Fagplan Datakortet modul 4: Regneark

Fagplan versjon 4.0

Følgende er pensum for modul 4, Regneark, som er basis for Datakorttesten for denne modulen.

Mål

Modul 4 Regneark, krever at kandidaten skal forstå egenskapene til et regneark og demonstrere grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i bruk av et regneark. Kandidaten skal kunne utføre oppgaver i forbindelse med å planlegge, opprette, formatere og tilpasse et regneark. Han eller hun skal også kunne bruke grunnleggende matematiske formler og logiske funksjoner som er innebygd i regnearkprogrammet. Kandidaten skal demonstrere ferdigheter i å opprette og formatere diagrammer/grafer.

4.1 Bruk av programmet

4.1.1 Komme i gang med regneark-programmet

 • 4.1.1.1 Starte (og avslutte) regneark-programmet.
 • 4.1.1.2 Åpne en eller flere arbeidsbøker.
 • 4.1.1.3 Opprette en ny arbeidsbok.
 • 4.1.1.4 Lagre en arbeidsbok på et lagringsmedium.
 • 4.1.1.5 Lagre en arbeidsbok under et nytt navn.
 • 4.1.1.6 Lagre en arbeidsbok som en annen filtype: Tekstfil, HTML, dokumentmal (template). Lagre en arbeidsbok i filformatet til et annet program/versjon.
 • 4.1.1.7 Veksle mellom åpne regneark/arbeidsbøker.
 • 4.1.1.8 Bruke hjelpefunksjonen.
 • 4.1.1.9 Lukke en arbeidsbok.

4.1.2 Justere innstillinger

 • 4.1.2.1 Bruke forstørrelses-/zoomverktøy.
 • 4.1.2.2 Vise/Skjule verktøylinjer.
 • 4.1.2.3 Fryse, frigi rad- og/eller kolonnetitler.
 • 4.1.2.4 Endre alternativer/egenskaper for regnearkprogrammet: Brukerinformasjon, filplasseringer og standard lagringsmappe.

4.2 Celler

4.2.1 Skrive inn data

 • 4.2.1.1 Skrive inn tekst, tall, dato i en celle.

4.2.2 Merke celler

 • 4.2.2.1 Merke en celle eller et utvalg av tilstøtende eller ikke tilstøtende celler. Merke hele regnearket.
 • 4.2.2.2 Merke en rad eller et utvalg av tilstøtende eller ikke tilstøtende rader.
 • 4.2.2.3 Merke en kolonne eller et utvalg av tilstøtende eller ikke tilstøtende kolonner.

4.2.3 Rader og kolonner

 • 4.2.3.1 Sette inn rader eller kolonner i et regneark.
 • 4.2.3.2 Slette rader eller kolonner i et regneark.
 • 4.2.3.3 Endre kolonnebredde og radhøyde.

4.2.4 Redigere data

 • 4.2.4.1 Legge til data i en celle som allerede har et innhold, erstatte data i en celle som allerede har et innhold.
 • 4.2.4.2 Bruke angre- og gjentafunksjonen.

4.2.5 Kopiere, flytte, slette

 • 4.2.5.1 Kopiere innholdet av en eller flere celler til en annen del av regnearket, arbeidsboken eller mellom åpne arbeidsbøker.
 • 4.2.5.2 Bruke autofyll for å skrive inn tallserier, datoer og lignende.
 • 4.2.5.3 Flytte innholdet av en eller flere celler til en annen del av regnearket, arbeidsboken eller mellom åpne arbeidsbøker.
 • 4.2.5.4 Slette innholdet i celler.

4.2.6 Søk og erstatt

 • 4.2.6.1 Bruke søkefunksjonen for å søke etter innhold i celler i regnearket.
 • 4.2.6.2 Bruke erstattfunksjonen for å erstatte innhold i celler i regnearket.

4.2.7 Sortere data

 • 4.2.7.1 Sortere et celleområdet: Stigende, synkende, alfabetisk, numerisk.

4.3 Regneark

4.3.1 Behandle regneark

 • 4.3.1.1 Sette inn et nytt regneark i arbeidsboken.
 • 4.3.1.2 Endre navn på et regneark i arbeidsboken.
 • 4.3.1.3 Slette et regneark i arbeidsboken.
 • 4.3.1.4 Kopiere et regneark i en arbeidsbok, mellom åpne arbeidsbøker.
 • 4.3.1.5 Flytte et regneark i en arbeidsbok, mellom åpne arbeidsbøker.

4.4 Formler og funksjoner

4.4.1 Aritmetiske formler

 • 4.4.1.1 Lage formler med bruk av cellereferanser og aritmetiske operatorer (addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon).
 • 4.4.1.2 Gjenkjenne og forstå vanlige feilmeldinger forbundet med formler.

4.4.2 Cellereferanser

 • 4.4.2.1 Forstå og bruke relative og absolutte cellereferanser i formler.

4.4.3 Arbeide med funksjoner

 • 4.4.3.1 Benytte funksjonene Summer, Gjennomsnitt, Minst, Størst, Antall.
 • 4.4.3.2 Benytte Hvis-funksjonen (for en eller to verdier).

4.5 Formatering

4.5.1 Tall og datoer

 • 4.5.1.1 Formatere celler for å vise tall med spesifikt antall desimaler, antall nuller bak desimaltegnet, med eller uten skilletegn for tusen.
 • 4.5.1.2 Formatere celler for å vise ulike datoformat.
 • 4.5.1.3 Formatere celler for å vise ulike valutaformat.
 • 4.5.1.4 Formatere celler for å vise tall som prosent.

4.5.2 Innhold

 • 4.5.2.1 Endre skrifttype og -størrelse.
 • 4.5.2.2 Endre skriftstil: Fet, kursiv, understreket, dobbelt understreket.
 • 4.5.2.3 Bruke forskjellige farger på celleinnhold, bakgrunn.
 • 4.5.2.4 Kopiere formatet fra en celle/celleområde til en annen celle/celleområde.
 • 4.5.2.5 Bruke tekstbryting på innholdet i en celle.

4.5.3 Justering, kantlinjer

 • 4.5.3.1 Justere innholdet i en celle/celleområde: Venstre, midtstilt, høyre, topp, bunn.
 • 4.5.3.2 Slå sammen og midtstil celleinnhold over et celleområde.
 • 4.5.3.3 Justere retningen på celleinnholdet.
 • 4.5.3.4 Legge til kantlinjer på celle/celleområde.

4.6 Diagram/graf

4.6.1 Bruke diagram/graf

 • 4.6.1.1 Lage forskjellige typer diagrammer ut fra tallserie i regnearket, f.eks kakediagram, linjediagram, kolonnediagram og stolpediagram.
 • 4.6.1.2 Legge til tittel, etikett på et diagram. Fjerne tittel, etikett på et diagram.
 • 4.6.1.3 Endre bakgrunnsfargen til et diagram.
 • 4.6.1.4 Endre stolpe-, kolonne-, kake-, linjefarge i et diagram.
 • 4.6.1.5 Endre diagramtypen.
 • 4.6.1.6 Kopiere/flytte et diagram i et regneark, arbeidsbok eller mellom arbeidsbøker.
 • 4.6.1.7 Endre størrelsen, slette et diagram.

4.7 Utskrifts-behandling

4.7.1 Utskriftsvalg

 • 4.7.1.1 Endre marger: Topp, bunn, høyre, venstre.
 • 4.7.1.2 Endre papirretning: Stående, liggende. Endre papirstørrelse.
 • 4.7.1.3 Tilpasse utskrift til én side eller et eksakt antall sider.
 • 4.7.1.4 Legge til/endre topp- og bunntekst.
 • 4.7.1.5 Sette inn felt i topp- og bunntekst: Dato, tid, filnavn, regnearknavn.

4.7.2 Forberedelser

 • 4.7.2.1 Forstå viktigheten av å kvalitetssikre regnearkets kalkulasjoner og tekst før distribusjon.
 • 4.7.2.2 Forhåndsvise et regneark.
 • 4.7.2.3 Slå av og på rutenettet, slå på rad og kolonneoverskrifter ved utskrift.
 • 4.7.2.4 Bruke automatisk utskrift av tittelrader ved utskrift av et regneark.

4.7.3 Utskrift

 • 4.7.3.1 Skrive ut et celleområde, et regneark, antall kopier av regneark, hele arbeidsboken, et merket diagram.

Copyright © 2002 The European Computer Driving Licence Foundation Ldt

Dette dokumentet er en norsk oversettelse av den europeiske fagplan (Syllabus) 4.0. I forbindelse med oversettelsen er den, så langt det har latt seg gjøre, en ren oversettelse. Det betyr at det for noen momenter er gjort nasjonale tilpasninger. Dette er gjort uten at nivå eller praktisk innhold er blitt endret.

For spørsmål angående den norske fagplanen kontakt:

Datakortet a.s
Postboks 233
Storgata 5
9915 Kirkenes
Tlf.nr: 78 97 35 00
Faxnr.: 78 97 35 01
E-post: datakortet@datakortet.no
Web: www.datakortet.no

For spørsmål angående den internasjonale versjonen av fagplanen vennligst ta kontakt med:

The European Computer Driving Licence Foundation Ltd
107 The Windmill
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2 Irland
Tlf.: + 353 1 679 2847
Faks: + 353 1 679 2921
E-post: info@ecdl.com
URL: http://www.ecdl.com

ECDL Foundation og Datakortet a.s har i sitt arbeid med denne fagplanen ivaretatt alle hensyn så langt det har latt seg gjøre. ECDL Foundation og Datakortet a.s garanterer likevel ikke for at informasjonen i fagplanen er fullstendig, og kan heller ikke holdes ansvarlig verken juridisk eller på annen måte for eventuelle tap eller skade forårsaket av ukritisk bruk av fagplanen.