Universell IKT: Nyhetsbrev nr. 1

Dato: 01.11.2007

Nyhetsbrevet er redigert av: Morten Tollefsen

Om ressursnettverket Universell IKT

Våren 2007 lyste Norges Forskningsråd ut midler til en helt ny prosjekttype i norsk sammenheng: Støtte til etablering av ressursnettverk. MediaLt tok initiativet til et samarbeid innen IKT og universell utforming, og fikk som en av de første firmaene i Norge støtte til å administrere et slikt nettverk.

www.universellikt.no kan du lese mer om nettverket, finne fagartikler, presentasjon av prosjektdeltakere mm.

Nettverkets hovedmål er å initiere innovative FoU-prosjekter, men det er også planer om andre aktiviteter.

Dette nyhetsbrevet er et av informasjonstiltakene nettverket ønsker å gjennomføre. I nyhetsbrevet vil vi hovedsaklig informere om deltakernes FoU-aktiviteter. I den grad vi får til dette vil vi også ta med andre ting som har betydning for fagfeltet universell IKT. Vi er derfor svært takknemlige for tips!

Ta kontakt med prosjektet dersom du ønsker å delta i nettverket.

Fagseminar: Sentrale FoU-utfordringer innen universell utforming og IKT

Ressursnettverket "Universell IKT" inviterer til et spennende seminar om FoU innen universell IKT! Det er kun 50 plasser på seminaret, og vi er derfor nødt til å bruke "først til mølla" for å bestemme deltakere

Seminaret avholdes onsdag 21. november kl. 08.30 - 15.45 i Telenors lokaler på Fornebu.

Påmelding og program

Universell utforming konkretisert

Miljøverndepartementet har, i samarbeid med Deltasenteret, gjennomført en bred prosess med sikte på å avklare noen sentrale sider ved begrepet universell utforming. Konklusjonene er nedfelt i et sluttdokument som vil danne grunnlag for videre arbeid med universell utforming på ulike sektorer. Universell utforming som rettslig standard vil det bli arbeidet videre med i forbindelse med ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov.

Her finner du artikkel og dokument

SMUDI-prosjektet

"Stemmestyring i multimodal dialog" er et prosjekt der stemmestyring skal kombineres med andre modaliteter for å utvikle universelle IKT-løsninger. Norges forskningsråd har gitt støtte til et fireårig prosjekt der hovedfokus er norsk taleteknologi. I prosjektsammendraget står det blant annet følgende:

Bruk av PC og annen teknologi har blitt en forutsetning for å leve selvstendige liv. Forholdene må derfor legges til rette for at flest mulig skal kunne bruke ny teknologi, også mennesker som har problemer med å benytte tradisjonelle brukergrensesnitt. Vår hypotese er at multimodale brukergrensesnitt med nødvendig redundans kan benyttes for å ta høyde for at mennesker har ulike preferanser, forutsetninger og behov. Bruk av tale er særlig interessant i denne sammenheng fordi en modalitet som pr. i dag utnyttes svært lite i menneskers dialog med datasystemer tas i bruk. Den overordnede FoU-utfordringen er derfor å finne ut om multimodale brukergrensesnitt virkelig gir universell tilgjengelighet til nye produkter og tjenester.

SMUDI-prosjektet finner du her

Tatt av kvinnen

En ny milepæl er nådd i MediaLTs arbeid for å sikre universell utforming av film og TV: Den kritikerroste norske filmen "Tatt av kvinnen" vil leveres med synstolking, når den slippes i begynnelsen av januar neste år. Synstolking vil kort fortalt si at levende bilder/scener beskrives slik at synshemmede eller andre som har vanskelig med å tolke bilder får med seg det som skjer. Synstolking er relevant både i forhold, til TV, film, kino, teater, dans osv. Synstolkingen av "Tatt av kvinnen" er støttet av Deltasenteret.

Les artikkel og se en demo av synstolking

Konferanser

Vil du se ressursnettverkets konferanseoversikt eller tipse om ting vi ikke har med på listen: http://www.medialt.no/?pageId=240

Standardiseringsforeningen

08.11.2007: Temamøte i STANFO: Standardiseringsrådet for IKT i offentlig sektor - første skritt mot en offentlig sektor uten leverandørbindinger?

http://www.stanfo.org/

Standard Norge inviterer til

14.11.2007 Møte om "Forutsigbar web". Møtet skal drøfte behovet for standardisering innen universell utforming og offentlige nettsider.

23.10.2007 Temamøte om RFID.

Kontakt: Merete Holmen Murvold, Tlf.: 67 83 86 00

Universell utforming - nye muligheter og ny kunnskap i forskning og høyere utdanning

Forskere, ansatte ved høgskoler, universitet og forvaltningen, studenter og næringsliv ønskes spesielt velkommen
http://www.universellutforming2007.no/

Klippstoff

Nettbutikk må gjøres tilgjengelig for blinde

Digi.no: en amerikansk nettbutikk er dømt til å bygges om for blinde brukere" (10.10.2007).
http://www.digi.no/php/art.php?id=491810 <http://www.digi.no/php/art.php?id=491810>

Status for tilgjengelighet i Norge

dok.no: I rapporten «Status for tilgjengelighet i Norge» avdekkes hull i vår viten om tilgjengelighet. Ny statistikk, forskning og datainnsamling er helt nødvendig for å gi myndighetene et bedre beslutningsgrunnlag, lyder konklusjonen. Rapporten er utarbeidet av Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne sammen med Statens råd for funksjonshemmede.
http://www.dok.no/status-for-tilgjengelighet-i-norge-.540218.html