Er universell utforming nok?

Vi trenger mer kunnskap om synshemmedes muligheter og forutsetninger for å ta i bruk universelt utformede IKT-løsninger, og derfor gjennomfører vi prosjektet «Er universell utforming nok».

Prosjektet støttes av Stiftelsen Dam, og gjennomføres i samarbeid med Norges Blindeforbund.

Logo Stiftelsen Dam

Mangelfull ikt-opplæring

Lovverket er på plass for å bidra til universelt utformede IKT-løsninger. Men vi vet ikke om dette er nok for at synshemmede skal klare å bruke teknologien på en god måte. Det vi imidlertid vet fra forskningen, er at IKT-opplæringen av synshemmede er mangelfull, og at det er mer krevende å bruke teknologi for synshemmede enn for personer uten nedsatt syn. Det vi også vet, er at få nettsider i Norge er universelt utformet. Dette bidrar til at vi har liten erfaring med hva universelt utformede løsninger innebærer, og liten kunnskap om universell utforming er nok. Derfor er det behov for et prosjekt som går inn i disse problemstillingene, og som går dypere inn i spørsmålet om hva som er brukervennlige IKT-løsninger for synshemmede.

tabeller et godt eksempel

Tabeller på et nettsted er et godt eksempel på problemet. Blinde bruker en skjermleser, og den presenterer tabeller på en annen måte enn for seende. Selv om tabeller er universelt utformet, er de krevende å lese for synshemmede. Derfor trengs det kunnskap om hvordan tabeller best bør utformes for at synshemmede skal klare å lese dem og for at de skal være brukervennlige.

brukerne i fokus

Brukerne står i fokus i dette prosjektet, og det er avgjørende å få deres innspill tidlig i prosjektet. Prosjektet vil derfor bli innledet med fokusgruppeintervjuer med synshemmede. Parallelt vil vi arbeide med en statusundersøkelse, der målet er å samle kunnskap om synshemmedes forutsetninger og muligheter for å ta i bruk universelt utformede IKT-løsninger. Kunnskapen fra fokusgruppeintervjuene og statusundersøkelsen vil bli brukt for å utforme og gjennomføre en brukertest med synshemmede, der ambisjonen er å identifisere hvor utfordringene ligger når det gjelder synshemmedes forutsetninger og muligheter for å ta i bruk universelt utformede IKT-løsninger.

lage en liste med tiltak

Vi vil legge stor vekt på at resultatene fra brukerundersøkelsen og andre prosjektresultater skal komme til praktisk anvendelse. Med bakgrunn i resultatene vil vi derfor utarbeide en liste med tiltak og/eller endringer som bør gjennomføres for at IKT-løsninger skal bli mer brukervennlige for synshemmede. Vi vil imidlertid også rette søkelyset mot hva resultatene innebærer for IKT-opplæringen av synshemmede, og hvilke tiltak og/eller endringer som bør gjøres i IKT-opplæringen. Videre vil vi legge vekt på å gjøre listen med tiltak og/eller endringer så konkrete og håndfaste som mulig, for å gjøre utbyttet av prosjektet størst mulig.

Har du spørsmål eller innspill til prosjektet, kan du ta kontakt med prosjektleder Magne Lunde på e-post magne@medialt.no eller ringe 91 79 00 78.