Finn Aslaksen

Stilling og arbeidssted

Konsulent og daglig leder Vista Utredning AS

Bakgrunn

Finn Aslaksen er utdannet sivilingeniør fra bygningslinjen NTH i 1977. Han har arbeidet som arealplanlegger i Hå kommune og med trafikksanering og byfornyelse ved Oslo byplankontor, samt som konsulent i Asplan, hvor hovedoppgaven var planlegging av flyplasser. Han etablerte i 1990 Vista Utredning AS og har arbeidet her siden.

Arbeidsoppgavene har bestått i planlegging og utredning særlig for offentlige etater, og omfatter, kommuneplanlegging, konsekvensutredninger, reguleringsplaner og ulike utredning innenfor arealplanlegging og samferdsel. Han har også arbeidet med utredninger og utvikling knyttet til barnehagesektoren og krisetiltak (krisesentre og incestsentre).

Den første befatning med tilgjengelighetsspørsmål var som rådgiver for ”Den dimensjonerende faktor” som ble utgitt av NHF i 1984. Fra midten av 1990-tallet har han arbeidet med tilgjengelighet og universell utforming både i egne prosjekter og utredninger, men også med dette integrert i ordinære planleggings- og utredningsoppdrag. Han har utarbeidet veiledere for universell utforming i tilknytning til uteområder, transport og boliger, og arbeidet med handlingsplaner for ulike sektorer, samt transportdelen av ”Fra bruker til borger 5 år etter”. Han har vært rådgiver for utviklingen av Statsbyggs nye program for registrering og presentasjon av tilgjengelighet i bygninger, og er partner i prosjektet European Internet Accessibility Observatory som er et prosjekt innenfor EU’s 6. rammeprogram for å utvikle automatisk storskala måling av tilgjengelighet til internettsider.

Om arbeidsstedet

www.vistautredning.no

Vista Utredning AS er et frittstående rådgivningsfirma med en tverrfaglig bemanning som utfører oppdrag innen samfunnsplanlegging med hovedvekt på fysisk miljø - offentlig politikk og forvaltning.

Medarbeiderne har spesiell kompetanse og erfaring innenfor arealplanlegging, konsekvensutredninger, tilgjengelighet og universell utforming, planlegging for kollektivtrafikk og sykkeltrafikk.

Oppdragenes karakter varierer over tid. Det siste året har de omfattet rådgivning knyttet til universell utforming i ulike byggeprosjekter, handlingsplaner for universell utforming, utarbeidelse av reguleringsplaner, eksempelsamlinger og veiledere innenfor universell utforming, samt rådgivning knyttet til utvikling av den nasjonale sykkelstrategien.