Øystein Dale

Stilling og arbeidssted

Rådgiver, NAV Senter for IKT-hjelpemidler (NAV SIKTE).

Bakgrunn

Øystein er utdannet ergoterapeut med hovedfag i IT og helseforskning.

Han har arbeidet i 10 år med fagutvikling, forskning, hjelpemidler og IT. Øystein har mest erfaring innen sansetapsfeltet - blind/svaksynthet eller døvblindhet, men også med andre brukergrupper f.eks. mennesker med motoriske vansker og/eller kognitive utfordringer. Han er spesielt opptatt av å involvere brukere aktivt i utformingen av tilgjengelige og anvendelige grensesnitt.

Øystein er utviklingskoordinator for fagområdene Tilgjengelig IKT og Kunnskapsbasert praksis ved NAV SIKTE.

Om arbeidsstedet

www.nav.no/sikte

NAV SIKTE er en enhet hvis hovedfokus er å utvikle, systematisere og spre kunnskap og kompetanse på fagfeltet IKT-hjelpemidler. Dette gjøres blant annet ved gjennomføring av ulike interne og eksterne prosjekter, kurs- og forelesningsvirksomhet og gjennom direkte brukerarbeid over hele landet. De arbeider da som konsulenter for det lokale støtteapparatet i sammensatte og komplekse IKT-hjelpemiddelformidlingssaker. Aktivitet og deltagelse for bruker ved hjelp av IKT-hjelpemidler, samt spredning av kompetanse og de "gode løsningene" er målet med det kliniske arbeidet.

SIKTE er spesielt opptatt av at IKT skal være tilgjengelig for alle uansett funksjonsforutsetninger, og det er særlig hjelpemiddel kompatibilitet som er NAV SIKTEs spisskompetanse inn i dette nettverket. Av relevante konkrete prosjekter i forhold til universell utforming av IKT er SIKTE involvert i brytertilgjengelighet på websider, utforming av tilgjengelige elektroniske dokumenter og programvare, tilgjengelige IKT-læremidler, utdanning i utforming av tilgjengelig IKT m.fl.