Fagplan Datakortet modul 1: Grunnleggende IT-forståelse

Fagplan versjon 4.0

Følgende er pensum for modul 1, Grunnleggende IT-forståelse, som er basis for Datakorttesten for denne modulen.

Mål

Modul 1 Grunnleggende IT-forståelse krever at kandidaten skal kjenne til hovedkomponentene som en datamaskin er bygget opp av og forstå nøkkelbegreper innenfor informasjonsteknologien (IT), f.eks. lagring av data og minne, bruksområder for programvare i samfunnet og bruk av nettverk i forbindelse med databehandling. Kandidaten skal også være klar over IT-systemene man møter i det daglige, og hvordan bruk av datamaskiner kan påvirke helsen. Kandidaten skal dessuten ha kunnskap om en del emner innenfor sikkerhet og jus i tilknytning til bruk av datamaskiner og programvare.

1.1 Grunnleggende begreper

1.1.1 Maskinvare, programvare, informasjonsteknologi

 • 1.1.1.1 Forstå de grunnleggende begrepene maskinvare, programvare, informasjonsteknologi (IT/IKT).

1.1.2 Datamaskintyper

 • 1.1.2.1 Forstå og skille mellom stormaskin, nettverksklient, personlig datamaskin (PC), bærbar datamaskin og håndholdt PC (PDA) når det gjelder kapasitet, hastighet, kostnader og vanlig bruk.

1.1.3 Hovedelementer i en datamaskin

 • 1.1.3.1 Kjenne til hovedelementene i en datamaskin: prosessoren, harddisken, vanlige inn- og ut-enheter, typer av minne. Forstå begrepet separate enheter.

1.1.4 Datamaskinens ytelse

 • 1.1.4.1 Kjenne til noen av faktorene som påvirker en datamaskins ytelse slik som prosessorhastighet, størrelsen på internminne, antall programmer som kjøres.

1.2 Maskinvare

1.2.1 Prosessoren (CPU)

 • 1.2.1.1 Kjenne til hva en prosessor gjør - kalkulasjoner, logisk kontroll, direkte tilgangsminne. Vite at prosessorens hastighet måles i hertz (megahertz eller gigahertz).

1.2.2 Minne

 • 1.2.2.1 Kjenne til ulike typer internminne som RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory). Forstå forskjellen mellom dem.
 • 1.2.2.2 Kjenne til måleenheter for dataminne (bit, byte, KB, MB, GB, TB). Relatere måleenheter for dataminne til skrifttegn, filer og kataloger/mapper.

1.2.3 Inn-enheter

 • 1.2.3.1 Kjenne til forskjellige inn-enheter slik som mus, tastatur, styrekule, skanner, berøringsmatte (touch pad), lyspenn, styrespake, digitalt kamera, mikrofon.

1.2.4 Ut-enheter

 • 1.2.4.1 Kjenne til de vanligste ut-enhetene for visning av resultatene av databehandling f.eks. skjermtyper, skrivere, plottere, høyttalere. Vite hvor dette utstyret blir brukt.

1.2.5 Inn-/Ut-enheter

 • 1.2.5.1 Kjenne til at enheter kan være både inn- og ut-enheter slik som berøringsskjerm.

1.2.6 Lagringsenheter

 • 1.2.6.1 Sammenligne hovedtypene av lagringsenheter når det gjelder hastighet, kostnad og kapasitet: intern/ekstern harddisk, zip-disk, CD-ROM, diskett, magnetbånd.
 • 1.2.6.2 Forstå formålet med å formatere en disk.

1.3 Programvare

1.3.1 Typer av programvare

 • 1.3.1.1 Kunne skille mellom operativsystem og brukerprogrammer. Forstå årsaken til at det finnes flere programvareversjoner.

1.3.2 Operativsystemer

 • 1.3.2.1 Beskrive hovedfunksjonene til et operativsystem, og navngi noen vanlige operativsystem.

1.3.3 Programvare/ Brukerprogram

 • 1.3.3.1 Kunne liste opp noen vanlige programmer og hva de brukes til: tekstbehandling, regneark, databaser, nettlesere, presentasjonsprogrammer, desktop publishing og regnskapsprogrammer.

1.3.4 Grafisk brukergrensesnitt

 • 1.3.4.1 Forstå begrepet grafisk brukergrensesnitt.

1.3.5 Programvareutvikling

 • 1.3.5.1 Forstå hvordan programvare utvikles. Kjenne til prosessene omkring analyse, design, programmering og testing som ofte blir brukt under programvareutvikling.

1.4 Informasjons-nettverk

1.4.1 Lokale nettverk (LAN) og fjernnett (WAN)

 • 1.4.1.1 Kjenne definisjonene på lokale nettverk (LAN) og fjernnett (WAN). Forstå begrepet klient/tjener.
 • 1.4.1.2 Kjenne fordeler ved å arbeide i et nettverk, slik som deling av programvare, printere, mapper/kataloger og filer.

1.4.2 Intranett, ekstranett

 • 1.4.2.1 Forstå hva et intranett er og vite forskjellen på Internett og et intranett.
 • 1.4.2.2 Forstå hva et ekstranett er og vite forskjellen på et intranett og et ekstranett.

1.4.3 Internett

 • 1.4.3.1 Vite hva Internett er. Forstå hovedbruksområdene til Internett.
 • 1.4.3.2 Vite hva World Wide Web (WWW) er og forstå forskjellen mellom World Wide Web og Internett.

1.4.4 Telefonnettet i databehandling

 • 1.4.4.1 Forstå hvordan telefonnettet brukes i forbindelse med databehandling. Forstå begrepene analogt telefonnett, Integrated Services Digital Network (ISDN) og Asymetric Digital Subscriber Line (ADSL).
 • 1.4.4.2 Forstå begrepene analog, digital, modem, overføringshastighet (målt i bps - bits per sekund).

1.5 Datamaskiner i hverdagen

1.5.1 Datamaskiner i arbeidslivet

 • 1.5.1.1 Identifisere situasjoner hvor datamaskiner er bedre egnet enn mennesker til å utføre en oppgave, og situasjoner hvor det motsatte er tilfelle.
 • 1.5.1.2 Kjenne til bruken av store forretningssystemer som f.eks. administrative systemer, billettbestillingssystemer, bank- og forsikringssystemer.
 • 1.5.1.3 Kjenne til bruken av store offentlige systemer som f.eks. folkeregisteret, motorvognregisteret, ligningsregisteret.
 • 1.5.1.4 Kjenne til bruken av store systemer innenfor helsevesenet som f.eks. pasientjournalsystemer, ambulansekontrollsystemer (AMK), mikrokirurgisystemer.
 • 1.5.1.5 Kjenne til bruken av store systemer innen for opplæringssektoren som f.eks. elevregistrering og timeplansystemer, databasert opplæring (CBT) og fjernundervisning.
 • 1.5.1.6 Forstå fordeler og ulemper med hjemmekontor. List opp noen fordeler med hjemmekontor slik som ingen reisetid, større mulighet for fokus på en oppgave, fleksibel arbeidstid, mindre behov for arbeidsplass for firmaet. List opp noen ulemper med hjemmekontor slik som lite kontakt med kollegaer, mindre muligheter for gruppearbeid.

1.5.2 Den elektroniske verden

 • 1.5.2.1 Forstå begrepet elektronisk post (e-post) og kjenne til bruken av e-post.
 • 1.5.2.2 Forstå begrepet e-handel. Forstå hva det innebærer å kjøpe varer og tjenester over Internett inkludert å oppgi personlige opplysninger, betalingsmetoder og forbrukerrettigheter.
 • 1.5.2.3 Kunne liste opp noen fordeler ved kjøp av varer og tjenester over Internett: Åpent 24 timer i døgnet, mulighet for å se mange forskjellige produkter. Kunne liste opp noen ulemper ved kjøp av varer og tjenester over Internett som f.eks. ingen personlig kontakt med butikk og selger, risiko for usikker betalingsmåte.

1.6 Helse, miljø og sikkerhet

1.6.1 Ergonomi

 • 1.6.1.1 Forstå hvilke elementer og rutiner som kan hjelpe til med å skape et godt arbeidsmiljø, f.eks. jevnlige pauser fra datamaskinen, hensiktsmessig plassering av skjerm, stol og tastatur, bruk av skjermfilter og tilfredsstillende lys og ventilasjon.

1.6.2 Helse

 • 1.6.2.1 Kunne liste opp noen helsemessige problemer som kan oppstå i forbindelse med bruk av datamaskiner: Musesyke, overbelastning av øyne pga gjenskinn i skjerm og problemer relatert til dårlig sittestilling.

1.6.3 Forholdsregler

 • 1.6.3.1 Kjenne til sikkerhetstiltak ved bruk av datamaskin, som at elektriske ledninger er sikret og at stikkontakter ikke er overbelastet

1.6.4 Miljø

 • 1.6.4.1 Være oppmerksom på at resirkulering av papir og toner til skrivere samt bruk av strømsparende skjermer bidrar til et bedre miljø.
 • 1.6.4.2 Forstå at bruken av elektroniske dokumenter kan føre til redusert bruk av papir.

1.7 Sikkerhet

1.7.1 Informasjonssikkerhet

 • 1.7.1.1 Forstå begrepet informasjonssikkerhet og fordelene en bedrift har ved å være bevisst på hvilken sikkerhetsrisiko informasjonshåndteringen innebærer: Retningslinjer ved håndtering av sensitiv informasjon, prosedyrer for rapportering av sikkerhetsavvik, bevisstgjøring av ansattes ansvar når det gjelder informasjonssikkerhet.
 • 1.7.1.2 Kjenne til sikkerhetsrutiner ved bruk av datamaskiner slik som gode passordrutiner. Forstå hva som menes med brukerID og skille mellom brukerID og passord. Forstå begrepet tilgangsrettigheter og hvorfor tilgangsrettigheter er viktig.
 • 1.7.1.3 Kjenne til hensikten med og verdien av å lagre sikkerhetskopier på flyttbare lagringsenheter.
 • 1.7.1.4 Være oppmerksom på konsekvensene av at bærbar PC, håndholdt PC (PDA) eller mobiltelefon blir stjålet: Misbruk av konfidensiell informasjon, tap av viktig informasjon, misbruk av telefonnummer.

1.7.2 Datavirus

 • 1.7.2.1 Kjenne betydningen av begrepet virus i forbindelse med databehandling, og forstå at det er forskjellige typer virus. Kjenne til når og hvordan virus kan trenge inn i en datamaskin.
 • 1.7.2.2 Kjenne til anti-virus tiltak og hva som bør gjøres når datamaskinen er infisert med virus. Kjenne til begrensningene til et anti-virusprogram. Forstå hva som menes med å desinfisere en fil.
 • 1.7.2.3 Kjenne til gode fremgangsmåter ved nedlasting av filer og åpning av filvedlegg: Bruk av virusskanning, ikke åpne e-post eller vedlegg fra ukjente.

1.8 Opphavsrett og lovgivning

1.8.1 Opphavsrett

 • 1.8.1.1 Kjenne til opphavsretten forbundet med programvare og filer som innholder bilder, tekst, lyd og video. Kjenne til opphavsretten i forbindelse med bruk av informasjon hentet fra Internett.
 • 1.8.1.2 Kjenne til opphavsretten i forbindelse med bruk og distribusjon av materialet lagret på flyttbare enheter som disketter, CD, Zip-disk.
 • 1.8.1.3 Vite hvordan man kontrollerer registreringsnummeret (produktID) for en programvare. Forstå begrepene shareware, freeware og lisensavtale.

1.8.2 Personopplysningsloven

 • 1.8.2.1 Kjenne til Personopplysningsloven og hvilke konsekvenser den har for brukere og eiere av informasjonen. Beskrive noen bruksområder for personopplysninger.

Copyright © 2002 The European Computer Driving Licence Foundation Ldt

Dette dokumentet er en norsk oversettelse av den europeiske fagplan (Syllabus) 4.0. I forbindelse med oversettelsen er den, så langt det har latt seg gjøre, en ren oversettelse. Det betyr at det for noen momenter er gjort nasjonale tilpasninger. Dette er gjort uten at nivå eller praktisk innhold er blitt endret.

For spørsmål angående den norske fagplanen kontakt:

Datakortet a.s
Postboks 233
Storgata 5
9915 Kirkenes
Tlf.nr: 78 97 35 00
Faxnr.: 78 97 35 01
E-post: datakortet@datakortet.no
Web: www.datakortet.no

For spørsmål angående den internasjonale versjonen av fagplanen vennligst ta kontakt med:

The European Computer Driving Licence Foundation Ltd
107 The Windmill
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2 Irland
Tlf.: + 353 1 679 2847
Faks: + 353 1 679 2921
E-post: info@ecdl.com
URL: http://www.ecdl.com

ECDL Foundation og Datakortet a.s har i sitt arbeid med denne fagplanen ivaretatt alle hensyn så langt det har latt seg gjøre. ECDL Foundation og Datakortet a.s garanterer likevel ikke for at informasjonen i fagplanen er fullstendig, og kan heller ikke holdes ansvarlig verken juridisk eller på annen måte for eventuelle tap eller skade forårsaket av ukritisk bruk av fagplanen.