Sluttrapport: Universell IKT

1.     Fakta om Ressursnettverket

Navn på nettverk: Universell IKT

Web adresse: http://www.universell-ikt.no

Prosjektansvarlig: Magne Lunde

Prosjektleder: Morten Tollefsen

 

Antall medlemmer

Universitet/høyskole: 4

Institutt: 1

bedrifter: 10

offentlig: 3

organisasjoner: 2

2.     Faglig fokus for nettverket

Universell IKT er et bredt og forholdsvis løst definert fagfelt. Dette er tilfelle til tross for at "universell utforming" benyttes om teknologi i Antidiskrimineringsloven og i andre offentlige dokumenter. Nettverkets initielle oppgave var derfor å forsøke å definere/avgrense hvordan universelll utforming skal benyttes for teknologiområdet.

Ellers har naturlig nok det faglige fokuset i nettverket omhandlet ny teknologi og nye teknologitrender: web, åpen kildekode, hovedutfordringer innen teknologi og universell utforming osv. I tillegg til interne prosjektgruppemøter har vi løftet disse problemstillingene opp i forbindelse med både nasjonale og internasjonale seminarer. Den treårige prosjektperioden ble avsluttet med en internasjonal konferanse i Oslo: UniTech 2010. Det er mulig denne konferansen vil bli videreført.

3.     Måloppnåelse

I all hovedsak har vi fulgt den initielle prosjektbeskrivelsen og gjennomført de aktivitetene som er beskrevet der både til IT-funk, VERDIKT og andre.

MediaLT som administrerte nettverket kunne ha ønsket seg enda større aktivitet blant prosjektpartnerne. Vår vurdering er at dette blant annet skyldes økonomi (se nedenfor). Når dette er sagt, er vi som prosjektledelse også svært fornøyd med mange av partnerne!

Totalt sett er vår vurdering at måloppnåelsen i prosjektet har vært god.

4.     Nytteverdi

I løpet av de tre årene nettverket har fungert har interessen for universell utforming økt i svært stor grad. Dette gjelder for ulike samfunnsområder: bygg, anlegg, uteområder osv. Dette er også tilfelle for teknologi, og der har nettverket Universell IKT vært viktig. Kunnskap, ideutveksling, problemstillinger, FoU-initiativ osv. er diskutert på nettverkets seminarer, og vår vurdering er at mye av det nettverket har jobbet med har blitt tatt med i offentlige vurderinger og prioriteringer.

Partnere i nettverket har samarbeidet både om FoU-prosjekter og svart på offentlige anbud. Nettverket har da blitt oppført som et høringsorgan, noe som har vært et opplagt pluss for de av partnerne som har benyttet denne muligheten.

Ellers føler vi at nettverket har bidratt med nyttig informasjon og kompetanse til både offentlige og private aktører. De av partnerne som har vært mest aktive har utvilsomt bidratt med nyttig kompetanseutveksling. Disse partnerne har gitt utrykk for at dette har hatt stor verdi.

5.     Samarbeid

Dette er en av de viktige og svært positive resultatene av prosjektet. Både offentlige, private og universitet/høyskoler har vært blant de aktive partnerne. Vi både tror og håper at dette har ført til varige og svært nyttige relasjoner. Et uttrykk for dette var et meget omfattende og positivt samarbeid i forbindelse med konferansen UniTech 2010.

6.     Formidling

Universell IKT har lagt stor vekt på formidling:

  • Åpent nyhetsbrev
  • Nasjonale FoU-seminarer
  • Internasjonale FoU-seminarer
  • Konferansen UniTech 2010
  • Artikler publisert på nett
  • Informasjon i relevante medier

7.      Økonomi

Økonomisk støtte fra NFR har vært avgjørende for at MediaLT kunne administrere nettverket. Med de ambisjonene som ble satt opp mht. seminarer, innsending av FoU-søknader mm. har likevel MediaLT bidratt med mye egeninnsats for å få nettverket til å fungere, og for å oppnå oppsatte mål.

Innen universell utforming og IKT er det pr. i dag ingen veldig tunge aktører i Norge. Både innen privat og offentlig sektor er det gjerne snakk om en eller noen få personer som jobber innen dette fagfeltet. Det å ha et slikt nettverk har derfor vært veldig fornuftig for å samle disse små miljøene. På den annen side sliter nok en del av aktørene med trang økonomi, og det er derfor utfordrende å finne en balansegang mellom de kortsiktige kravene til inntjening og de mer langsiktige effektene av å delta i et slikt nettverk.

8.     Annet

Flere partnere har gitt uttrykk for at en videreføring av nettverket hadde vært veldig ønskelig. MediaLT stiller seg svært positive til dette, men gis det åpning for en videreføring vil vi sannsynligvis ikke være initiativtaker. Vi mener det er fornuftig å dele på slike oppgaver og at tiden nå er inne for å gi stafettpinnen videre til noen andre.