Sammendrag (Jobbklar)

Manglende dataopplæring av synshemmede har lenge vært et adressert problem, som det er stor enighet blant både brukere, fagfolk og interesseorganisasjoner om at det bør gjøres noe med. Basert på vår mangeårige erfaring fra fagfeltet ser vi derfor at det er et stort behov for å definere et minstenivå for hva synshemmede bør kunne på IKT-området for å være ”jobbklare” arbeidssøkere. Hovedmålet i dette prosjektet er derfor å definere og utarbeide en totalpakke (jobbklar-pakke) for IKT-opplæring av synshemmede, som gjør at blinde og svaksynte får de praktiske ferdighetene som kreves i arbeidslivet. Jobbklar-pakken skal testes i samarbeid med synshemmede arbeidssøkere.

Kun en av tre synshemmede er i ordinært arbeid i Norge. Med tanke på hvor avgjørende tilstrekkelig datakompetanse er for at synshemmede skal få og beholde arbeid, mener vi at dette er et helt avgjørende tiltak for å bedre yrkesdeltakelsen blant synshemmede i Norge.

Universell utforming av teknologi og andre samfunnsområder er en uttalt politisk målsetning i Norge. Det hjelper imidlertid lite å sørge for et universelt utformet samfunn, hvis det ikke samtidig treffes tiltak som ivaretar at funksjonshemmede er i stand til å ta i bruk disse mulighetene. Derfor er det behov for en jobbklar-pakke som på en systematisk måte sikrer at synshemmede står rustet til å møte de kravene arbeidslivet stiller på teknologiområdet.