Retningslinjer for utvikling av underholdende programvare for mennesker med sammensatte lærevansker

Dette dokumentet er den norske versjonen av retningslinjene som var utgangspunktet for videreutvikling på engelsk. Arbeidet med retningslinjene er nå et internasjonalt samarbeid. Alle kan sende kommentarer, lese andres synspunkter osv på: http://gameaccess.medialt.no/.

Mennesker med sammensatte lærevansker har svært ulike forutsetninger og behov. Det er derfor ikke enkelt å sette opp et sett med retningslinjer for utvikling av underholdende programvare. Følges anbefalingene i dette dokumentet vil imidlertid langt flere bli i stand til å benytte standardprogrammer.

Målet med retningslinjene er at utviklingsmiljøer skal ta høyde for ulike brukergrupper, og at dette skal komme både produsenter og brukere til gode. Retningslinjene er laget for underholdningsprodukter, men naturligvis vil de fleste av punktene være gyldige forr all programvareutvikling. Retningslinjene er primært laget med tanke på produkter for PC, men prinsippene vil være like aktuelle også for andre platformer (Mac, PS2, X-Box, ...).

Vi har valgt å benytte følgende definisjon av "sammensatte lærevansker":

Mennesker med utviklingshemming, og mennesker med en kombinasjon av store motoriske og sansemessige tap.

1. Nivå/progresjon

2. Input

3. Grafikk

4. Lyd

5. Installasjon og tilpasning