oversettelsen er den, så langt det har latt seg gjøre, en ren oversettelse. Det betyr at det for noen momenter er gjort nasjonale tilpasninger. Dette er gjort uten at nivå eller praktisk innhold er blitt endret.

For spørsmål angående den norske fagplanen kontakt:

Datakortet a.s
Postboks 233
Storgata 5
9915 Kirkenes
Tlf.nr: 78 97 35 00
Faxnr.: 78 97 35 01
E-post: datakortet@datakortet.no
Web: www.datakortet.no

For spørsmål angående den internasjonale versjonen av fagplanen vennligst ta kontakt med:

The European Computer Driving Licence Foundation Ltd
107 The Windmill
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2 Irland
Tlf.: + 353 1 679 2847
Faks: + 353 1 679 2921
E-post: info@ecdl.com
URL: http://www.ecdl.com

ECDL Foundation og Datakortet a.s har i sitt arbeid med denne fagplanen ivaretatt alle hensyn så langt det har latt seg gjøre. ECDL Foundation og Datakortet a.s garanterer likevel ikke for at informasjonen i fagplanen er fullstendig, og kan heller ikke holdes ansvarlig verken juridisk eller på annen måte for eventuelle tap eller skade forårsaket av ukritisk bruk av fagplanen.