Sammendrag (GPS)

Prosjektnummer: 218827/H10

Skrevet av: Morten Tollefsen, 17.12.12

I forprosjektet Forbedret GPS for synshemmede er det avdekket et stort behov for å forbedre og videreutvikle dagens GPS-systemer. Hovedmålet i forprosjektet var:

Foreslå geodata og forbedrede tilbakemeldinger som kan benyttes for utvikling av nye GPS-løsninger for synshemmede.

Prosjektet inneholdt fire hovedaktiviteter, og disse er beskrevet nedenfor.

Analysere eksisterende GPS-teknologi

I prosjektet gjennomførte vi relativt omfattende testing med spesiallagede GPSer for synshemmede: Trekker Breeze og Kapten mobility. Vi testet også App'er for iPhone, og delte disse inn i standard app'er (Tomtom, Navigon og Garmin) og app'er laget for synshemmede (Ariadne, Sendero, BlindSquare og MyWay Classic). Testene viser at GPS kan være et nyttig supplement til andre mobilitetshjelpemidler for synshemmede, men det er store potensialer for videreutvikling av teknologien. Manglende geodata og dårlige brukergrensesnitt er de to primære utfordringene. Det bør også jobbes med økt presisjon, dvs. forbedret posisjonering. GPS fungerer ikke innendørs, og en forbedret navigeringsløsning for synshemmede bør derfor også inneholde teknologi for innendørs navigering.

Vurdere nytten av kompass, aksellerator og andre støtteteknologier

I forprosjektet har vi hatt begrensede muligheter til å teste støtteteknologier. App'er for iPhone kombinerer GPS med kompass, aksellerator og wlan triangulering, men vi har i liten grad kunnet vurdere hvor mye disse teknologiene utnyttes. I prosjektet er det gjennomført en masteroppgave der 3D lyd ble brukt for å guide den synshemmede på en rute med relativt mange svinger. Dette fungerte overraskende bra, og i enkelte områder (f. eks over åpne plasser) kan 3D lyd være et velegnet supplement til guiding med stemme. Dette bør utredes i mer detalj.

Definere behov i forhold til kartkvalitet

I forprosjektet er det gjennomført en bacheloroppgave for å utrede hvilke geodata synshemmede har behov for. Vi har også vurdert hva som gjøres internasjonalt, spesielt arbeidet i en gruppe for synshemmede og OSM (Open Street Map). Resultatene i prosjektet, dvs. hvilke geodata synshemmede har behov for, er et veldig godt grunnlag for å gjøre et grundigere arbeid i et mulig hovedprosjekt.

Legge grunnlaget for et hovedprosjekt

I forprosjektet har vi avdekket et stort behov for videre forskning og utvikling. Forbedret GPS for synshemmede krever:

  • Bedre brukergrensesnitt
  • Mer detaljerte kart (nye geodata)
  • Økt presisjon (bedre posisjonering)
  • Støtte for annen teknologi (videotelefoni, sporing, innendørs navigering mm)

Siden behovet for forskningsinnsats er stort, ønsker vi å arbeide for å få på plass et eller flere hovedprosjekter. Utfordringene er både lokale og internasjonale. Det kan derfor ligge godt til rette for både norske og internasjonale prosjekter.