Arbeid for å identifisere IKT-utdanninger med universell utforming (uu) i fagkretsen

Skrevet av: Håkon Aspelund, Deltasenteret

Norsk undersøkelse

Som en del av arbeidet i det Europeiske EDeAN (European Design for all e-Accessibility Netvork) nettverket, ble det våren 2007 gjort et innledende kartleggingsarbeid for å finne ut i hvilken grad uu er tema i IKT-utdanningene på universiteter og høgskoler i Norge. Kartleggingen gikk ikke i dybden på hvor mange timer og hvilke temaer innen uu som inngikk i de ulike fagene, bare om uu var berørt som tema.

Framgangsmåten var å bruke studieinformasjonen på utdanning.no, for å finne relevante IKT-studier. Mediarelaterte IKT-utdanninger og utdanninger som ble vurdert å være av mer perifer art, som for eksempel IKT mot maritim sektor ble ikke inkludert. Resultatet var en liste på 50-60 kurs / utdanninger fra 23 universiteter og høgskoler, som ble vurdert som aktuelle IKT-utdanninger.

Utdanningene ble deretter kontaktet og spurt om uu var tema i fagplanene. Resultatet av henvendelsene viste at 3-4 av universitetene/høgskolene hadde kurs som involverte begrepet uu. Til sammen anslås det at det dreier seg om 8-10 kurs / fagplaner. I tillegg arbeider Høgskolen i Gjøvik med et prosjekt om å satse tverrfaglig på universell utforming som strategisk virkemiddel for å bli et kompetansesenter på uu innen høgskole / universitetsmiljøet.

Inntrykket etter gjennomgangen er at det er et fåtall av IKT-utdanningene, anslagsvis 10-20% som omtaler begrepet uu. Det er i stor grad overlatt det enkelte studiet å bestemme innholdet i fagene, noe som gjør kursinnholdet avhengig av interessen og kompetansen til lærekreftene på det enkelte undervisningsstedet. Unntaket er Høgskolen i Gjøvik, som gjennom sitt prosjekt ønsker å arbeide tverrfaglig med temaet og involvere flere utdanningsløp.

Europeisk undersøkelse

Parallelt med undersøkelsen i Norge, ble det av Middlesex University i England utarbeidet et spørreskjema for at utdanninger i Europa skulle registrere sine utdanninger med uu i fagplanene. De norske utdanningene ble anmodet om å registrere sine utdanninger direkte på nett eller fylle ut et papirbasert skjema og sende som e-post. Dette var et relativt omfattende skjema og i tillegg ble undersøkelsen avsluttet og det nettbaserte spørreskjemaet tatt av nett kort tid etter vår anmodning. Det ble, muligens av disse årsakene, ikke registrert utdanninger fra Norge i denne undersøkelsen.

Opptellingen fra Middlesex University sin undersøkelse viser at det bare kom inn 36 svar fra utdanninger i Europa, noe som sikkert er en underrapportering. Likevel er det nærliggende å anta at det er behov for ytterligere kunnskap på området, ikke minst med tanke på de politiske føringene som ligger i EU og i de enkelte landene.