Referat prosjektgruppemøte 20.06.2007

Dato: 20.06.2007

Til stede:

Daniel Scheidegger, Rudolph Brynn, Øystein Dale, Magne Lunde, Morten Tollefsen, Håkon Aspelund

1. Kartlegge og avgrense innholdet i kurset

 • Magne ber Andre liem om å sende en skriftlig orientering om kurset som planlegges gjennomført i høst ved NTNU.

Avgrense begrepet IKT og tilgjengelighet

 • Universelt utformede løsninger kan være et for stort begrep. Dette skal vi snakke om i kurset, men skal ikke være selve temaet.
 • Vi må skille mellom tilgjengelighet og universell utforming.
 • I IKT vil valgfrihet (dvs. et av et antall alternativer) være nøkkelen til tilgjengelighet.
 • Kurset bør være praktisk rettet, dvs. konsentrere tematikken rundt det som faktisk er viktig.
 • Temalisten bør oppdateres med: tynne klienter, internett tjenester (web, epost, IP-telefoni), nytteverdien av å gjøre løsninger mest mulig tilgjengelige (16-20 % av befolkningen, 50 mill i Europa), GAP-modellen, politikk og handlingsplaner, ikt og transport, livslang læring, ergonomi, ulike forutsetninger og behov, informasjonssamfunnet, utviklingsprosjekter og anskaffelser

2. Kartlegge internasjonale erfaringer

Håkon aspelund:

 • Delta-senteret har gått gjennom listen med IKT-relaterte opptak og spurt institusjoner om de har gjort noe eller er interessert i universell utforming.
 • 11 læresteder deltok i en workshop.
 • Det virket som om samarbeid rundt dette temaet satt langt inne.
 • Spørreskjema er distribuert til de som deltok. Vanskelig å vite når/om det kommer inn svar.

Denice Leahy er interessert i å diskutere et mulig kurs innen ECDL-systemet.

Rudolph Brynn:

 • Politikk/handlingsplaner: I EU er det signaler om at IT skal brukes for å bygge bro over barrierer og hindre nye barrierer.
 • Tilløp til lovgivning, men foreløpig ingen helt konkrete resultater.
 • Rudolph sender et notat om historikken i EU.

Frank (SIKTE) inviteres for å fortelle om CSUN-sertifisering

3. Litteratur

 • Alle sender inn det de har av ressurser.
 • Vi tar også med generelle ressurser som validatorer mm.
 • Mye tyder på at vi trenger egenutviklet læremateriell.

4. Kursgjennomføring og sertifisering

 • Maks pris for kurset bør være 10000, men her kan ulike leverandører gi ulike tilbud.
 • ½ år er maksimal kursvarighet
 • Fysiske samlinger er viktig for å lykkes med den praktiske målsetningen med kurset.

5. Hovedprosjekt

 • Finansiering: FAD, Delta-senteret, dok-senteret, Nonite, NUH, KUF, KS, AID,
 • Vurdere å ta med andre nordiske miljøer i hovedprosjektet.

6. Eventuelt

Neste møte 11.09 kl. 12.00