Sammendrag (FRES)

Bakgrunn for prosjektet

Extrastiftelsen har gjennom støtten til Forprosjektet Lydtekst (prosjektnummer: 2004/0277) og hovedprosjektet Lydtekst (Prosjektnummer: 2005/0248) hatt avgjørende betydning for framveksten av synstolking i Norge. Disse prosjektene har lagt grunnlaget for at 25 norske filmer nå er synstolket. Likevel er mye enda ugjort i forhold til synstolking, og Norge ligger fortsatt langt bak de landene det er naturlig å sammenligne seg med.   Det er derfor et stort behov for å videreføre arbeidet i et nytt prosjekt; for å legge grunnlaget for at synshemmede i Norge kan få et minst like godt tilbud som synshemmede i sammenlignbare land.

Prosjektets målsetning

Prosjektets hovedmål er å legge grunnlaget for at synstolking får gjennomslag på nye arenaer som kino, TV og internett, og at tilbudet av synstolket norsk film økes. Dette hovedmålet har følgende delmål/milepæler: 

  • Ta i bruk profesjonelle verktøy for produksjon av synstolking.
  • Etablere et sertifiserende kurs i synstolking
  • Legge grunnlaget for synstolking på kino.
  • Samarbeide om å få til synstolking på TV.
  • Utvide tilbudet av synstolking av levende bilder på internett.
  • Legge grunnlaget for varige ordninger som sikrer at all ny norsk film synstolkes.

Prosjektets målgruppe

Primærmålgruppen er synshemmede. Statistisk Sentralbyrås seneste undersøkelse viser at ca. 130.000 mennesker er synshemmet i Norge. Mye tyder imidlertid på at en bredere målgruppe vil ha nytte av synstolkingen. Av denne grunn vil vi operere med en utvidet målgruppe i prosjektet, som også omfatter eldre og personer som av en eller annen grunn har vanskelig for å forstå og tolke levende bilder (f. eks. ulike grupper med nedsatt kognitiv funksjonsevne).

Beskrivelse av gjennomføring

Norges Blindeforbund og MediaLT vil samarbeide om gjennomføringen av prosjektet. Vi har vist at samarbeidet fungerer godt i flere tidligere prosjekter og føler at det er liten risiko i gjennomføringen av dette prosjektet. Som i alle våre tidligere samarbeidsprosjekter vil nært samarbeid med sluttbrukere bli prioritert.

Prosjektets betydning

I og med at prosjektet både direkte og indirekte legger opp til å utvide tilbudet på et område der synshemmede fram til nå har hatt et svært begrenset tilbud, er det klart at dette vil ha stor betydning for målgruppen. Ikke minst med tanke på at dette gir synshemmede tilgang til et samfunnsområde de tidligere har hatt liten tilgang til, og således bidrar prosjektet til at synshemmede kan delta mer aktivt i samfunnet. For eksempel ved at synshemmede kan delta mer aktivt i samtaler med familie, venner, arbeidskollegaer osv. Om film og TV, som er en av de mest utbredte samtaletemaene i befolkningen. Økt samfunnsdeltakelse blant synshemmede vil også ha samfunnsmessig verdi. Dette fordi økt samfunnsdeltakelse er en utalt politisk målsetning i Norge, men også fordi det vil kunne bety økt livskvalitet blant synshemmede og fordi det anses å ha en positiv effekt for samfunnet som helhet.

Framdriftsplan

Prosjektet går over 2 år. Aktivitetene i framdriftsplanen samsvarer i all hovedsak med delmålene/milepælene, som er listet over.