Eldre

Possible implications of aging for interface designers (Første forsøk på å Samle forskning på eldre og foreslå implikasjoner for design) Forfatter: Dan Hawthorn, Interaction with Computers, Vol. 12, No. 5, s507-508, 2000, Elsevier Science B.V.
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V0D-3YKKDNJ-5&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=f954b098a267c13be6a4680257141de4

Retningslinjer for eldrevennlig design av offentlige nettsteder (20 retningslinjer basert på kvalitative forskningsmetoder) Forfatter: Anne Birgit Ro, masteroppgave, august 2004, Ifi, UiO
http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=24117