Rudolph Brynn

Stilling og arbeidssted

Seniorrådgiver, Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne

Bakgrunn

Rudolph er utdannet Cand.Polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og College of Europe i Brugge, Belgia.

Han har arbeidet med norsk og EU-relatert politikk og lovgivning overfor personer med nedsatt funksjonsevne siden 1982, i Sosialdepartementet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, European Disability Forum i Brussel, Sosial- og helsedirektoratet/Deltasenteret og siden 2006 i Dokumentasjonssenteret. Rudolph har spesialisert seg innen områdene universell utforming på områdene IKT, arbeid og transport og har ansvar for disse områdene i Dokumentasjonssenteret , ved siden av utviklingen av EUs politikk og lovgivning overfor funksjonshemmede.

Om arbeidsstedet

www.dok.no

Dokumentasjonssenteret skal samle inn og utvikle ny kunnskap innenfor og på tvers av samfunnssektorer, forskningsmiljøer og erfaringsbaserte arenaer. Hensikten er å gi myndighetene et bedre kunnskapsgrunnlag før de fatter sine beslutninger. Dokumentasjonssenteret er et selvstendig forvaltningsorgan som ble etablert i 2005 og står i direkte linje til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, og har som målgrupper beslutningstakere, interesseorganisasjoner, forskere og andre. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er et av hovedfokusområdene for Dokumentasjonssenteret, fordi universell utforming av IKT har økende betydning for funksjonshemmedes tilgjengelighet til så vel arbeid som utdannelse og andre samfunnsområder. Dokumentasjonssenteret bidrar derfor til flere prosjekter for kartlegging av barrierer mot funksjonshemmedes bruk av IKT, og er medlem av IT-Funk Brukerforum, Nasjonalt Nettverk for Universell Utforming og andre IT-relevante fora. Dokumentasjonssenteret fokuserer på universell utforming, tilgjengelighet og standardisering innen bl.a. IKT både i sin statusrapportering og i formidling av kunnskap på Dokumentasjonssenterets nettside.