Sammendrag (Kreativ 2017)

Hovedmålet med prosjektet er å stimulere barn og unge med nedsatt funksjonsevne til mestring og deltakelse gjennom kreativ bruk av smarttelefon, nettbrett og apper. Vi skal lage anbefalte app-pakker, nødvendig opplæringsmateriell, gjennomføre fire pilotkurs og evaluere og revidere kursene med tanke på å tilby de til hjelpemiddelsentralene i Norge.