Hurtigtaster: Gnome 2.20

Generelle hurtigtaster

Tast Funksjon – Basis Tastatur Hurtigtaster
Tab Fremover navigering: Gir fokus på neste desktop element eller kontroller.
Shift+Tab Reverserer navigasjonsretningen, og gir fokus på forrige desktop element eller kontroller.
Ctrl+Tab Hvis Tab-tasten har en spesiell funksjoni en kontroller, er det Ctrl+Tab fra denne kontrolleren som vil gi fokus på neste element eller kontroll.
Shift+Ctr+Tab Samme som over, men for bakover navigering der Tab tasten har spesiell funksjon.
Piltastene Navigerer innad i et desktop element eller kontroller.
Mellomrom Aktiverer elementet eller kontrolleren som har fokus. For eksempel, hvis en knapp har fokus, er Mellomrom ekvivalent med museklikk.
Esc Lukker et vindu, en meny eller et uttrekkspanel.
Tast Funksjon – Globale Tastatur Hurtigtaster
Alt+F1 Åpner hovedmenyen ved lokasjonen til musepekeren.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
Alt+F2 Åpner ”kjør-program” dialog.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
PrintScreen Starter screenshot applikasjonen, og tar bilde av hele skjermflaten.
Denne hurtigtasten fungerer kun på Solaris systemer.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
Alt+PrintScreen Starter screenshot applikasjon, og tar bilde av det vinduet som har fokus.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
F1 Hvis desktop elementet i fokus er et applikasjonsvindu eller dialogvindu, åpner F1 online hjelp for applikasjonen.
Ctrl+F1 Hvis desktop elementet i fokus er et applikasjonsvindu eller dialogvindu, skrur Ctrl+F1 på/av tooltips’ene for vinduet eller panel objektene.
Shift+F10 Åpner en popup-meny for desktop-elementet som har fokus, hvis elementet har en popup-meny.
Tast Funksjon – Navigering på desktop bakgrunnen
Ctrl+Alt+D Gjemmer alle vinduer og gir fokus til desktop-bakgrunnen. For å gjenopprette vinduene igjen, trykk Ctrl+Alt+D en gang til.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
Ctrl+Alt+Tab Viser et popup-vindu med ikoner som representerer desktop bakgrunn og paneler. Hold inne Ctrl+Alt og trykk Tab for å skifte fokus mellom desktop og panelene.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
Tab Når desktop bakgrunnen eller et desktop bakgrunn objekt har fokus, gir Tab fokus til neste desktop bakgrunn objekt i alfabetisk rekkefølge.
Piltaster Når desktop bakgrunnen eller et desktop bakgrunn objekt har fokus, gir piltastene fokus til nabo-objekt på desktop bakgrunn.
En sekvens av tegn som matcher de n første karakterene
til navnet på et desktop bakgrunn objekt
Når desktop bakgrunnen har fokus, gis fokus til det desktop bakgrunn objektet hvis navn starter med den spesifiserte sekvensen tegn.
F2 Gi nytt navn til desktop bakgrunn objektet i fokus
Shift+F10 Åpner popup-meny for desktop bakgrunn objektet som har fokus.
Ctrl+f10 Åpner desktop bakgrunn meny
Tast Funksjon – Navigering i paneler
Ctrl+Alt+Tab Gir fokus til et panel. Viser et popup-vindu med ikoner som representerer desktop bakgrunn og paneler. Hold inne Ctrl+Alt og trykk Tab for å skifte fokus mellom desktop og panelene.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
F10 Åpner Applikasjonsmenyen når menypanelet har fokus. Fortsett å trykk F10 for å skifte mellom Applikasjonsmeny og vindusliste.
Shift+F10 Åpner et panel objekts popup-meny
Ctrl+F10 Åpner panelets popup-meny
Piltaster Dersom man velger ”Flytt” menyvalget i et panels popup-meny, brukes piltastene til å flytte på objektet vertikalt og horisontalt.
Shift+Piltaster Dersom man velger ”Flytt” menyvalget i et panels popup-meny, brukes Shift+Piltastene til å skyve objekter man støter borti foran objektet som flyttes.
Ctrl+Piltaster Dersom man velger ”Flytt” menyvalget i et panels popup-meny, brukes Ctrl+Piltastene til å bytte plass med objekter man støter borti foran objektet som flyttes.
Tab Gir fokus til neste objekt i panelet.
Ps: Dersom man velger ”Flytt” menyvalget i et panels popup-meny, brukes Tab til å flytte objektet til neste panel.
Mellomrom Aktiverer et panelobjekt
Ps: Dersom man velger ”Flytt” menyvalget i et panels popup-meny, brukes Mellomrom til å avslutte flytteoperasjonen.
Tast Funksjon – Navigering i uttrekkspaneler
Mellomrom Åpner eller lukker uttrekkspanelet i fokus
Piltaster Navigerer inn i uttrekkspanelet i fokus
Esc Steng uttrekkspanelet og gi fokus til uttrekksobjektet på panelet.
Shift+Esc Gi fokus til uttrekksobjektet på panelet og la uttrekkspanelet være åpent.
Tast Funksjon – Navigering i panel-menyer
Mellomrom Åpner menyen som har fokus. Velger et menyvalg inne i en meny.
Piltaster Ved piltastene navigerer man i panel-menyer.
Shift+F10 Åpner en popup-meny assosiert med et menyvalg
Esc Stenger en meny
Tast Funksjon – Navigering i arbeidsflater
Ctrl+Alt+Piltaster Gir fokus til neste/forrige arbeidsflate. Viser et popup-vindu med ikoner som representerer arbeidsflatene. Hold inne Ctrl+Alt og trykk Piltastene for å skifte fokus mellom flatene.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
Shift+Alt+Piltastene Flytt vinduet som har fokus til neste/forrige arbeidsflate.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
Tast Funksjon – Navigering i vinduer
Alt+Tab Viser et pop-up vindu med ikoner som representerer vinduene. Hold inne Alt og trykk Tab for å skifte fokus mellom vinduene.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
Alt+Esc Få frem ett og ett vindu av gangen inntil du får frem det du ønsker å gi fokus.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
Alt+Mellomrom Åpne vindus-meny.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
Alt+F4 Steng vinduet.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
Solaris: Åpne
Linux: Alt+F9
Minimer vinduet.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
Alt+F10 Maksimer vinduet.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
Alt+F5 Gjenopprett et maksimert vindu til dets opprinnelige størrelse.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
Tast Funksjon – Flytting av vindu
Alt+F7 Start en flytteoperasjon. Musepeker endres til et kryss.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
Piltaster Flytter vinduet 10 pixler av gangen i pilens retning.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
Ctrl+Piltaster Flytter vinduet 1 pixel av gangen i pilretningen.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
Shift+Piltaster Flytter vinduet i piltastens retning til kanten av nærmeste vindu, panel eller skjermkant.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
Mellomrom Fullfører Flytteoperasjonen.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
Esc Avbryter flytteoperasjonen, og gjenoppretter vinduets opprinnelige posisjon.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
Tast Funksjon – Justering av vindustørrelse
Alt+F8 Starter justering av vinduets størrelse.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
Piltaster Justerer størrelsen i pilens retning.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
Mellomrom Avslutter størrelsesjustering.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
Esc Avbryter størrelsesjusteringen, gjenoppretter opprinnelig størrelse.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
Tast Funksjon – Navigering av vinduer som er splittet i to eller flere paneler
F6 Gir fokus til neste panel. Systemet gir fokus til den kontrolleren som sist hadde fokus i panelet.
Denne hurtigtasten kan tilpasses.
Tast Funksjon – Navigering i applikasjoner
F10 Åpne første meny på applikasjonens menylinje.
Alt+Aksesstast Åpner menyensom er assosiert med aksesstasten.
Aksesstast Velger menyvalget som er assosiert med aksesstasten.
Piltaster venstre/høyre Skifter fokus mellom menyene på menylinjen
Piltaster opp/ned Beveger fokuset innad i en meny.
Esc Lukker åpne menyer og gir fokus til kontrollen som hadde fokus før menybaren.
Tast Funksjon – Navigering i dialogvinduer
Alt+Aksesstast Aktiverer eller velger en kontroller
Tab Gir fokus til neste kontroller
Ctrl+PageUp Hvis et faneblad har fokus, flytter til neste faneblad.
Ctrl+PageDown Når et faneblad har fokus, flytter til forrige faneblad.
Esc Lukker dialogvinduet
Enter Utfør default valg for dialogen. Det defaulte valg er vanligvis å godta endringer og lukke dialogvinduet.

Navigering i filsystemet (Nautilus)

Tast Funksjon - Navigering i hovedpanel
F6 Skifter fokus mellom hovedpanel og sidepanel
Piltaster Velger neste eller forrige fil eller folder, i piltastens retning.
Ctrl+Piltaster Gir fokus til neste/forrige fil eller folder, men velger den ikke.
Mellomrom Åpner fil eller folder med fokus.
En sekvens av tegn som matcher de n første karakterene til et filnavn Velger første fil eller folder som starter med spesifisert sekvens, i en ikon-oversikt.
Tast Funksjon – Navigering i sidepanel
F6 Skifter fokus mellom hovedpanel og sidepanel
Shift+F10 Åpner sidepanelets popup-meny
Piltaster Gir fokus til neste/forrige faneblad.
Tab Beveger fokus fra faneblad til fanens innhold.
Mellomrom Viser eller skjuler fanen som har fokus. Fanen forblir likevel i fokus.
Tast Funksjon – Navigere i sidepanelets historie-faneblad
Piltaster Gir fokus til neste/forrige fil eller folder i historie listen.
Mellomrom Åpner fil eller folder i listen som har fokus.
Tast Funksjon – Navigering i menyer
Piltaster opp/ned Gir fokus til neste/forrige menyvalg i meny
Piltast høyre Hvis menyen i fokus har et submenyvalg, åpnes submenyen, og fokus gis til første menyvalg i submenyen.
Hvis menyen ikke har submeny, åpnes neste meny på menylinjen.
Piltast venstre Hvis menyen har fokus på et submeny menyvalg, skiftes fokus tilbake til submany.
Hvis ikke, åpnes forrige meny på menylinjen.
Enter Velger menyvalget med fokus og lukker åpne menyer.
Aksesstast Velger menyvalget som er assosiert med tasten, og lukker åpne menyer.
Mellomrom Velger menyvalget med fokus, og lukker åpne menyer, unntatt når menyvalget er en avkrysningsboks eller en radioknapp. Er menyvalget en av disse, lukkes ikke menyen.
Esc Lukker åpne menyer.

For å tilpasse en hurtigtast, følges disse trinnene:

 1. Klikk på menyvalget/handlingen du ønsker å tilpasse en hurtigtast til. Raden blir da fremhevet, og teksten ”Type a new accelerator, or press Backspace to clear” blir vist i hurtigtast-kolonnen.
 2. Trykk på den tastekombinasjonen/tasten du ønsker å assosiere med handlingen. Den nye hurtigtasten blir vist i hurtigtast-kolonnen.

For å skru av en hurtigtast, gjøres følgende:

 1. Klikk på menyvalget/handlingen du ønsker å tilpasse en hurtigtast til. Raden blir da fremhevet, og teksten ”Type a new accelerator, or press Backspace to clear” blir vist i hurtigtast-kolonnen.
 2. Trykk på Slettbakover-tasten (Back Space). Hurtigtasten er skrudd av.

Det er også mulig å få tastaturet til å simulere mus, for de som har problemer med å bruke musepeker. Dette gjøres ved å aktivere ”Mouse Keys”. Da gjør det numeriske tastaturet følgende:

1,2,3,4,6,7,8,9 Beveger musepekeren på skjermen
5 Museklikk
+ (Plusstegn) Dobbelklikk, Linux
0 Dobbelklikk, Solaris
. (Punktum) Holder museknappen nede, Solaris

Det er videre mulig å konfigurere musen:

 • For Venstrehendte
 • Dobbelklikk-tidsvindu
 • Hastighet og sensibilitet
 • Endre musepekerens utseende ogblinking

Det er også mulig å konfigurere tastaturet:

 • ”Slow keys” – tidsvinduet en knapp må holdes nede før den aksepteres
 • ”Bounce keys” – tidsvindu før trykk nummer to på knapp aksepteres
 • ”Repeat keys” – tidsvindu før knappetrykk repeteres når knappen holdes inne
 • ”Sticky keys” – trykke kombinasjoner etter hverandre, ikke samtidig