Test av brytere i SMIDIG-prosjektet

INNLEDNING

Ett av målene til SMIDIG-prosjektet er å kartlegge ergonomiske og teknisk brukbare bryterløsninger for bevegelseshemmede.  SMUDI-prosjektet kom frem til at det var behov for bryterløsninger i to kategorier, kablet og trådløst. SMUDI er et forskningsprosjekt på bruk av talegjenkjenning i multimodale brukergrensesnitt. Det ble også testet noen brytere i SMUDI, men problemene med disse viste at bryterløsninger ikke var trivielt og enkelt. Behovet for mer informasjon, kartlegging og testing av ulike bryterløsninger og å finne frem til noe som var velfungerende og stabilt ble gjeldende.

 

BAKGRUNN

I SMUDI ble det testet flere typer bryterbokser med kabel. En av disse var Crick USB Switch Box (http://www.inclusive.co.uk/crick-usb-switch-box-p2546). Problemet med de fleste bryterbokser med kabel er at de krever ekstra programvare/driver for at man skal kunne konfigurere hvilke taster bryterne skal representere (http://www.sensorysoftware.com/switchdriver.html). Denne programvaren er ofte lik fra løsning til løsning og har kommet i konflikt med programvaren for talestyringen av PC.

Et annet funn i SMUDI var behovet for en trådløs bryterløsning for mennesker som ikke har muligheten til å legge fra seg eller ta opp en bryter, f.eks. ved begrenset armfunksjon eller ingen armfunksjon. Utvalget av slike løsninger er betraktelig begrenset i forhold til kablet versjon.  En løsning som ble testet i SMUDI var Smartbox Radio Switch Adaptor (http://www.smartboxat.com/accessories/radio-switches/), men problemet med denne var tilsvarende programvare som nevnt over for konfigurering av den.

Det kan også nevnes at mange av de trådløse bryterløsningene bruker små, flate batterier som kan være vanskelig å få tak i og gjør det ekstra vanskelig å bytte ut gammelt batteri, spesielt med redusert arm/hånd-funksjon.

Disse erfaringene har vært svært nyttige og blitt tatt med videre i SMIDIG-prosjektet.

 

BRYTERE

 

ANDRE VURDERTE BRYTERE

Andre bryterløsinger har også vært vurdert uten at de er anskaffet for å testes. Dette har hatt bakgrunn i erfaringene vi gjorde oss i SMIDIG-prosjektet og at disse bryterne ikke har blitt funnet egnet for testing pga kjente problemer eller mangler.

Det har også blitt vurdert alternative brytertilkoblinger som fotpedal, hode/nakkebryter, sug/blås osv, men selve bryteren man kobler til bryterboksen har sjelden vært et problem. Det har imidlertid vært viktig å orientere seg om hva som finnes på markedet av slikt utstyr, selv om det ikke har blitt testet konkret i SMIDIG. Dette er brytertilkoblinger som kan anskaffes i tilfeller der det er behov for dette. Noen av brytertilkoblingene vi har sett på er:

Fotpedal:

Hode/nakkebryter:

Sug/blås-bryter:

 

TESTING

Brytertestingen har bestått av langvarig og konsekvent bruk av løsningene. Mange av løsningene tidligere testet har fungert bra i starten, men etterhvert har konflikter og ustabilitet oppstått, dvs at det ikke utføres noen handlinger ved utført tastetrykk (kablet og trådløst)  eller at bryter mister kontakten med mottakeren (trådløst). Dette kan virke som samme problem, men vi har registrert at det er en forskjell. Enkelte ganger registreres tastetrykket normalt, men tastetrykket utføres ikke til programmet som er i fokus. Dette kan best forklares med følgende eksempel: Løsningen registrerer at tasten F trykkes (via en bryter), men bokstaven skrives ikke ut til tekstbehandlingsprogrammet. Det andre nevnte problem gjelder kun trådløst og kan kort forklares med at enheten som sender tastetrykket mister kontakten med mottakeren (som er koblet i PC).

Det har derfor vært viktig å teste over lengre tid for å avdekke slike problemer og ikke nødvendigvis følge et bestemt mønster og opplegg.

Det har også blitt brukt ekstern programvare i testingen som registrerer og verifiserer  hvilke taster bryterløsningen representerer, f.eks. f11-tasten.  Dette har vært nyttig fordi ikke alle taster utfører noen åpenbare og visuelle handlinger. Programmet vi har brukt til dette er Passmark Keyboard Test (http://www.passmark.com/products/keytest.htm)

 

RESULTATER

Trådløse brytere:

  • Uniswitch (beta-produkt)

    Vi ble oppmerksomme på dette produktet gjennom Normedia i prosjektgruppen og fikk tilsendt løsningen for testing. Bryteren ble forhåndskonfigurert av Normedia, og dermed var det ingen krav til program- eller driverinstallasjon. Umiddelbart virket det som om produktet ville fungere meget bra, men over tid oppdaget vi at tastetrykkene plutselig ikke ble registrert av mottakeren. Vi kunne ikke verifisere en klar årsak til at dette skjedde. Bryteren ble testet på ulike installasjoner. Ved å ta ut batteriet og sette det inn igjen, kunne bryteren fungere normalt en periode igjen, til det nevnte problemet igjen oppstod. I dialog med Normedia, ble det påpekt at dette fortsatt var et beta-produkt og noe jobb med antennen måtte regnes i fortsettelsen av produktet.


Bryteren brukte også et flatt, lite batteri i senderen, som man ikke får kjøpt i dagligvare og som kan være vanskelig å skifte ut.

  • Beam/Swifty

    Denne løsningen ble funnet og bestilt på web. Heller ikke denne bryteren krevde noen ekstra drivere eller programvare, og den hadde et statisk oppsett av taster forhåndskonfigurert i bryteren, som kunne veksles mellom ved hjelp av en skyvebryter på selve løsningen. Senderen brukte vanlige AA-batterier, som er lett å få tak i, men å bytte ut batteriene kan være krevende for mange. Allikevel har vi ikke klart å finne noe bedre alternativ til slike batterier. En alternativ løsning er å koble den til en elektronisk rullestol, slik at den får strøm derfra, men dette krever en indiviuell tilpasning.

 

Testingen med denne løsningen har vært stabil og uten problemer. En viktig faktor med denne bryteren er plassering av sender i forhold til mottaker. Den tillater ikke blokkeringer eller at senderen står feil vei i forhold til mottaker osv. Men dette kan løses lett ved måten man plasserer den fast på rullestolen eller et bord/brett.

 

Kablet bryter:

  • LM-Maxi Key

Erfaringene vi gjorde oss med testingen av kablede bryterløsninger i SMUDI-prosjektet, ga oss en pekepinn på at løsningen ikke burde kreve ekstra drivere og programvare for konfigurering. LM-Maxi Key fungerer i hovedsak som et hvilket som helst USB-tastatur  man kobler til en PC. Fordelen med denne er at konfigurering av taster osv gjøres på selve løsningen ved å koble et tastur til den, og gjennom en sekvens registere tastene bryterinngangene skal representere. Dermed unngår man annen programvare/drivere som kan komme i konflikt med andre hjelpemidler og blokkere for tastetrykk. Denne løsningen var først ut i vår testing og etter langvarig og konsekvent bruk var resultatet svært positivt. Ingen konflikter eller problemer ble registrert. Dermed var dette et viktig funn og behovet for å teste tilsvarende løsninger minimert.

KONKLUSJONER

Det har vært viktig å undersøke markedet og hva som tilbys av bryterløsninger. Vårt inntrykk er at de trådløse løsningene er svært begrenset og fortsatt under utvikling, i forhold til de kablede, som både har flere produsenter og et rikere utvalg. Ikke overraskende er det fortsatt noen problemer knyttet til trådløshet og stabilitet (overføring av data).

Vi har allikevel funnet en trådløs løsning (Beam/Swifty) som fungerer tilfredsstillende og som unngår problemene vi gjorde oss kjent med i SMUDI-prosjektet, og det er et viktig funn.

Den kablede bryterløsningen som ble testet i SMIDIG, var LM-MaxiKey og denne fungerte meget bra. Dette er en løsning som har vært på markedet en stund og behovet for å teste mange andre tilsvarende løsninger ble svært redusert. Allikevel var erfaringene vi gjorde i SMUDI-prosjektet svært viktige for at vi valgte å teste akkurat denne løsningen i SMIDIG og sjansen for suksess var større.

Informasjonsinnhenting og oversikt over brytermarkedet er et viktig resultat i SMIDIG. Behovene til hver enkelt bruker varierer veldig og kravene til spesialtilpasninger er store. Kunnskap og oversikt over bryterløsningene på markedet, vil komme brukeren til gode i forhold til ergonomi, tilgjengelighet og individuell tilpasning.