RESULTATRAPPORT: MIKT-prosjektet

Skrevet av: Morten Tollefsen

Sist oppdatert: 05.11.2009

Bakgrunn og mål

MediaLT gjennomførte i perioden 15.04.2007 - 15.12.2007 forprosjektet Modul i IKT og Tilgjengelighet (MIKT-prosjektet, prosjektnummer: 183037/I40). I forprosjektet ble det tydelig avklart at det eksisterte et behov for kurs innen IKT og tilgjengelighet for funksjonshemmede, og at det var hensiktsmessig å utvikle kurset gjennom et prosjekt med følgende hovedmål:

Følgende delmål/milepæler ble definert:

  • 1. Utvikle en detaljert fagplan.
  • 2. Utvikle kurs, tester og testmetodikk.
  • 3. Lage en fagbok til modulen, eventuelt en temabasert oppgavesamling.
  • 4. Gjennomføre et kurs og evaluere dette.
  • 5. Legge grunnlaget for varig drift av kurset.

 

Prosjektresultater

Prosjektresultatene samsvarer med oppsatte delmål:

Utvikle en detaljert fagplan: Prosjektgruppa har utviklet versjon 1.0 av fagplanen. Formen tilsvarer andre fagplaner fra Norsk test, og kan benyttes både for å utvikle læremateriell, til gjennoføring/planlegging av kurs og som grunnlag for sertifisering. Fagplanen finnes på: http://medialt.no/fagplan/630.aspx

Utvikle kurs, tester og testmetodikk: Fagplanen ble benyttet for å utvikle et kurskonsept som består av online undervisning  (6 x 2 t), samling med praktiske øvelser og foredrag (3 dager) og en obligatorisk prosjektoppgave. QTB (question test base) for sertifisering er laget og  testet. Testen gjøres med Norsk tests online system og selve testen er universelt utformet.

Lage en fagbok til modulen, eventuelt en temabasert oppgavesamling: Det er skrevet en nettbasert lærebok som dekker fagplanen. Vi har forsøkt å gjøre læreboka nokså konsis, men det er rikelig med lenker til tilleggsstoff. Læreboka er ikke fritt tilgjengelig for andre enn kursdeltakere.

Gjennomføre et kurs og evaluere dette: Interessen for kurset viste seg å være så stor at vi har gjennomført 2 kurs i prosjektperioden. Det første kurset ble avholdt våren 2009, og det andre kurset høsten 2009. Kun små justeringer ble foretatt etter det første kurset. Setifiseringen viser at nivået som er valgt på testene er tilstrekkelig komplisert.

Legge grunnlaget for varig drift av kurset: Tilbakemeldingene fra pilotkursene viser at deltakerne føler at de har hatt svært stor glede av kurset. MediaLT har fått henvendelser mht. fremtidige kurs, og vi mener at grunnlaget for et varig kurstilbud på kommersiell basis er lagt.

Med bakgrunn i oppnåelsen av prosjektets delmål føler vi at det er Etablert et kurs i IKT og tilgjengelighet, og at det er lagt et grunnlag for et varig kurs- og sertifiseringstilbud.

 

FoU-oppgaver og sentrale miljøer

Prosjektet er ledet av MediaLT. I tillegg har de sentrale miljøene vært Norsk test, Dokumentasjonssenteret/Standard Norge og NAV (Senter for IKT hjelpemidler). I tillegg har en rekke enkeltpersoner vært med som foredragsholdere på de praktiske kursdagene.

De sentrale oppgavene i prosjektet har vært å utvikle en dekkende fagplan med tilhørende læremateriell, kurs og sertifiseringsordning. Dette har med andre ord ikke vært et intensivt forskningsprosjekt, men mye FoU dokumenteres i læremateriell og som forelesninger på praktiske kursdager.

 

Prosjektgjennomføring og ressursbruk

Gjennomføringen av prosjektet er i henhold til spesifisert fremdriftsplan og budsjett. Siden interessen for kurset var tilstrekkelig stor, gjennomførte vi imidlertid 2 kurs i stedet for ett.

 

Betydning/nytteverdi

Kursevalueringene har vist at elevene føler at nytteverdien av kurset har vært stor. Vår vurdering er at dette stemmer. Deltakere har kommet fra interesseorganisasjoner, privat næringsliv og offentlig virksomhet. Dette viser at elever kan rekrutteres fra ulike miljøer, noe som nettopp har vært hensikten med utviklingen av den sertifiserende modulen i IKT og tilgjengelighet. Selve kurset har fått navnet "Universell teknologi".

Med ny Antidiskrimineringslov tror vi at behovet for kompetanseøkning mht. IKT og funksjonshemmede er stor. Dette kurset kan derfor bli nyttig for veldig mange, og ikke minst bli til stor glede for mennesker med nedsatt funksjonsevne som får universelt utformede produkter og tjenester ved at utviklere, innkjøpere og andre får økt kunnskap.

 

Utnyttelse av resultater og videre arbeid

MediaLT har planer om å tilby kurset videre. Vi mener at grunnlaget for et varig kurstilbud er lagt, og at dette kan gjøres på et vanlig, kommersielt grunnlag. Dette innebærer naturligvis også oppdatering av læremateriell mm. Siden det er etablert en offentlig tilgjengelig fagplan og et sertifiseringssystem gjennom Norsk test kan også andre leverandører tilby kurs.