Prosjektomtale

Bakgrunn

Det er økende bevissthet rundt viktigheten av universelt utformede nettsider, og fra offentlige myndigheter vektlegges også universell utforming stadig mer. I 2004 utarbeidet regjeringen en ”handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder”. En av målsetningene i handlingsplanen er å øke tilgjengeligheten til offentlige nettsteder.

IT og internett har åpnet opp helt nye muligheter for funksjonshemmede, men pga manglende kunnskap og kompetanse hindres funksjonshemmede i å ta i bruk disse mulighetene. Etter vår oppfatning er derfor manglende tilgjengelighet til nettet for funksjonshemmede en helt unødvendig barriere. Kompetansen og kunnskapen finnes. Det handler bare om å ta den i bruk!

MediaLT er svært positive til at ABM utvikling nå har tatt initiativ til en gjennomgang av nettsteder i denne sektoren. Vi vil gjøre så godt vi kan for å kartlegge status, men kanskje enda viktigere: Gi råd om hva som kan øke tilgjengeligheten for mennesker med ulike forutsetninger og behov.

De fleste som har noe å formidle ønsker at budskapet skal nå så mange som mulig! Nettopp enkel tilgang er en grunn til å legge ut informasjon på internett. Elektronisk informasjon har et helt spesielt potensiale: mottakeren kan velge ulik presentasjon! Nettsider kan leses på en stor dataskjerm, med mobiltelefon, vha. syntetisk tale, med leselist osv. Gode nettsider egner seg for ulik presentasjon, og gode nettsider tillater alternative input-enheter!

Mål

Prosjektets hovedmål er:

Å teste i hvilken grad nettbaserte ressurser i arkiv, bibliotek og museer er universelt utformet.

Dette hovedmålet har følgende delmål:

  1. Kartlegge tilgjengeligheten til nettbaserte ressurser i arkiv, bibliotek og museer ved hjelp av både representative kvantitative tester og kvalitative dybdetester.
  2. Dokumentere og formidle resultatene fra kartleggingen.
  3. Komme med forslag til tiltak for videre oppfølging.

Metode

Det vil være to hovedtyper av kartlegging/tester:

  1. Kvantitativ testing
  2. Kvalitativ testing

Kvantitative tester er utviklet for å kunne produsere hensiktsmessig statistikk. Kvalitativ testing vil gå mer i dybden, dvs. i retning av brukertesting. Detaljene i disse testene beskrives ikke her, men er selvsagt tilgjengelige for prosjekteier - sannsynligvis også for andre som er spesielt interesserte (avgjøres evt. av ABM utvikling).

Den viktigste standarden mht. web og tilgjengelighet er Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). WCAG er så vidt vi kjenner til utgangspunktet for de fleste nasjonale standarder (der slike finnes) og for offentlige anbud i Norge. I norge.no sin evaluering av offentlige nettsteder testes også de enkleste sjekkpunktene i WCAG. God tilgjengelighet er videre et spørsmål om bruk av andre standarder: HTML, XHTML, CSS, ... Det er viktig at disse standardene brukes på riktig måte. Med "riktig" mener vi i denne sammenheng at standardenes anbefalinger om implementering benyttes. Et stilark kan f.eks. validere, men en nettside som bruker stilarket kan "se forferdelig ut". På samme måte kan en nettside validere i forhold til WCAG, men faktisk være mangelfull mht. tilgjengelighet.

WCAG 1.0 ble vedtatt i 1999. For at resultatet av evalueringen skal være reelt nyttig, har vi derfor valgt å se spesielt på de punktene som faktisk er relevante i 2006. Videre har vi spesifisert enkelte tilleggspunkter. For de kvantitative testene vil WCAG 1.0 og relevante prioritet 1 krav sjekkes, men krav med annen prioritet (som nok har blitt viktigere etter at standarden ble vedtatt) skal løftes opp og telle på lik linje med prioritet 1 krav. Noen prioritet 1 krav er videre uaktuelle, eller i det minste lite viktige.

Om nettsteder som skal testes

Tabellen nedenfor viser type nettsteder som skal testes:

Type institusjon

Forventet antall
institusjoner

Nettsider og nettressurser som skal testes

Nettsider og nettressurser som skal testes grundigere

Bibliotek

1200

100

Ca 10

Arkivinstitusjoner

31

15

5

Museer

400

50

Ca 10

Hele prosjektet skal være avsluttet i løpet av april 2007.