Testplan for HEM/web

Dette dokumentet beskriver hvordan testene skal utføres. Feedback fra funksjonshemmede og usikkerhet mht. tilgjengeligheten på ulike nettsteder kan gjøre det nødvendig å justere testplanen noe. Det er et mål å knytte testresultatene opp mot begrepet "universell utforming".

Retningslinjer og standarder

W3C standarder vil bli benyttet som retningsgivende for poengberegning og brukertesting. Før testingen starter er det vanskelig å vite helt nøyaktig hvilke standarder som vil kunne brukes. WCAG 1.0/2.0 er helt opplagt viktige. Videre vil både ARIA og ATAG kunne vise seg å være aktuelle. For mer info. om disse standardene se: http://www.w3.org/wai. I tillegg til tilgjengelighetsstandardene vil vi benytte validatorer for html, stilark mm.

Kompetanse

Den formaliserte testingen skal utføres av eksperter med grunndig kompetanse på hjelpemidler, testing og ikke minst hva som kan forventes av "vanlige" brukere. Dette er svært viktig, for uten opplæring vil f.eks. de fleste blinde få lite ut av et interaktivt nettsted. I MediaLTs testing brukes derfor et kompetansekrav tilsvarende e-borger (http://www.eborger.no/) når vi tester. Dette innebærer at vi blant annet ikke benytter ekspert-triks eller liknende uten at dette nevnes helt eksplisitt i sluttrapporten.

Nettleser

Mange hjelpemidler for funksjonshemmede fungerer best med Internet Explorer. IE 7 vil derfor bli den viktigste nettleseren i vår testing. FireFox versjon 3 for Windows og Linux vil evt. også bli benyttet i deltester.

Aktuelle hjelpemidler

Mennesker bruker en rekke ulike datatekniske hjelpemidler, f.eks:

 • Hodemus
 • Skjermforstørrere
 • Skjermlesere
 • Øyestyring
 • Tekst til tale
 • ...

I dette prosjektet vil det ikke være mulig å teste med alle hjelpemidler. Av tidligere erfaring vet vi imidlertid at nettsteder som er brukbare for blinde også kan benyttes av svært mange andre, og derfor vil testing med skjermleser være svært viktig i prosjektet. MediaLTs eksperter på bevegelseshemning og andre forutsetninger/behov vil naturligvis også vurdere alle nettstedene. Vi vil i hovedsak konsentrere testingen om de nyeste versjonene av hjelpemidler, men også vurdere hvordan nettstedene hadde fungert med eldre utgaver (som må forventes å bli brukt pr. i dag). Vi oppfordrer alle som bruker datatekniske hjelpemidler og som har erfaring med de utvalgte nettstedene til å gi oss tilbakemeldinger: dette vil blant annet kunne medføre at vi får et enda bredere utvalg av maskin- og programvare.

Skjermforstørrer

ZoomText er den mest brukte skjermforstørreren i Norge. Testingen vil derfor primært gjennomføres vha. ZoomText. Følgende skjermforstørrere er aktuelle for testingen:

 • ZoomText
 • Magic
 • SuperNova
 • Orca

Skjermleser

Vi vil benytte Jaws for Windows som den primære skjermleseren. I skrivende stund er Jaws 9 på norsk "rett rundt hjørnet", og vi benytter derfor hovedsaklig denne (amerikansk utgave). Eldre versjoner og Jaws 10 (beta) vil kunne brukes ved behov. Følgende skjermlesere er aktuelle i forb. med testingen:

 • Jaws for Windows
 • WindowEyes
 • SuperNova
 • Orca

Hjelpemidler for bevegelseshemmede

MediaLT disponerer en testlab med en rekke hjelpemidler for bevegelseshemmede: brytersystemer, hodemus, spesielle joysticks mm. Der dette er hensiktsmessig vil vi benytte disse hjelpemidlene (små kontroller, dra og slipp mm).

Innebygget hjelpemiddelfunksjonalitet

Noen nettsteder har innebygget hjelpemiddelfunksjonalitet: endre farger, talende nettsider, endring av skriftstørrelse osv. Slik funksjonalitet vil bli testet og vurdert for aktuelle nettsteder.

Poengsystem

I HEM/web prosjektet er brukertesting langt viktigere enn kvantitative mål. Vi ønsker likevel å bruke et poengsystem for å gi en pekepinn om tilgjengeligheten på de ulike nettstedene.

WCAG 1.0 (retningslinjer for tilgjengelighet) brukes delvis som et utgangspunkt, men disse retningslinjene er etter hvert noe foreldet. For å kompensere for dette har vi utviklet et eget testsystem. En ny versjon av WCAG er "nesten" vedtatt, men pr. i dag er WCAG 1.0 så mye bedre kjent at vi velger å referere til denne standarden (sammenliknbare retningslinjer finnes i WCAG 2.0).

Noen testkriterier er viktigere enn andre. For å ta høyde for dette vektlegges punktene forskjellig vha. ulike "poeng". Full score gir 37 poeng.

WCAG 1.0 testes vha. en validator. Vi ser på om nettstedene fyller kriteriene for A (alle testkriterier på nivå 1) og AA (alle testkriterier på nivå 2). Dette er ikke en del av selve poenggivningen, men er ment å synliggjøre om nettstedene er tilgjengelige i forhold til typiske anbudskrav pr. i dag mv.

Numrene (f.eks. 1.1) refererer til tilsvarende punkter i WCAG 1.0 for de som ønsker detaljert forklaring.

1.1 tekst til grafikk/lyd (0-3 poeng)

I dette punktet har vi sjekket om ikke-tekstlige elementer (lyd/grafikk) har en alternativ tekstbeskrivelse. Her har vi forsøkt å ta høyde for at det på noen nettsteder faktisk kan være en bevisst strategi å bruke tomme alt-attributter for å "pynte". Dette er i så fall OK, men i utgangspunktet bør alle ikke-tekstlige elementer ha et tekstalternativ (og dette er et krav dersom elementene brukes for lenking).

0=ingen, 1=tilfeldig, 2=stort sett OK, 3=OK

2.1 Fargekoding (0-1 poeng)

I dette punktet har vi sjekket om farger brukes som eneste "indikator" for å angi informasjon.

0=kun fargekoding, 1=ikke aktuelt eller et alternativ

2.2 Kontrast (0-3 poeng)

I dette punktet har vi sjekket om det er nok kontrast på nettstedet. Vi har ikke benyttet automatisk sjekking, men svaksynte brukere. Sidene er også sjekket med ulike fargefiltre som ofte brukes av stærkt svaksynte.
0=ingen, 1=tilfeldig, 2=stort sett OK, 3=OK

3.2 Kodevalidering (0-1 poeng)

I dette punktet har vi sjekket om førstesidene validerer vha: http://validator.w3.org/.

0-1 der 0 er ikke godkjent, 1 er godkjent

3.5 Overskrifter (0-3 poeng)

I dette punktet har vi sjekket om det brukes ordentlig merking av overskrifter (<h1>, <h2> osv). Overskrifter er et av de viktigste elementene i forhold til navigering og forståelse av struktur for synshemmede.

0=ingen, 1=tilfeldig, 2=stort sett OK, 3=OK

4 Språk (0-1 poeng)

I dette punktet har vi sjekket om førstesidene er riktig kodet i forhold til språk. Denne informasjonen kan brukes blant annet av talesyntese for å velge en stemme med riktig språk.

0 hvis ikke kodet, ellers 1

5.1 Rad/kolonneoverskrifter (0-1 poeng)

I dette punktet har vi sjekket om tabeller merkes riktig, f.eks. om rad/kolonne-overskrifter er merket med <th>.

0=ikke bruk av merking, 1=th (etc.)

5.2 Tabeller m flere nivåer (0-1 poeng)

I dette punktet har vi sjekket om tabeller med flere nivåer er merket riktig, f.eks. <th>, <thead>, <tfoot> <tbody>, <colgroup>...

0=ikke bruk av merking, 1=merket riktig

6.1 Uten stilsett (0-3 poeng)

I dette punktet har vi sjekket om førstesiden (evt. utvalgte undersider) fortsatt er leselige/forståelige uten bruk av stilark.

0=uleselig, 1=noenlunde, 2=stort sett OK, 3=OK

8.1 Tilleggsprogram (Java e. l) (0-1 poeng)

I dette punktet har vi sjekket tilgjengeligheten i tilleggsprogrammer, plug-in's etc.

0=fungerer ikke OK, 1=ikke aktuelt eller det finnes et alternativ eller fungerer greit

9.2 Objekter/maskinvareuavhengig (0-1 poeng)

I dette punktet har vi sjekket om objekter med egne grensesnitt kan brukes maskinvare-uavhengig. Eksempler på det vi har valgt å inkludere her er dynamiske menyer og skjemaer.

0=ubrukelig, 1=OK

11.1 W3C-teknologi (0-1 poeng)

I dette punktet har vi sjekket om w3c-teknologi domminerer på sidene.

0=bruker ikke-standard teknologi, 1=ikke aktuelt eller det finnes et alternativ eller fungerer greit

12.1 Rammetitler (0-1 poeng)

I dette punktet har vi sjekket om rammenavnene beskriver "innholdet".

0-1, 0=dårlige rammetitler, 1=ikke rammer eller gode navn

13.1 Lenkenavn (0-3 poeng)

I dette punktet har vi sjekket om navn på lenker (inkl. alt-attributt for grafiske lenker) er gode.

0=uforståelig, 1=dårlig, 2=stort sett OK, 3=OK

14.1 Språk (0-1 poeng)

I dette punktet har vi sjekket om det brukes et forståelig språk. Nettstedene som ikke har fått 1 poeng har enten blandet dialekter/språk, hatt mange skrivefeil eller brukt et unødvendig komplisert språk.

0=feil, småfeil, uforståelig, 1=OK

Elementrekkefølge (0-3 poeng)

I dette punktet har vi sjekket om elementrekkefølgen (koderekkefølgen) blir forståelig.

0=uforståelig, 1=dårlig, 2=stort sett OK, 3=OK

Interne hopp (0-3 poeng)

I dette punktet har vi sjekket om interne hopp brukes på en fornuftig måte (avhengig av antall lenker på siden, struktur mm).

0=ingen, 1=dårlig, 2=stort sett OK, 3=OK

Krasj (0-1 poeng)

I dette punktet har vi sjekket om vi får siden til å "krasje". Datatekniske hjelpemidler for funksjonshemmede, ulike nettlesere mm. kan få enkelte sider til å krasje. Forutsetningen for testingen har vært at vi benytter stabile maskiner.

0=krasj, 1=ingen krasj

Spesielle tilgjengelighetsfunksjoner (0-3 poeng)

I dette punktet har vi sjekket om siden tilbyr spesielle tilgjengelighetsfunksjoner. Dette kan være tilpasningsmuligheter for kontrast, innebygget tale, tekststørrelse mm.

0=ingen, 1=dårlig, 2=stort sett OK, 3=OK (inkl. at vi vurderer dette som unødvendig)

Objektstørrelse (0-1 poeng)

I dette punktet har vi sjekket at størrelsen på valgbare ellementer ikke er for små. Her har nettsteder fått 1 poeng dersom det ikke finnes veldig små ikoner, knapper etc.

0=små objekter, 1=størrelse OK

Nyhetsbrev/RSS (0-1 poeng)

I dette punktet har vi sjekket om nettstedet tilbyr nyhetsbrev/rss.

0=ikke nyhetsbrev/rss, 1=har nyhetsbrev/rss (eller ikke relevant)

Brukertesting

Brukertestingen vil bestå i at mennesker med ulike forutsetninger og behov gjennomfører forskjellige oppgaver. MediaLT vil dokumentere "brukbarheten" til funksjonalitet med hjelpemidlene angitt over. Se evt. Nettsteder som skal testes i HEM/web-prosjektet for en mer detaljert oversikt.

Det er et viktig mål å få demonstrert evt. problemer. I den grad vi har kapasitet til dette vil vi derfor forsøke å illustrere bruk av skjermleser mm. vha. bilder/video.