Sluttrapport: Forbedret GPS for synshemmede

Skrevet av: Morten Tollefsen, 17.12.12

Bakgrunn og prosjektmål

Mobilitet er en av de største utfordringene for blinde og sterkt svaksynte. GPS kan være et nyttig navigeringshjelpemiddel, men videreutvikling kreves før denne teknologien blir godt egnet for fotgjengere generelt og synshemmede spesielt. Høsten 2011 tok derfor MediaLT initiativet til forprosjektet: Forbedret GPS for synshemmede. Hovedmålet i forprosjektet var:

Foreslå geodata og forbedrede tilbakemeldinger som kan benyttes for utvikling av nye GPS-løsninger for synshemmede

Hovedmålet ble delt opp i følgende delmål/milepæler:

 • Analysere eksisterende GPS-teknologi
 • Vurdere nytten av kompass, akselerator og andre støtteteknologier
 • Definere behov i forhold til kartkvalitet
 • Legge grunnlaget for et hovedprosjekt

FoU-aktiviteter og resultater

Analysere eksisterende GPS-teknologi

I prosjektet gjennomførte vi relativt omfattende testing med spesiallagede GPSer for synshemmede:

 • Trekker Breeze
 • Kapten mobility

GPSene for synshemmede kan planlegge ruter og gi instruksjoner med tale. Det brukes bilkart, og det som skiller disse produktene fra ordinære GPSer, er først og fremst at de gir hyppigere instruksjoner i fotgjengermodus. Brukergrensesnittet er laget for synshemmede, men vi synes ikke noen av løsningene er veldig intuitive og brukervennlige.

Vi testet fire App'er for iPhone laget spesielt for synshemmede:

 • Ariadne
 • Sendero
 • BlindSquare
 • MyWay Classic

Disse app'ene kan ikke planlegge ruter eller gi instruksjoner mht. veivalg. App'ene er først og fremst laget for å gi informasjon om nærområdet. BlindSquare er mest lik de frittstående GPSene for synshemmede, og app'en inneholder kobling til standard GPS-programvare som kan guide (gi instruksjoner om veivalg). I forprosjektet testet vi tre fullverdige GPS-løsninger for iPhone:

 • Tomtom
 • Navigon
 • Garmin

Testene viser at GPS kan være et nyttig supplement til andre mobilitetshjelpemidler for synshemmede, men det er store potensialer for videreutvikling av teknologien. Manglende geodata og dårlige brukergrensesnitt er de to primære utfordringene. Det bør også jobbes med økt presisjon, dvs. forbedret posisjonering. GPS fungerer ikke innendørs, og en forbedret navigeringsløsning for synshemmede bør derfor også inneholde teknologi for innendørs navigering.

Vurdere nytten av kompass, akselerator og andre støtteteknologier

I forprosjektet har vi hatt begrensede muligheter til å teste støtteteknologier. App'er for iPhone kombinerer GPS med kompass, akselerator og wlan triangulering, men vi har i liten grad kunnet vurdere hvor mye disse teknologiene utnyttes. I prosjektet er det gjennomført en masteroppgave, der 3D lyd ble brukt for å guide den synshemmede på en rute med relativt mange svinger. Dette fungerte overraskende bra, og i enkelte områder (f. eks over åpne plasser) kan 3D lyd være et velegnet supplement til guiding med stemme. Dette bør utredes i mer detalj.

Definere behov i forhold til kartkvalitet

I forprosjektet er det gjennomført en bacheloroppgave for å utrede hvilke geodata synshemmede har behov for. Vi har også vurdert hva som gjøres internasjonalt, spesielt arbeidet i en gruppe for synshemmede og OSM (Open Street Map). Ulike fagmiljøer ble samlet til en workshop, der temaet var fotgjengerkart. Resultatene i prosjektet, dvs. hvilke geodata synshemmede har behov for, er et veldig godt grunnlag for å gjøre et grundigere arbeid i et mulig hovedprosjekt.

Den største mangelen med dagens kart, er at ikke gangveier, turveier og fotgjenger-områder (gangbruer, underganger osv) er med. Kartene er laget for bilkjøring, og de kommersielle kartleverandørene fokuserer i all hovedsak på bilkart. Pr. i dag er Open Street Map best for fotgjengere, men der finnes det foreløpig hverken frittstående GPSer eller app'er som kan brukes av blinde og sterkt svaksynte. Synshemmede har tilleggsbehov for geodata. Eksempler på dette er: skifte i underlag (asfalt/grus, brostein/asfalt osv), type lyskryss (f. eks knapp for å få grønt lys), topografi, statiske hindringer (bommer, steiner for å hindre bilkjøring osv), ...

Legge grunnlaget for et hovedprosjekt

I forprosjektet har vi avdekket et stort behov for videre forskning og utvikling. Forbedret GPS for synshemmede krever:

 • Bedre brukergrensesnitt
 • Mer detaljerte kart (nye geodata)
 • Økt presisjon (bedre posisjonering)
 • Støtte for annen teknologi (videotelefoni, sporing, innendørs navigering mm)

Siden behovet for forskningsinnsats er stort, ønsker vi å arbeide for å få på plass et eller flere hovedprosjekter. Utfordringene er både lokale og internasjonale. Det kan derfor ligge godt til rette for både norske og internasjonale prosjekter.

Prosjektgjennomføring og ressursbruk

Prosjektet ble ledet av MediaLT, som også har hatt hovedansvaret for gjennomføringen av alle aktivitetene i prosjektet. Universitetet i Oslo og Høgskolen i Østfold har gjennom studentoppgaver gjort et omfattende arbeid i forhold til henholdsvis støtteteknologier og kartkvalitet. Huseby kompetansesenter og NAV senter for tilrettelegging og deltakelse har bidratt med testing av ulike GPSer for synshemmede. Prosjektet er med små justeringer gjennomført i tråd med oppsatt framdriftsplan. På grunn av det gode samarbeidet med Høgskolen i Østfold og Universitetet i Oslo og det omfattende arbeidet som er utført i forbindelse med vurderingen av kartkvalitet og støtteteknologier, er ressursbruken langt høyere enn budsjettert. Dette er finansiert gjennom økt egeninnsats.

Betydning/nytteverdi

GPS-prosjektet har vært nyttig av flere grunner:

 • Vi har fremskaffet kunnskap om bruk av GPS for fotgjengere generelt og synshemmedes spesielle behov. Denne kunnskapen vil være verdifull i det videre arbeidet med utvikling av gode navigeringshjelpemidler.
 • Prosjektet har ført til økt fokus og kunnskap om målgruppens forutsetninger og behov.
 • Prosjektet har bidratt med informasjon til synshemmede om GPS-teknologi. Vi har fått mange tilbakemeldinger på at dette har vært nyttig, og at både muligheter og begrensninger har gitt målgruppen verdifull kunnskap.

Oppsummering og oppfølging

GPS-teknologi kan være et nyttig supplerende navigeringshjelpemiddel for synshemmede. Det er likevel behov for mye forskning og utvikling før teknologien blir godt egnet for blinde og sterkt svaksynte fotgjengere. Følgende områder er identifisert som spesielt utfordrende i forprosjektet:

 • Brukergrensesnitt
 • Kart (nye og manglende geodata)
 • Presisjon (posisjonering)
 • Støtte for annen teknologi (videotelefoni, sporing, innendørs navigering mm)

Resultatene fra prosjektet ble formidlet på seminaret På kryss og tvers (november 2012). Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med Norges Blindeforbund. Samarbeidet med Norges Blindeforbund, Høgskolen i Østfold og Universitetet i Oslo vil bli videreført, og målet er å jobbe videre med de utfordringene som finnes med dagens GPS-teknologi.