EU og universell utforming

Skrevet av: Rudolph Brynn
Dato: 20.06.2007

Notatet ble fremlagt på Prosjektgruppemøte MIKT prosjektet 20. juni 2007

Siste nytt

Europakommisjonen forbereder en nettbasert konsultasjonsrunde overfor befolkningen i EØS-landene når det gjelder EUs videre strategi for digital inkludering (eInclusion). Denne omfatter borgere, interesseorganisasjoner, bedrifter og offentlige myndigheter. Konsultasjonen omfatter følgende områder innen digital inkludering:

 • eTilgjengelighet
 • Digital kompetanse
 • Inkluderende eForvaltning
 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi for kulturelt mangfold
 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi for aktiv aldring på arbeidsplassene
 • Ulike aktørers rolle mht. å nå målene for digital inkludering.

Konsultasjonen er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eInclusion.

Det er uttalt i EUs meddelelse ”i2010 – A European Information Society for Growth and Employment” at Kommisjonen kommer til å foreslå et europeisk initiativ mht. digital inkludering i 2008. Som en forberedelse til dette skal man sende ut en ny Meddelelse om EUs nye tilnærming til digital inkludering mot slutten av 2007 som skal ha til hensikt å gjennomføre de politiske vedtakene fra ministermøtet i Riga i juni 2006, der også Norge var deltaker. Konsultasjonen som når blir gjennomført skal avsluttes 15. august. Man vil gjennomgå innspillene og høringsuttalelsene – de sistnevnte kan sendes til einclusion@ec.europa.eu.

Bakgrunn

 • 1999 eEurope initiativet satte som mål at alle borgere i Europa skulle ha tilgang på informasjonssamfunnet og dets fordeler, og der tilgjengelighet for funksjonshemmede var et av 10 prioriterte områder.
 • 2000: Meddelelse ”Mot et Europa uten barrierer for funksjonshemmede” publisert. Denne tok opp tilgjengelighet som en av strategiene for å nå et informasjonssamfunn for alle.
 • 2001: Rådsresolusjon om eInclusion – tok opp hvordan EU ønsket å bruke mulighetene i informasjonssamfunnet til fordel for sosial inkludering av forskjellige grupper i samfunnet. Spesielt hensyn skulle man ta til funksjonshemmedes behov.
 • 2002: Rådsresolusjon om tilgjengelighet til offentlige hjemmesider oppfordret medlemslandene til, på bakgrunn av eEUrope 2002 handlingsplanen og WAI retningslinjene, å sørge for at offentlige hjemmesider og nettsteder skulle være tilgjengelige for funksjonshemmede.
 • 2003: Rådsresolusjon om eTilgjengelighet – viste til de nevnte policydokumentene og oppfordret medlemslandene til å foreta en serie tiltak overfor funksjonshemmede. Alle former for tekniske, juridiske og andre barrierer mot at funksjonshemmede skal kunne ta fullt ut del i det kunnskapsbaserte samfunn skulle fjernes. Samarbeid med standardiseringsorganene og organisasjonene av funksjonshemmede ble vektlagt.
 • 2005: Meddelelse fra Kommisjonen om eTilgjengelighet videreførte EUs politikk. Dette dokumentet var en del av implementeringen av handlingsplanen i2010 – Et europeisk informasjonssamfunn for vekst og sysselsetting, som utgjør et nytt strategisk rammeverk for EU og trekker opp de politiske retningslinjene for å sikre en konkurransedyktig digital økonomi. IKT anses som et verktøy for sosial inkludering og livskvalitet og er dette er en del av Lisboaprosessen som skal gjøre EU til verdens mest konkurransedyktige økonomi innen 2010.
 • 2005: Nettbasert konsultasjon tilsvarende dagens, viste at 88 % av de spurte støttet at EUs institusjoner skulle ta initiativ til å rette på dagens situasjon, som man mente var preget av mangel på et sammenhengende tilbud av tilgjengelige produkter og tjenester for at alle skal kunne benytte dem. Meddelelsen samme år var en oppfølging av konsultasjonsprosessen.

Relevant lovgivning

Generelt har Kommisjonen på IKT området valgt å samordne og benytte eksisterende rammelovgivning i stedet for å foreslå lover om tilgjengelighet til IKT. Man legger særlig vekt på den nye loven om offentlige anskaffelser. Dette i kontrast til transportsektoren der man fant behov for spesiell rettighetslovgivning for passasjerer med nedsatt funksjonsevne. Følgende lover er relevante:

 • Direktiv Dir 98/10/EC om åpne nettverk for telefoni og universelle tjenester for telekommunikasjon i konkurrerende marked.
 • Direktiv 99/05/EC om radioutstyr og telekommunikasjons terminalutstyr gir Kommisjonen rett til å bestemme at apparater innen bestemte klasser eller typer skal konstrueres slik at de kan brukes av forbrukere med funksjonsnedsettelser.
 • Direktiv 2000/78/EC, Rammedirektivet av 2000 mot diskriminering innen arbeidsmarkedet forbyr diskriminering av funksjonshemmede i betydning manglende tilrettelegging av IKT.
 • Direktiv Dir 2004/17/EC og Dir 2004/18/EC om offentlige anskaffelser åpner for krav om universell utforming ved anskaffelser f.eks. av IKT utstyr.

Mandater til standardiseringsorganene

Mandat M376-EN til standardiseringsorganene CEN,CENELEC og ETSI ber dem angi de spesielle tiltak som kan gjøres for å tilfredsstille behovet til målgrupper som funksjonshemmede, og skal støtte de øvrige virkemidlene til EU på området eTilgjengelighet.