Spennende tilgjengelighetsvurdering av populære nettsteder

Innledning

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) finnes overalt i samfunnet, og den teknologiske utviklingen er rask. Utbredelse av teknologier som mobiltelefoni og internett har i stor grad påvirket måten vi kommuniserer og omgås på, hvordan vi utfører dagligdagse gjøremål og måten de fleste av oss arbeider på. Det har særlig vært en økning i bruk av internett som en plattform for kommunikasjon, sosial omgang og tilgang til nyttetjenester. Eksempler på dette er chatting, sosial omgang i nettsamfunn, handel i nettbutikker og utfylling av offentlige skjema.

Ofte er IKT dårlig utformet

Tilgang til, og beherskelse av IKT og særlig internett er derfor blitt viktig for mulighetene til aktivitet og samfunnsdeltagelse. Lite inkluderende og dårlig utformet IKT kan føre til at personer med redusert funksjonsevne får redusert mulighet til å delta i samfunnet. Ideelt sett burde alle IKT-løsninger være utformet på en universell måte som tillater bruk for alle uten behov for spesialtilpasning eller ekstrautstyr. Dessverre er IKT ofte ikke universelt utformet, og fungerer dårlig med tekniske hjelpemidler. Det er derfor interessant å undersøke i hvilken grad IKT i Norge er utformet på en måte som muliggjør bruk for flest mulig, og hvorvidt eksisterende IKT-løsninger fungerer sammen med tekniske hjelpemidler?

Behov for mer kunnskap

For å prøve å besvare disse og beslektede spørsmål gjennomfører Deltasenteret i løpet av 2008 prosjektet Hjelpemidler eller mainstreaming? Ja, takk begge deler! På Deltasenterets nettsider kan du lese et sammendrag av prosjektskissen. Gitt internetts stadig viktigere rolle å våre liv, rommer prosjektet en delaktivitet som består av en tilgjengelighetsvurdering av populære internett-tjenester. MediaLT vil gjennomføre evalueringen på oppdrag fra Deltasenteret.

Hensikt og vurdering av tilgjengelighet

Hovedhensikten med delprosjektet er å få et inntrykk av hvor tilgjengelige populære internettbaserte tjenester er. Det er valgt ut 12-13 nettsteder som vil bli vurdert. De ulike tjenestene vil bli vurdert opp mot følgende kriterier:

  • Anerkjente standarder og retningslinjer for tilgjengelighet;
  • de syv prinsippene for universell utforming;
  • hvor godt de fungerer sammen med de mest vanlige tekniske hjelpemidlene som skjermleser med leselist og/eller syntetisk tale, skjermforstørring, alternativt betjeningsutstyr m.fl.

Rapportering av resultater og nytteverdi

Resultatene fra vurderingen vil bli dokumentert i en egen rapport, samt hovedfunnene vil bli innlemmet i rapporten til hovedprosjektet. Rapportene skal være klare i løpet av november 2008. Forhåpentligvis vil evalueringen bidra med nyttig kunnskap som kan benyttes i arbeidet med å lage  IKT-løsninger som er tilgjengelige og brukbare for alle.