Sammendrag (UNIFILM)

UNIFILM bygger på de gode resultatene fra prosjektet Synstolk nETT (SETT-prosjektet), der det ble tatt fram løsninger for distribusjon av synstolking i teatersaler, kinosaler osv. Personer med lese- og skrivevansker har fram til nå manglet løsninger som ivaretar deres behov i forhold til film. I UNIFILM-prosjektet ønsker vi å teste ut om løsningene som ble tatt fram i SETT-prosjektet, også kan anvendes for å gi denne brukergruppen et likeverdig filmtilbud. Dette vil vi gjøre ved å lydtekste og synstolke en utenlandsk film, og få til en kinovisning av denne. Noe som i seg selv er banebrytende, fordi ingen utenlandske filmer tidligere har vært lydtekstet og/eller synstolket i Norge.