Sammendrag (MIKT)

Prosjektnummer (NFR): 188517/I40

Med støtte fra Norges Forskningsråd (IT Funk) gjennomførte MediaLT i perioden 15.04.2007 – 15.12.2007 forprosjektet Modul i IKT og Tilgjengelighet (MIKT-prosjektet), der hovedmålet var å kartlegge og legge grunnlaget for en sertifiserende kursmodul. Anallysen av fagfeltet i forprosjektet  viste at det var et stort behov for en slik kursmodul, og i forprosjektet er det lagt et godt grunnlag for å videreføre dette arbeidet. På denne bakgrunn er hovedmålsetningen i MIKT-prosjektet å etablere et kurs i IKT og tilgjengelighet, og legge grunnlaget for et varig kurs- og sertifiseringstilbud.

Forprosjektet konkluderer med at det mangler et kurstilbud utenfor høyskolesektoren, og av denne grunn vil det bli satset på et sertifiserende kurs i privat sektor. en viktig begrunnelse for denne beslutningen er dessuten at dette skal være et kurstilbud for alle, dvs også for de som mangler den studiekompetansen som skal til for å kunne ta høyskolekurs. en forutsetning for å sette målsetningen om et universelt utformet IKT-samfunn ut i livet, er tilstrekkelig kompetanse blant alle som arbeider med dette. Således vil etableringen av en kursmodul på dette området være et vesentlig bidrag til å øke funksjonshemmedes muligheter for å delta aktivt i samfunnet. Hoveddelen av arbeidet vil bestå i å utvikle en fagplan, et kurstilbud, tester og  faglitteratur. Siden dette er nybrottsarbeid, er utviklingsarbeidet ingen triviell oppgave. Særlig med tanke på at det her er snakk om måling av ikke-funksjonshemmedes forståelse av funksjonshemmedes IKT-utfordringer. Den sentrale problemstillingen er hvordan kurset bør legges opp for at ikke-funksjonshemmede skal få en praktisk forståelse av hvordan ulike grupper av funksjonshemmede bruker PC og datatekniske hjelpemidler og ikke minst hvordan en slik praktisk forståelse kan testes.