Sammendrag (Barnestemme)

Prosjektnummer (NFR): 201975

I de siste årene er det gjort store fremskritt i utviklingen av talesyntese. Et viktig utviklingstrekk er at "stemmene" likner mer på mennesker. Syntetisk tale brukes blant annet av personer med nedsatt taleevne som et hjelpemiddel for å snakke.

Det har imidlertid vært manglende fokus på utvikling av barnestemmer. For barn med manglende eller nedsatt taleevne er dette uheldig. Barn som kan bruke ord, men ikke snakke, må i dag benytte en syntetisk voksenstemme. Dette er tilfelle både nasjonalt og internasjonalt.

Grunnen til at det ikke er laget syntetiske barnestemmer er at dette er mer komplisert enn å generere voksenstemmer. Antakelig skyldes det også et noe smalere bruksområde for stemmene.

Det er bred støtte i internasjonal forskning for at å kunne uttrykke seg ved en barnestemme fremfor en voksenstemme vil være gunstig for målgruppen. Det kan bedre sosial fungering, og i tillegg ha stor kommunikativ og atferdsmessig gevinst for ulike sjikt av målgruppen.

I forprosjektet Barnestemme skal det analyseres hvilke utfordringer og muligheter som finnes i utviklingen av en norsk syntetisk barnestemme. Prosjektet vil:

  • Vurdere hvilke tekniske løsninger som vil være best egnet for generering av en norsk barnestemme.
  • Identifisere FoU-utfordringer i utviklingen av en syntetisk barnestemme - for eksempel relatert til stemmemodell, genereringsmetode, datakvalitet og utfordringer ved barn som innlesere.
  • Legge rammene for et hovedprosjekt hvor en norsk barnestemme utvikles, dersom konklusjonen er at dette er mulig og hensiktsmessig teknisk og økonomisk.